Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 430-64/2006/1 Ob-8812/06 , Stran 2457
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje gradnje gozdnih cest. II. Upravičenci do sofinanciranja so lastniki gozdov ali njihova združenja ali v njihovem imenu občine, ki bodo po merilih razpisa zbrali vsaj 80 točk. V primeru, da je vlagatelj občina, mora le-ta vlogi priložiti notarsko ali na upravni enoti overjeno pooblastilo lastnikov gozdov ali njihovih združenj. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec upravičencev (lastnikov gozdov ali njihovih združenj), mora le-ta vlogi priložiti notarsko ali na upravni enoti overjeno pooblastilo. III. Sredstva iz naslova sofinanciranja gradnje gozdnih cest bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo med upravičence do višine 35,745.000 SIT. IV. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gradnjo gozdnih cest znaša do 50%. V. Merila za izbor upravičencev do sofinanciranja: deleži sofinanciranja bodo na podlagi meril odobreni iz proračunske postavke 5547 – gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest, do višine razpoložljivih sredstev v letu 2006, ki zanašajo 35,745.000 SIT. Merila so naslednja: 1. prihranek zaradi skrajšanja spravilne razdalje, ki ga bo omogočila izgradnja gozdne ceste; teža merila je 60 točk P = dSPR x e/leto/ha dSPR = SPR1 – SPR2 SPR1 – spravilna razdalja pred izgradnjo ceste SPR2 – spravilna razdalja po izgradnji ceste dSPR – sprememba spravilnih razdalj e/leto/ha – letni možni posek na 1 ha na površini, ki jo cesta odpira P – prihranek Največji izračunani prihranek, ki ga bo povzročila bodoča cesta, se ovrednoti z maksimalnim številom 60 točk. Število točk za ugotovljene prihranke na ostalih gozdnih cestah se izračuna v sorazmerju z deležem odstopanja od največjega prihranka; 2. pomembnost ceste za dograjevanje gozdnega cestnega omrežja: teža merila je 25 točk – novogradnja je slepi krak že obstoječe ceste – 5 točk``, – novogradnja je povezovalna in neproduktivna cesta – 10``, – novogradnja je povezovalna in produktivna cesta – 20``, – novogradnja odpira s cestami neodprto območje gozdov – 25 točk; 3. gradnja gozdne ceste upošteva obstoj in razvoj višinskih kmetij ali turistične in rekreativne potrebe; teža merila je 15 točk – upošteva – 15 točk, – ne upošteva – 0``; 4. gradnja gozdne ceste začeta v letu 2005; teža merila je 25 točk: – že začeta in nedograjena gozdna cesta v zasebnih gozdovih – 25 točk, – že začeta in nedograjena gozdna cesta v državnih gozdovih – 15 točk; 5. združevanje lastnikov gozdov za gradnjo gozdne ceste; teža merila je 35 točk: – če se za gradnjo gozdne ceste poveže več lastnikov gozdov (kar je razvidno iz prijave in projektne dokumentacije) – 35 točk; 6. odpiranje zasebnih gozdov z gozdnimi cestami: – če gradnja gozdne ceste odpira zasebni gozd – 30 točk. Največje možno število točk, ki jih lahko dobi predlog za gradnjo ceste je 190. Izračun meril bo za upravičence, ki se bodo prijavili na razpis, bo na podlagi njihovega zahtevka opravil Zavod za gozdove Slovenije na osnovi podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov. Zavod izda tudi potrdilo o že začeti gradnji. VI. Vloga za uveljavitev deleža sofinanciranja iz proračunskih sredstev obsega: – Za gradnjo gozdne ceste: 1. pisna prijava z natančnimi podatki o upravičencu (ime, priimek, naslov) in ime ceste, katere izgradnja naj bi se sofinancirala; 2. fotokopija gradbenega dovoljenja, notarsko overjena, ali načrt gozdne ceste (ki je izdelan v skladu s predpisi o gradnji gozdnih prometnic), notarsko overjen; 3. izračun predvidene cene za gradnjo 1 km ceste, ki izhaja iz projektne dokumentacije in je potrjen s strani Zavoda za gozdove Slovenije; 4. izračun meril iz V. točke tega razpisa. VII. Rok za uveljavljanje deleža proračunskih sredstev: pisno vlogo z oznako ``Ne odpiraj – Gozdna cesta`` morajo prijavitelji dostaviti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 58. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke do vključno 20. aprila 2006 do 12. ure. Prepozno vložene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Nepopolne vloge bodo po preteku 8 dnevnega roka za dopolnitev vloge zavržene, kolikor vloge ne bodo v celoti dopolnjene. VIII. Način izplačila proračunskega deleža: delež sofinanciranja se bo izplačeval v višini do 50% opravljene vrednosti iz situacije oziroma računa za opravljeno delo in dokazila, da je delež upravičencev izplačan za gradnjo ceste. IX. Pojasnila v zvezi z razpisom: dodatna pojasnila povezana z razpisom se dobi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 01/478-91-42, mag. Robert Režonja. X. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ministrstvo bo vse, ki bodo na razpisu sodelovali, o izidu razpisa obvestilo najpozneje do 12. maja 2006, tiste, ki bodo na podlagi meril in razpoložljivih proračunskih sredstev prišli v izbor, pa bo pozvalo tudi na podpis pogodbe.

AAA Zlata odličnost