Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1420. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2006, stran 3615.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 33. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kobarid za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del, načrt razvojnih programov, načrt delovnih mest občinske uprave, načrt nabave osnovnih sredstev občinske uprave ter načrt prodaje stvarnega premoženja so priloge k temu odloku.
Splošni del proračuna občine Kobarid za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih v SIT.
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |       |
|   |                           |       |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Skup. podskup. Konto, podkon. / Naziv konta         |   Proračun|
|                              |     2005|
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |1.159.009.322|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)               | 438.301.656|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)     | 321.253.156|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK            | 244.613.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                |  32.081.640|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE         |  44.558.516|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        | 117.048.500|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA   | 113.284.500|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE               |  1.585.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 DENARNE KAZNI                   |   179.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              |  2.000.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)           |  56.500.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB             |  15.500.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNO   |  41.000.000|
|   |PREMOŽENJE                      |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730 + 731)             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  | 664.207.666|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |1.183.495.961|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)       | 195.659.973|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM         |  61.061.580|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST    |  7.976.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           | 121.473.393|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              |  4.279.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 REZERVE                      |   850.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)        | 296.710.755|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE                    |  2.212.500|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM     |  86.451.264|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |  42.614.354|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI           | 165.432.637|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              | 565.305.233|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV        | 565.305.233|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)             | 125.840.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI              | 125.840.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      | –24.486.639|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D.     |   500.000|
|   |(750+751+752)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV       |  18.475.255|
|   |(440+441+442)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. + IV.) – (II. +  | –42.461.894|
|   |V.)                          |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |  80.000.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA               |  43.570.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |  –6.031.894|
|   |(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)              |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)           |  36.430.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA    |  6.051.530|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC LETA         |    19.636|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga oseba po njegovem pooblastilu.
V primeru težav pri izvajanju proračuna je odgovorna oseba za izvajanje proračuna do sprejetja morebitnega rebalansa, dolžna izvajati proračun tako, da se poravnajo obveznosti iz naslova dotacij, ki niso zakonsko obvezne, v sorazmerno znižanem znesku za vse upravičence.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan lahko izvede prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna največ do višine +-10% in o tem obvesti Občinski svet. Za večje prerazporeditve mora župan predlagati rebalans.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna (ob polletju in ob zaključnem računu) poroča Občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračuna, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih petih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem proračunu 2006.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu 2006.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu razvojnih programov.
6. člen
Občina Kobarid ima proračunski sklad, ki deluje kot:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga in o tem s pisnim poročilom obvestiti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti pri dolgoročnem zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 5.000.000,00 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2006 zadolžijo le s prehodnim soglasjem Občinskega sveta.
10. člen
Občina Kobarid se v letu 2006 dolgoročno zadolži do višine 80.000.000,00 SIT po veljavni zakonodaji.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/04
Kobarid, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

AAA Zlata odličnost