Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 1101-20/2006/1 Ob-9128/06 , Stran 2506
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: vodja oddelka v Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja). Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti: – fotokopija diplome, – fotokopijo delovne knjižice ali drugo ustrezno pisno dokumentacijo (na primer: pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima), – pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Upoštevali bomo samo popolne prijave. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – vodenje, organiziranje in usklajevanje dela oddelka, – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – priprava sistemskih rešitev s področja upravljanja likvidnosti proračuna, – vodenje, spremljanje in analiziranje denarnih tokov proračuna ter organiziranje sej likvidnostnih komisij, – opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem področja zakladništva in proračuna. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Zakladnici enotnega zakladniškega računa države v Oddelku za upravljanje likvidnosti proračuna, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu podsekretar. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj številka 1101-20/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost