Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1417. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2006, stran 3608.

Na podlagi petega odstavka 57. člena in 4. alinee, 2. odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05) je Občinski svet Občine Bled na 27. redni seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 2006
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Bled za leto 2006 (v nadaljevanju: odlok), upravljanje s predvidenimi prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki proračuna ter občinskim premoženjem. Odlok ureja tudi obseg zadolževanja, upravljanje dolgov in poroštva Občine Bled.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z Zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva za financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog.
3. člen
Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč tolarjev
+--------------------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     |
|                                     |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|skupina / podskupina kontov               |  Proračun leta|
|                            |       2006|
|                            |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |    1.941.269|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |    1.694.176|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|70|DAVČNI PRIHODKI                   |    1.413.546|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček           |     866.386|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |703 Davki na premoženje               |     299.760|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve        |     247.400|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |706 Drugi davki                   |        -|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|71|NEDAVČNI PRIHODKI                  |     280.630|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |     106.320|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |711 Takse in pristojbine               |      5.000|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |712 Denarne kazni                  |      14.100|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      |      25.000|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki             |     130.210|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|72|KAPITALSKI PRIHODKI                 |     148.900|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |     123.900|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |721 Prihodki od prodaje zalog            |        -|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega  |      25.000|
| |premoženja                      |         |
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|73|PREJETE DONACIJE                   |        -|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov        |        -|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |731 Prejete donacije iz tujine            |        -|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|74|TRANSFERNI PRIHODKI                 |      98.193|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |      98.193|
| |institucij                      |         |
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |    2.261.039|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|40|TEKOČI ODHODKI                    |     553.637|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |     139.476|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |      19.030|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve           |     381.853|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |403 Plačila domačih obresti             |      5.000|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |409 Rezerve                     |      8.278|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|41|TEKOČI TRANSFERI                   |     696.702|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |410 Subvencije                    |      17.600|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |      35.830|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |     109.605|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi          |     533.667|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |414 Tekoči transferi v tujino            |        -|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|42|INVESTICIJSKI ODHODKI                |     897.940|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |     897.940|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI               |     112.760|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |430 Investicijski transferi             |     112.760|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II..)        |     –319.770|
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
| | (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             |         |
| |                           |         |
+--+-----------------------------------------------------+-----------------+
 
+--------------------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |
|                                     |
+----------------------------------------------------------+---------------+
|skupina / podskupina kontov                | Proračun leta|
|                             |      2006|
|                             |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |     10.000|
|  |DELEŽEV (750+751+752)                 |        |
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |     10.000|
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil           |     10.000|
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev            |        |
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |        |
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       -|
|  |(440+441+442)                     |        |
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       -|
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|  |440 Dana posojila                   |       -|
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |        |
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |        |
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
|VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |     10.000|
|  |DELEŽEV (IV. – V.)                  |        |
|  |                           |        |
+---+------------------------------------------------------+---------------+
 
+-------------------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                          |
|                                     |
+------------------------------------------------------+------------------+
|skupina / podskupina kontov              |Proračun leta 2006|
|                           |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|VII.|ZADOLŽEVANJE (500)                |         -|
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                   |         -|
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|  |500 Domače zadolževanje             |         -|
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|VIII|ODPLAČILO DOLGA (550)              |      27.000|
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|55 |ODPLAČILO DOLGA                 |      27.000|
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga           |      27.000|
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|         |
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            |     – 336.770|
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|  |                         |         |
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE                |     – 27.000|
|  |(VII.-VIII.)                   |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE                |     + 319.770|
|  |(VI.+ VII.-VIII.- IX.) = -III.          |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005   |     + 336.770|
|  |                         |         |
+----+-------------------------------------------------+------------------+
 
ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40+41+42+43)     v tisoč tolarjev
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|Področje|              |  Tekoči  |Investicijski | SKUPAJ |
|    |              | odhodki in | odhodki in |     |
|    |              | transferi | transferi  |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  01  |Javna uprava        |   364.407|    87.700| 452.107|
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  02  |Obramba (022 Civilna    |    3.160|     9.728|  12.888|
|    |zaščita)          |      |       |     |
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  03  |Javni red in varnost (032  |   10.475|    32.047|  42.522|
|    |protipožarna varnost)    |      |       |     |
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  04  |Gospodarske dejavnosti   |   256.897|    338.340| 595.237|
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  05  |Varstvo okolja       |   12.000|    294.500| 306.500|
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  06  |Stanovanjska dejavnost in  |   58.600|    153.000| 211.600|
|    |prostorski razvoj      |      |       |     |
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  07  |Zdravstvo          |   10.900|    39.000|  49.900|
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  08  |Rekreacija, kultura in   |   142.700|    20.085| 162.785|
|    |dejavnosti neprofitnih   |      |       |     |
|    |združenj, društev in drugih |      |       |     |
|    |institucij         |      |       |     |
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  09  |Izobraževanje        |   331.330|    36.300| 367.630|
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|  10  |Socialna varnost      |   59.870|       -|  59.870|
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
|    |S K U P A J         |  1.250.339|   1.010.700|2.261.039|
|    |              |      |       |     |
+--------+----------------------------+------------+--------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, to je krajevnih skupnosti, ki so vključeni v enotni proračun Občine Bled.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del odloka.
5. člen
Z odlokom lahko občina odpre proračunski sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna, in sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena. O odprtju proračunskega sklada s sklepom odloči župan.
II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA
6. člen
Sredstva proračuna se uporabijo za financiranje funkcij občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi.
7. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
8. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
9. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema so prejemki, ki jih kot namenske določata Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju proračuna RS.
10. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila odobrena in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev na predlog župana odloči Občinski svet Občine Bled.
11. člen
Občinsko premoženje je po Zakonu o javnih financah finančno in stvarno.
Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni skladi in agencije ter terjatve. Kapitalske naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih.
Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
12. člen
Za osnovna sredstva, ki so v lasti Občine Bled, se amortizacija obračunava v višini predpisanih amortizacijskih stopenj.
Posrednim porabnikom proračunskih sredstev, ki upravljajo z osnovnimi sredstvi, ki so v lasti Občine Bled, se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine, ki je zagotovljena v proračunu.
13. člen
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, uporabljajo za pokrivanje dela svojih materialnih stroškov.
14. člen
Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2.
III. OBSEG PRORAČUNA
15. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Bled so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Občine Bled za leto 2006 se določa v višini 1.941.269.000,00 SIT.
16. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2006 je določen v višini 8.278.000,00 SIT.
17. člen
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem obvešča Občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in z Odlokom o zaključnem računu.
Prerazporejena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
18. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
V sredstva proračunske rezerve v letu 2006 ne izločamo sredstev, ker je dovoljena meja že dosežena.
Višina proračunske rezerve, prenesene iz leta 2005 znaša v letu 2006 8.234.795,80 SIT.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške ali rastlinske bolezni),
– druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan.
19. člen
Na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št 87/02) in Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) ter Pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št 75/03) se mesečno oblikuje rezervni sklad za nepremičnine katerih lastnik je Občina Bled.
Višina prispevka prenesenega iz leta 2005 v proračun leta 2006 znaša 3.169.957,60 SIT.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
20. člen
Neposredni in posredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
21. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno stanje proračuna.
22. člen
1. Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
2. Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
3. Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
4. Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo skladno s prejšnjim odstavkom.
5. Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere.
6. Skupni obseg prevzetih obveznosti iz drugega odstavka tega člena za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
7. Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz petega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
8. Omejitve iz šestega in sedmega odstavka tega člena, se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.
23. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni in posredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja župana. Način zavarovanja predplačil predpiše minister za finance.
24. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
V primeru, da se med izvajanjem začasnega zadržanja uporabe sredstev proračun ne more uravnovesiti, mora župan 15 dni pred iztekom sklepa predložiti občinskemu svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna (rebalans).
25. člen
V skladu z 22. členom in 35. členom tega odloka je občina v letu 2005 prevzela obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih za odkup knjižničnih prostorov za potrebe Knjižnice Bled na Ljubljanski cesti 8, parc. št. 75/4, k.o. Želeče.
Obveznosti iz omenjenega naslova zapadejo v plačilo v 10 letih in sicer od 2005 do 2015. Obveznost znaša 8.500.000,00 SIT letno.
V skladu z 22. členom in 35. členom tega odloka ter 85. člena Zakona o javnih financah, je občina v letu 2005 prevzela obveznosti s skupni višini 266.700.00,00 SIT, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 letih in sicer od 2005 do 2015, za poravnavo obveznosti:
– za pokrivanje neporavnanih obveznosti iz naslova obnove Športne dvorane na Bledu in izgradnje telovadnice v OŠ Gorje – obveznost za leto 2006 znaša 12.500.000,00 SIT;
– za pokrivanje obveznosti iz naslova oskrbe z vodo in iz naslova odvajanja in čiščenja odplak – obveznost za leto 2006 znaša 14.500.000,00 SIT.
Skupna višina poroštev izdanih javnemu sektorju znaša 10.000.000,00 SIT.
V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
26. člen
Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva med posameznimi postavkami v okviru namena v bilanci prihodkov in odhodkov do 10%, razen za investicije, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
27. člen
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah na vsaki seji poročati občinskemu svetu.
28. člen
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko župan prerazporedi sredstva za pokrivanje obveznosti iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti iz občinskega dolga, stroškov povezanih z zadolževanjem in poroštev.
O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti Občinski svet v 30 dneh.
VI. ODGOVORNOSTI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
29. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih namenih.
Oddelek za javne finance izvaja finančno poslovanje proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni uporabi tekoče likvidnosti proračuna.
30. člen
Odredbo dajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
31. člen
Župan je pooblaščen da:
– lahko prerazporeja proračunska sredstva v skladu s 26. členom tega odloka;
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezerve;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve občine v skladu s predpisi;
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki niso realizirani v planirani višini;
– odloča o celotnem ali delnem odpisu dolgov dolžnikov do višine 1.000.000,00 SIT, v primeru, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatev;
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov največ do višine 10.000.000,00 SIT in za namen, ki je določen s proračunom občine za leto 2006;
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do višini 10.000.000,00 SIT, na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance;
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
32. člen
Pristojnosti Oddelka za javne finance:
1. opravlja plačila;
2. tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke;
3. pripravlja obvezne računovodske izkaze;
4. izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in pl. obveznosti;
5. arhivira izvirnike knjigovodskih listin;
6. nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
7. usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
8. obvešča župana o začasnih likvidnostnih proračunskih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih bankah;
9. o finančnih zadevah obvešča Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem.
VII. NAMENSKI PREJEMKI
33. člen
Namenski prejemki proračuna Občine Bled za leto 2006 so donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega premoženja, prihodki iz naslova turistične takse in neprometnih znakov, prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode, prihodki iz naslova takse za obremenjevanje okolja, požarna taksa ter druge vrste namenskih prihodkov, ki jih kot take opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Med namenske prejemke se štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
34. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov in prejemkov.
VIII. ZADOLŽEVANJE
35. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
36. člen
Zadolževanje Občine Bled je možno na podlagi predhodnega soglasja ministra za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere Ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični. Soglasje ministra za finance je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
37. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje Ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno.
Občina dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve mora odplačati do 31. decembra proračunskega leta.
38. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.
39. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja, pri čemer se izdana soglasja štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
40. člen
Občina lahko izdaja poroštva v obsegu in po pogojih, ki jih določa predmetna zakonodaja. Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo župan pooblasti, v skladu s 31. členom tega odloka.
IX. PRORAČUNSKI NADZOR
41. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor.
42. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu občinskemu organu predložiti finančne načrte dejavnosti za leto 2006 in morebitne programe investicij z navedenimi viri pokrivanja investicije, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti občini zadeve iz prvega odstavka tega člena ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna.
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni predložiti občini periodične in letne računovodske izkaze v rokih, ki jih določajo predpisi za oddajo periodičnega in zaključnega računa. Uporabniki so dolžni predložiti vse potrebne podatke na zahtevo župana, nadzornega odbora ali drugega pristojnega občinskega organa.
Na zahtevo občinske uprave ali Nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev.
43. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 10., 22., 23., 42., 44. in 50. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Občinski svet Občine Bled.
IX. POROČANJE
44. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna:
– pripravijo stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in ga do 10. februarja tekočega leta predložijo za finance pristojnemu organu občine;
– pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga do 28. februarja tekočega leta predložijo za finance pristojnemu organu občine;
– sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občine.
45. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministru za finance do 31. marca tekočega leta.
46. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.
Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti Ministrstvo za finance v 30 dneh po njegovem sprejemu.
47. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu.
XI. ZAČASNO FINANCIRANJE
48. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
49. člen
V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra preteklega leta.
50. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v proračunu za preteklo leto in za katere so bila v proračunu za preteklo leto zagotovljena sredstva.
51. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
52. člen
Odločitev o začasnem financiranju občine za obdobje 3 mesecev sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.
53. člen
Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če proračun ni bil sprejet v roku 3 mesecev začasnega financiranja.
X. KONČNE DOLOČBE
54. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 410-47/2006
Bled, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost