Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 242/06 Ob-9411/06 , Stran 2527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 242/06 z dne 24. 3. 2006, sta nepremičnini, stanovanje št. 7, s pripadajočim kletnim prostorom, v skupni izmeri 25,30 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjsko poslovne stavbe v Mariboru, Ruška cesta 45 in stoji na parc. št. 26, pripisani k vl. št. 2017, k.o. Tabor, katere izključna lastnica je Zofija Gorjup, stan. Ruška cesta 45, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 8. 1999, in stanovanje št. 34, v skupni izmeri 56,90 m2, ki se nahaja v VII. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ulica Staneta Severja 3, stoječe na parc. št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnika sta vsak do 1/2 Sebastijan Kump, stan. Koroška cesta 69, Maribor in Violeta Gorjup, stan. Ruška cesta 45, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 32-400/93-27 z dne 25. 10. 1993 in izvirnik prodajne pogodbe z dne 17. 3. 2006, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Sebastijana Kumpa, stan. Koroška cesta 69, Maribor in Violete Gorjup, stan. Ruška cesta 45, Maribor, v višini 56.900 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost