Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 650-01-02/06 Ob-8949/06 , Stran 2493
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju športa, ki jih bo v letu 2006 Občina Črna na Koroškem sofinancirala iz občinskega proračuna. 3. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi: 1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov: – športna vzgoja predšolskih otrok, – športna vzgoja šoloobveznih otrok, – športna vzgoja mladine, – športna dejavnost študentov; 2. športna rekreacija; 3. kakovostni šport; 4. vrhunski šport; 5. šport invalidov; 6. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; 7. promocijska dejavnost; 8. sredstva za normalno delo ŠZ Črna na Koroškem. 4. Na razpis se lahko prijavijo: – športna društva, – zveza športnih društev, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo organizirano športno dejavnost po Zakonu o društvih, ob pogoju da: – imajo sedež v Občini Črna na Koroškem; – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti; – imajo organizirano redno vadbo; – imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini in so registrirani v skladu z Zakonom društvih; – občini dostavljajo redno poročilo o realizaciji programa ter druge zahtevane podatke. 5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2006. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 6. Orientacijska vrednost programov: predvidena orientacijska vrednost za sofinanciranje športnih programov letu 2006 je 13,800.000 mio SIT. 7. Predložitev ponudb Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti z datumom oddaje do najkasneje do 24. aprila 2006 ali na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, do najkasneje 14. ure tega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane priloge. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Vloge pošljejo prosilci do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis-šport 2006«. Odpiranje ponudb bo opravila komisija na sedežu naročnika. 8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa. 9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe po sprejemu proračuna občine za leto 2005. 10. Informacija o razpisni dokumentaciji Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak delavnik od 8. do 14. ure ali na spletni strani www.crna.si. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Črna, tel. 02/870-48-12.

AAA Zlata odličnost