Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Su 10-02/2006-08 Ob-9153/06 , Stran 2508
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02-113/05) Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639 objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 2 prosti delovni mesti na upravnem oddelku (m/ž), – 1 prosto delovno mesto na kazenskem oddelku (m/ž), – 1 prosto delovno mesto na civilnem oddelku (m/ž) in – 1 prosto delovno mesto na delovno socialnem oddelku (m/ž). Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – znanje uradnega jezika, – funkcionalna znanja: – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom – v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava zahtevne odločitve in obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature, – pripravljanje pomembnejših osnutkov poročil, analiz in informacij po usmeritvah sodnika, – poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih mnenj, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bodo opravljali na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje RS, – potrdilo ali pisna izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno sodišče. Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bodo morali izbrani kandidati potrdili predložiti pred zaposlitvijo. Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »javni natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene samo popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel. 01/366-42-11.

AAA Zlata odličnost