Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1429. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2005, stran 3633.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04), je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 27. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zreče
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2005, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Zreče, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja Občine Zreče na dan 31. decembra 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2005 izkazuje (v 000 SIT):
+----------------------------------------------------------------+---------+
|A. bilanca prihodkov in odhodkov                |     |
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|I. prihodki                           |1.012.091|
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|II. odhodki                           |1.079.424|
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|III. proračunski presežek                    | – 67.333|
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|                                |     |
|B. račun finančnih terjatev in naložb              |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih    |    0|
|deležev                             |     |
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        |  5.000|
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih    | – 5.000|
|deležev                             |     |
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|C. račun financiranja                      |     |
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|VII. zadolževanje                        | 113.000|
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|VIII. odplačila dolga                      |  40.296|
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|IX. povečanje sredstev na računih                |   371|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   |     |
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
|X. neto financiranje (VII.-VIII.)                |  72.704|
|                                |     |
+----------------------------------------------------------------+---------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Po bilancah prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje za leto 2005, ki obsega v 000 SIT:
   – prihodke v višini         55.536 SIT,
  – odhodke v višini         53.452 SIT,
  – račun financiranja         – 377 SIT,
  – presežek prihodkov nad odhodki   1.707 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0001/2006-4
Zreče, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost