Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 671-0001/2006-501 Ob-8948/06 , Stran 2493
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zveze športnih društev, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju Letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem, – da imajo urejeno evidenco o članstvu razen zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov na leto, – da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni, – da delujejo zakonito. 2. Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem za leto 2006 sofinancirala naslednje programe: – interesna športna vzgoja otrok in mladine, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), – športna dejavnost študentov, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov, – delovanje športnih zvez, – informatika v športu, – informiranje o športu v medijih, – založniška dejavnost v športu, – propagandna dejavnost v športu, – miselne in specifične športne panoge, – športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami, – posebne nagrade za izredne športne dosežke, – promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev), – program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami. 3. Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 3. 4. 2006 dobijo v tajništvu Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali na Športnem zavodu pri Mileni Zagernik. 4. Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v tajništvu Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z označbo »Javni razpis – šport 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je 18. 4. 2006 do 10. ure. 5. Odpiranje ponudb bo komisija opravila 20. 4. 2006 ob 11. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 6. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanju javnega razpisa. 7. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem. 8. Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri Ervinu Rozmanu, tel. 02/870-55-39 in Mariji Vrhovnik Čas, 02/870-55-34 ali na Športnem zavodu Ravne, pri Mileni Zagernik, tel. 02/82-15-414. 9. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2006.

AAA Zlata odličnost