Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

100-06-21/2006-1202 Ob-9125/06 , Stran 2506
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto v skladu z 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB1 in 113/06) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti: V Oddelku za krajevne skupnosti in komunalne zadeve 1. višji svetovalec za gospodarske javne službe. Delovno mesto višji svetovalec za gospodarske javne službe je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III, na lokaciji Novi trg 6, Novo mesto. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, – najmanj 5 let delovnih izkušenj: 5 let z visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – poznavanje upravnega poslovanja in – poznavanje dela z računalnikom. Naloge na delovnem mestu so: – medsebojno sodelovanje v oddelku in sodelovanje z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja (odlok o proračunu in zaključnem računu proračuna), – vodi strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb, – priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na delovno področje, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil, predlogov in drugih zahtevnih gradiv, – priprava dokumentacije za pridobitev sredstev iz javnih skladov, – izvedba postopkov za razdeljevanje proračunskih sredstev z delovnega področja, – sodelovanje pri izvajanju investicij z delovnega področja, – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, – izvedba javnih razpisov po Zakonu o javnih naročilih, – vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah, – samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega. 2. Višji svetovalec za investicije – nizke gradnje. Delovno mesto višji svetovalec za investicije – nizke gradnje je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III, na lokaciji Novi trg 6, Novo mesto. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, – najmanj 5 let delovnih izkušenj: 5 let z visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – kvalifikacije za odgovornega vodjo del, – poznavanje upravnega poslovanja in – poznavanje dela z računalnikom. Naloge na delovnem mestu so: – medsebojno sodelovanje v oddelku in sodelovanje z drugimi organi pri izvajanju investicij občinske uprave, – vodenje investicij nizke gradnje v Oddelku za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, – vodenje investicij nizke gradnje v Oddelku za družbene dejavnosti, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja (odlok o proračunu in zaključnem računu proračuna), – priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na področje, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil, predlogov in drugih zahtevnih gradiv z delovnega področja, – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, – izvedba javnih razpisov po Zakonu o javnih naročilih, – vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah, – samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega. Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome (dokazilo o pridobljeni izobrazbi), – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o ustreznih kvalifikacijah za odgovornega vodjo del (za delovno mesto pod 2. točko), – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava kandidata/-ke, – potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata/-ke. Izbrani/-a kandidat/-ka, ki bo predložil/-a pisno izjavo iz prejšnjih dveh alinej, bo moral/-a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, predloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: »Javni natečaj – naziv delovnega mesta – ne odpiraj«. Rok za vložitev prijave je 8 dni, ki začne teči naslednji dan po objavi besedila javnega natečaja v Uradnem listu RS oziroma naslednji dan po objavi na Zavodu za zaposlovanje RS ter naslednji dan po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni/-e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu/-ki bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom/-kam pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni dan na tel. 07/39-39-220 pri Silvi Vovko.

AAA Zlata odličnost