Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 062-3/2006-25 Ob-9300/06 , Stran 2521
Izklicna cena kapitala, ki je predmet prodaje, v podjetju Energetika Nazarje d.o.o. znaša 65,000.000 SIT in temelji na njegovi knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2005 ter vštetim 20% popustom. Poslovni delež, ki je predmet prodaje, se prodaja enemu ponudniku ali skupini kupcev, ki bodo s pisnim ter s strani pristojnih oseb podpisanim dogovorom dokazali, da skupaj kupujejo delež. Ceno poslovnega deleža podjetja je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v 5 dneh po podpisu pogodbe v obliki notarskega zapisa. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji deleža v kapitalu podjetja je najkasneje v petih dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži vplačano varščino. Sprememba lastništva poslovnega deleža nastopi ob izpolnitvi pogoja plačila celotne kupnine in se nato lahko predlaga tudi ustrezna sprememba vpisa v sodni register. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena cena. Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 21. 4. 2006 do 12. ure na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako: Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – energetika. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ponudbi je potrebno predložiti: – potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 5% od izklicne cene kapitala na transakcijski račun Občine Nazarje št. 01283-0100018921, sklic na 00-43645151-751200 (ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v ceno ob plačilu); – za fizične osebe: overjeno fotokopijo osebnega dokumenta in potrdila o državljanstvu; – za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – ponudba mora obsegati znesek kupnine, način plačila in roka zapadlosti plačila kupnine ter izjavo prvovrstne banke, da bo financirala nameravani odkup v primeru morebitnega odloženega plačila kupnine. Ponudnik mora ponudbi predložiti podatke o svojem finančnem položaju (za pravne osebe: izkaz stanja in izkaz uspeha za leto 2004 in 2005 ter obrazca BON 1 in BON 2) ter poslovni načrt. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja Občine Nazarje in vse ponudnike obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika 30 dni po roku za oddajo ponudb. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega deleža v podjetju Energetika Nazarje z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-00 pri Jožefi Ribežl.

AAA Zlata odličnost