Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 063-16/2004 Ob-8773/06 , Stran 2499
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 2. Predmet prodaje: a) nezasedeno stanovanje v 2 ND v večstanovanjskem objektu Kulturni dom v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna površina stanovanja 49,84 m2), b) neobdelano podstrešje nad stanovanjem Artač v večstanovanjskem objektu Kulturni dom v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna površina 64,96 m2), c) podstrešje nad osrednjim delom večstanovanjskega objekta v Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna površina 55,95 m2), d) nezasedeno enosobno stanovanje št. 11 v mansardi večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 23 v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna površina 39,96 m2), e) zasedeno enosobno stanovanje št. 10 v večstanovanjskem objektu na Bartlovi ulici 2, v Šmartnem pri Litiji (neto tlorisna površina 45,57 m2). 3. Vrsta pravnega posla za vse predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za predmet prodaje pod točko 2. a) 4,025.000 SIT; najnižji znesek višanja 50.000 SIT. – izklicna cena za predmet prodaje pod točko 2. b) 1,800.000 SIT, najnižji znesek višanja 30.000 SIT. – izklicna cena za predmet prodaje pod točko 2. c) 1,500.000 SIT, najnižji znesek višanja 30.000 SIT. – izklicna cena za predmet prodaje pot točko 2. d) 6,400.000 SIT, najnižji znesek višanja 50.000 SIT. – izklicna cena za predmet prodaje pod točko 2. e) 6,800.406 SIT, najnižji znesek višanja 50.000 SIT. Na javni dražbi za predmete prodaje pod točko 2.a, 2.b, 2.c, 2.d in 2.e bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Izklicni ceni za predmeta prodaje pod točko 2.b in točko 2.c ne vsebujeta zakonsko določenega davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji št.: 01394-0100000193, sklic: javna dražba. 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek 18. 4. 2006 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, s pričetkom ob 9. uri. 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji, št. 01394-0100000193, sklic 0902006 (za vse predmete prodaje pod točko 2). Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se bo uspelemu dražitelju za katerega draženo nepremičnino bo uveljavljana predkupna pravica, varščina vrnila brezobrestno v roku 3 dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice oziroma 3 dni po poteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. 9. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Šmartno pri Litiji, vsak dan od 9. do 12. ure. Kontaktna oseba Andreja Leskovšek, tel. 01/896-27-74. 11. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, zato lahko komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnimi in finančnim premoženjem občine s soglasjem župana Občine Šmartno pri Litiji že za začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti varščino brez obresti. 12. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo ene od držav članic Evropske unije. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe), oziroma dokazilo o državljanstvu ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 5 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Šmartno pri Litiji zadrži njegovo varščino. V tem primeru lahko Občina Šmartno sklene pogodbe z naslednjim dražiteljem, ki je ponudil najvišjo ceno. Rok za sklenitev prodajne pogodbe se ustrezno podaljša, za čas ki je zakonsko potreben, da se o uveljavljanju predkupne pravice izjavi predkupni upravičenec. 14. Drugi pogoji: nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevanje. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. Kupec poleg zakonsko določenega davka na dodano vrednost pod točko 2 b. in 2 c., plača stroške overitve podpisa na pogodbi, davek od prometa nepremičnin ter vse ostale stroške povezane s prenosom lastništva na nepremičninah, za vse predmete prodaje. Za stanovanja na katerih obstaja predkupna pravica solastnikov (2.a, 2b. 2c,) bo Občina Šmartno pri Litiji skladno z zakonom stanovanje pod enakimi pogoji in z enako kupnino kot jo bo ponudil najboljši dražitelj ponudila predkupnim upravičencem, ki imajo 30-dnevni rok za izjavo o uveljavljanju predkupne pravice.

AAA Zlata odličnost