Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 012-46/2004/197 Ob-8952/06 , Stran 2457
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij k sodelovanju z razvojno raziskovalnimi institucijami ter da s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti, krepijo svoj konkurenčni položaj na globalnih trgih in posredno tudi posrednike inovacijskega okolja. Posredniki so grozdi, tehnološki centri, tehnološke mreže in tehnološke platforme, ki so nadaljevanje oziroma nadgradnja tehnoloških mrež ter konzorciji ustanovljeni z namenom skupnega razvojnega sodelovanja za ustvarjanje in razvoj znanja (v nadaljevanju: posredniki). Z javnim razpisom se bodo podprli skupni razvojno-investicijski projekti skupine vsaj dveh ali več podjetij in vsaj ene institucije znanja (partnerji projekta). Institucije znanja v okviru tega javnega razpisa so univerze, samostojni visokošolski zavodi, javni raziskovalni zavodi, drugi javni zavodi, zasebne pridobitne in nepridobitne raziskovalne organizacije, vpisani v evidenco Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: institucije znanja). Nosilec prijave mora biti podjetje, ki je član enega od posrednikov. Za ostale partnerje projektne skupine ta obveznost ne velja. Kljub temu mora biti iz vloge in konzorcijske pogodbe jasno razvidno, da prijavljeni projekt in dejavnost vseh partnerjev v projektu posredno prispevajo h krepitvi posrednika. To pomeni, da mora imeti posrednik možnost uporabe znanja in zmogljivosti rezultatov projekta in si bo z njimi krepil sposobnosti ustvarjanja, prenosa znanja in razvoja novih izdelkov in storitev. 3. Cilj razpisa Podpreti ca. 6–8 skupnih razvojno-investicijskih projektov podjetij in institucij znanja. S podporo teh projektov bo ministrstvo prispevalo k uresničevanju ciljev v okviru Ukrepa 1.1. Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, saj bo s sofinanciranjem spodbudilo prenos znanja med institucijami znanja in podjetji k povečanju deleža sredstev namenjenih razvojno raziskovalni aktivnosti. 4. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je podpora skupnim razvojno-investicijskim projektom. Ti predstavljajo razvoj novega proizvoda, storitve, procesa ali razvoj bistveno izboljšanega proizvoda, storitve, procesa pri katerem v partnerstvu sodelujejo podjetja in institucije znanja. Podprti projekti morajo omogočati visoko dodano vrednost novih izdelkov, storitev in/ali procesov. Podprte bodo razvojno raziskovalne aktivnosti in potrebne nadaljnje investicije, ki bodo vključevale naložbe v modernizacijo tehnologije, strojev in opreme, ki je neposredno vezana na razvojni projekt. 5. Upravičeni stroški 5.1. Vrste upravičenih stroškov Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči in določil Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru javnega razpisa se skladno in pod pogoji, ki jih določajo državne pomoči, sofinancirajo samo tiste razvojno raziskovalne aktivnosti in s tem povezane investicije, ki imajo značaj državne pomoči. Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti, ki niso financirane z drugimi javnimi sredstvi in v okviru namenov tega javnega razpisa. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2. Neupravičeni stroški Povezane družbe v skladu z definicijo iz 460. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) se ne štejejo za zunanje izvajalce, zato njihove storitve niso upravičen strošek. Enako velja za stroške iz faktur, izstavljenih med podjetji, ki so lastniško povezana, kjer delež glasovalnih pravic ali kapitala znaša več kot 20% ali upravljavsko povezana ali interesno povezana v smislu sorodstvenega razmerja ali zakonske zveze. Stroški, katerih višina ni določena v fiksnem znesku in jih zunanji izvajalec zaračuna kot % od variabilne osnove (npr. od skupnih stroškov itd.) niso upravičeni stroški. Vrste upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja v okviru javnega razpisa, kot tudi vrste stroškov, ki niso upravičeni in se zato ne sofinancirajo, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 5.3. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov: sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali po datumu oddaje vloge na javni razpis in so bili plačani do predložitve zahtevka, kar upravičeni prejemnik dokaže s potrdilom o plačilu. 6. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05-UPB1; v nadaljnjem besedilu: podjetja). 6.1. Ciljne skupine: ciljne skupine so podjetja, ki nameravajo skupaj z razvojno raziskovalnimi institucijami izpeljati skupne razvojno-investicijske projekte, opredeljene v točki 4 – Predmet razpisa. 7. Pogoji za kandidiranje 7.1. Osnovni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko kandidirajo skupine podjetij (kriterije mora izpolnjevati nosilec skupnega razvojno-investicijskega projekta in vsako podjetje oziroma institucija, ki je član konzorcija) in institucij znanja, ki se povezujejo na podlagi skupne razvojne strategije in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05-UPB1); – gospodarske družbe, samostojni podjetniki, ki so imeli v letu 2005 v povprečju najmanj 3 zaposlene za polni delovni čas; – gospodarske družbe, samostojni podjetniki, institucije znanja, ki bodo na dan prijave delovali najmanj 2 leti; – opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji; – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – imajo poravnane obveznosti do države in ministrstva; – niso od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti skupni razvojno-investicijski projekt že pridobili ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali drugih virov EU; – na dan 31. 12. 2005 niso bili v stanju kapitalske neustreznosti v skladu z 10. členom Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02). Podjetje je kapitalsko neustrezno, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala; – nosilec prijave v imenu skupine predloži eno skupno vlogo, pri čemer mora skupni razvojno-investicijski projekt vključevati najmanj tri partnerje. – vsako podjetje v skupini mora prijaviti razvojne aktivnosti in s tem povezane investicije. 7.2. Posebni pogoji za kandidiranje Pri podjetjih, ki so razvrščena v razred dejavnosti kopenski transport – velja, da nakup prevoznih sredstev spada med neupravičene stroške sofinanciranja. Pravila za posamezne sektorje, za katere velja posebna obravnava glede dodelitve državne pomoči so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 7.3. Vloga Skupina partnerjev z vlogo na javni razpis predstavi skupni razvojno-investicijski projekt v okviru namena javnega razpisa, znotraj katerih morajo biti vključene razvojno raziskovalne aktivnosti in s tem povezane investicije. Jasno mora biti naveden njihov cilj, ter prispevek k uresničevanju skupne razvojne strategije vključenih partnerjev. Poleg tega morajo biti navedeni cilji posrednika, ter sinergijski učinki prijavljenega skupnega razvojno-investicijskega projekta, ki je opredeljen v točki 3 javnega razpisa. Skupni razvojno-investicijski projekt mora vključevati razvojne aktivnosti in investicije podjetij, ki se medsebojno dopolnjujejo in ne sme biti skupek oziroma seštevek razvojnih aktivnosti in s tem investicij individualnih podjetij, ki med seboj nimajo nobene vsebinske povezave. Prijavljeni skupni razvojno-investicijski projekt mora biti skladen z namenom razpisa, vloga pa mora biti skladna z razpisno dokumentacijo. Prijavljeni skupni razvojno-raziskovalni projekti morajo biti razdeljeni vsaj v dve fazi in sicer glede na dela, ki se bodo izvedla do okvirno 1. 1. 2007 in po tem datumu. Okvirno pomeni možen zamik glede na dejansko predviden zaključek določene faze za en kvartal v letu 2007 (31. 3. 2007). Na javni razpis se lahko prijavi samo skupina partnerjev, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: – razvojno-investicijski projekt mora predstavljati razvoj novega ali bistveno izboljšanega starega proizvoda, storitve ali procesa; – razvojno-investicijski projekt mora predstaviti skupina najmanj treh partnerjev. Skupina mora vključevati vsaj dve podjetji in predstavnika institucije znanja; – vlogi mora biti priložena podpisana konzorcijska pogodba, iz katere je razvidno, da so partnerji dosegli dogovor o skupnem razvojno-investicijskem projektu in dosegli soglasje o razvojno raziskovalnih aktivnostih in s tem povezanih investicijah, ter izbrali nosilca razvojno-investicijskega projekta, ki se v imenu skupine prijavi na razpis. Konzorcijska pogodba mora biti pripravljena skladno z navodili v razpisni dokumentaciji; – da mora biti predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov skupnega razvojno-investicijskega projekta s strani prijaviteljev vsaj 150,000.000 SIT in največ 350,000.000 SIT; – višina sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v skupini lahko znaša največ 175,000.000 SIT; – predlagani delež upravičenih stroškov razvojno raziskovalnih projektov je lahko največ 45% vrednosti upravičenih stroškov skupnega razvojno-investicijskega projekta; – iz finančne konstrukcije za razvojno raziskovalne aktivnosti in s tem povezanih investicij mora biti jasno razvidno, da imajo nosilec prijave ter prejemniki sredstev zagotovljenih vsaj 25% lastnih sredstev (med katere spadajo gotovinska sredstva in krediti), ki ne vključujejo državne pomoči; – sodelujoče institucije znanja morajo v okviru prijavljenega projekta prejeti minimalno 15% celotne vrednosti sofinanciranja upravičenih stroškov celotnega projekta; – za celotni razvojno-investicijski projekt morajo biti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije v času izvajanja razvojno-investicijskega projekta; – vlogi mora biti priloženo dokazilo oziroma izjava nosilca prijave ter prejemnikov sredstev, da je investicija locirana v Sloveniji ter izjavo o ohranitvi investicije v regiji za obdobje 5 let po zaključku investicije; – vlogi mora biti priložena izjava posameznega prejemnika sredstev: – da bo oprema uporabljena izključno v upravičencu, ki bo prejemnik pomoči. V primeru spremembe narave lastništva v obdobju 5 let po zaključku investicije mora prejemnik sredstev pridobiti soglasje ministrstva; – da bo oprema vključena v aktivo podjetja; – da bo oprema obravnavana kot sredstvo, ki se amortizira, po metodah in stopnjah kot jo določajo slovenski predpisi; – da bo oprema, ki jo bo podjetje oziroma upravičenec kupilo od tretjih oseb, kupljena po tržnih pogojih, pri čemer tretja oseba z upravičencem ne sme biti povezana v skladu z definicijo iz 460. člena Zakona o gospodarskih družbah ali tretja oseba ne sme biti več kot 20% povezana z upravičencem (lastniški delež ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 20%) ali upravljavsko povezana in/ali interesno povezana v smislu sorodstvenega razmerja ali zakonske zveze. 7.4. Omejitve pri prijavi na javni razpis Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni: – prijavitelji, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev za prijavo, ki so navedeni v javnem razpisu v tč. 7.1.-vloga in 7.2.-osnovni pogoji za kandidiranje; – vladne organizacije, institucije javne uprave, javna podjetja in hčerinska podjetja javnih podjetij; – kjer je prijavitelj samo eden, to je individualna oziroma posamična gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran-a po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05-UPB1); kjer sta v skupini samo dva partnerja (2); – kjer v skupini, ki prijavlja skupni razvojno-investicijski projekt ni nobene institucije znanja ali ni nobenega podjetja; – kjer podjetje v skupini prijavi ali samo razvojno raziskovalne aktivnosti ali samo investicijo; – v skupini, ki se prijavlja na javni razpis so podjetja povezana v skladu s 460. členom ZGD, ali lastniško povezana (udeležba v kapitalu ali glasovalne pravice znašajo več kot 20%) ali upravljavsko povezana in/ali interesno povezana v smislu sorodstvenega razmerja ali zakonske zveze; – ki so na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila pridobila sredstva državnega, lokalnega proračuna ali drugih virov EU za isti projekt; – podjetja, ki so bila na dan prijave na javni razpis glede na glavno dejavnost v evidencah AJPES razvrščena v enega izmed naslednjih področij, oddelkov ali razredov SKD: A-kmetijstvo, B-ribištvo, DA-proizvodnja hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov, CA 10-pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote (SKD 10.1-pridobivanje črnega premoga; 10.2-pridobivanje rjavega premoga in lignita); gradnja in popravilo ladij; I 61.1-pomorski transport; SKD: 27.1.-proizvodnja železa, jekla, ferozlitin; – podjetja, ki opravljajo dejavnost izgradnje, popravljanja in preurejanja plovil oziroma so neposredno ali posredno povezana z navedenimi podjetji, in sicer: plovil z najmanj 100 brutoregistrskih ton, ki se uporabljajo za prevoz potnikov in/ali blaga, plovil z najmanj 100 brutoregistrskih ton za opravljanje specializiranih storitev, vlačilcev z močjo najmanj 365 kW, ribiških plovil z najmanj 100 brutoregistrskih ton, nedokončanih ogrodij zgoraj omenjenih plovil, ki lahko plujejo in se premikajo. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev sodelovanje na javnem razpisu, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku in vloge, ki ne bodo skladne z nameni javnega razpisa se zavržejo pred postopkom ocenjevanja. 8. Merila za izbor projektov Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija. V procesu izbora projektov, bo ocenjen skupni razvojno-investicijski projekt kot celota. Ocena strokovne komisije bo oblikovana na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril je podan v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 9. Način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik Prag za pozitivno rešene vloge je najmanj 60 točk, minimalna ocena vsaj 50% možnih točk v okviru posameznega vsebinskega podsklopa meril ter zaprta finančna konstrukcija. Način izbora prejemnikov: v izbor za sofinanciranje se uvrstijo pozitivno rešene vloge, ki izpolnjujejo pogoj zaprte finančne konstrukcije. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrže, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Kolikor bo v postopku izvedbe javnega razpisa ugotovljeno, da so prijavitelji vključili v predlagano višino sofinanciranja skupnega razvojno-investicijskega projekta poleg upravičenih stroškov tudi druge, to je neupravičene stroške, to pomeni odprto finančno konstrukcijo, zato bo taka vloga zavržena in izločena iz nadaljnjega postopka. V primeru, da bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, bodo imele prednost vloge, ki bodo dosegle višjo vsoto ocene meril 1, 2 in 3. 10. Končni prejemniki: pogodbeni partnerji z ministrstvom bodo podjetja, vključena v skupino partnerjev, ki bo izvajala skupni razvojno-investicijski projekt (razvoj novega ali bistveno izboljšanega proizvoda, storitve, procesa) in ki so navedeni v konzorcijski pogodbi. Pogodba, ki jo bo sklenilo individualno podjetje z ministrstvom bo vključevala tako razvojne aktivnosti kot tudi investicijo oziroma investicije, ki so neposredno povezane z razvojnim projektom. Dolžnost nosilca prijave je tudi skupno poročanje, ki je podrobneje definirano v njegovi pogodbi z ministrstvom. 11. Okvirna višina sredstev in obdobje za porabo sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov je 2.000,000.000 SIT. Koriščenje sredstev bo možno v letu 2007. Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis, ki je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno pozitivno rešenih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih projektov ali v primeru, da je preostanek sredstev manjši od načrtovanega zneska v finančni konstrukciji skupnega razvojno-investicijskega projekta, ki naj bi na osnovi opisanega načina izbora prejemnikov imel prvi možnost prejeti sredstva. Višina dodeljenih sredstev v skladu z deležem sofinanciranja upravičenih stroškov skupnega razvojno-investicijskega projekta (za razvojne aktivnosti in s tem povezane investicije) znaša lahko najmanj 150,000.000 SIT in največ 350,000.000 SIT za skupni razvojno-investicijski projekt (za vsa podjetja v skupini) in največ 175,000.000 SIT za posamezno podjetje v skupini. 12. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 15. 5. 2006 do 12. ure, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja: za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007 ter naslovom pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo pravilno označene (ni razvidno, da gre za vlogo ali na kateri razpis se prijavlja) ter vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. 13. Poslovna skrivnost Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. To storijo s pisnim sklepom, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. 14. Odpiranje vlog Odpiranje vlog ne bo javno zaradi pričakovanega velikega števila vlog. Datum odpiranja vlog: 17. 5. 2006. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, do 15. 5. 2006 do 12. ure. Vloge, ki ne bodo pravilno označene (ni razvidno, da gre za vlogo ali na kateri razpis se prijavlja) ter prepozne vloge, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-teh v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina dispozicije skupnega razvojno-investicijskega projekta ni predmet dopolnitve. 15. Obveščanje o izboru: nosilci prijave bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo. 16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mg.gov.si/ ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve na spodaj navedeni elektronski naslov. 17. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na naslovu: infoerdf1.mg@gov.si ter na tel. 01/478-36-34 vsak ponedeljek, sredo in petek med 10. in 12. uro. Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo http://www.mg.gov.si/.

AAA Zlata odličnost