Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-8968/06 , Stran 2477
Neposredni proračunski uporabnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/308-31-78, faks 01/478-36-19. Javni razpis za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi v letu 2006 se izvaja na osnovi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-UPB2) (Ur. l. RS, št 26/05, uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06), ter Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije 2004-2006 (sprejeto na 98. dopisni seji Vlade RS dne 26. 3. 2004) in Letnega izvedbenega programa 2006 (sprejeto na 62. redni seji Vlade RS dne 23. 2. 2006) in sklepov Vlade RS št. 304-04/2001-3 in 304-04/2001-4 z dne 26. 3. 2004 ter 30301-1/2006/5 z dne 23. 2. 2006. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letu 2006. Namen sofinanciranja investicij v razvoj človeških virov je dvigovanje stopnje znanj zaposlenih in s tem večanje konkurenčnosti podjetij v Zasavju. Nepovratna sredstva so namenjena za: A. Sofinanciranje izdelave kadrovskih strategij in implementacijo projektov s področja razvoja človeških virov (v nadaljevanju `namen A`). Poleg sofinanciranja izdelave kadrovskih strategij se bodo sofinancirali naslednji moduli implementacije projektov s področja razvoja človeških virov: – razvoj kadrov, – sistem motiviranja in nagrajevanja ter plačni sistem, – kadrovsko informacijski sistem, – interno komuniciranje, – uvajanje pogojev za inovativno poslovanje, – vzpostavitev pogojev za pridobitev standarda vlagatelji v ljudi – razvoj modela in vzpostavitev modela kompetenc. B. Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih (v nadaljevanju `namen B`): B1) Izobraževanje Izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe. B2) Splošna usposabljanja zaposlenih Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja ali področja dela in torej znatno izboljšujejo možnosti zaposlitve delavca (npr. tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, retorika, vodenje letnih razgovorov). Sofinancirali se bodo naslednji moduli: – Inovativno poslovanje, s posebnim poudarkom na razvoju ustvarjalnosti, – E – poslovanje, – E – učenje, – reševanje težav absentizma, – razvoj karier ključnih kadrov v podjetju. B3) Posebna usposabljanja zaposlenih Posebno usposabljanje je namenjeno pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči (npr. usposabljanje za voznika viličarja, program usposabljanja za varjenje,…). Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1, Ur. l. RS, št. 15/05) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Ur. l. RS, 112/05); – niso v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02); – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije; – imajo v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi; – niso za isti namen sofinancirane iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna; – so finančno in poslovno sposobni in – niso uvrščeni na seznam subjektov, za katere veljajo omejitve po določbah 17. člena Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l. RS, št. 20/06). Na razpis za namen A ne morejo kandidirati vlagatelji, katerim so že bila trikrat (v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005) odobrena nepovratna sredstva na javnem razpisu za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi, za namen izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov s področja razvoja človeških virov. Na razpis za namen B ne morejo kandidirati vlagatelji, katerim so že bila trikrat (v letih 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005) odobrena nepovratna sredstva na javnem razpisu za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi, za namen izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih. Okvirna višina sredstev Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago v letu 2006, znaša 45,000.000 SIT, od tega 15,000.000 SIT za izdelavo kadrovskih strategij in implementacijo projektov s področja razvoja človeških virov ter 30,000.000 SIT za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1140 ``Prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH`` proračuna RS za leto 2006, konto 4102. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva iz točke 2.9, je proračunsko leto 2006. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2006 do najkasneje 10. 11. 2006. Rok za predložitev vlog Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je: – oddaja po pošti, 3. 5. 2006, – oziroma oddaja v glavno pisarno (IV. nadstropje), 3. 5. 2006 do 12. ure v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani: – za namen A: “Ne odpiraj – razpis – investicije v razvoj človeških virov – izdelava kadrovske strategije in implementacija projektov s področja razvoja človeških virov” ali – za namen B: “Ne odpiraj – razpis – investicije v razvoj človeških virov – izobraževanje in usposabljanje kadrov v podjetjih” in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Zgornji tekst mora biti izpisan v celoti, brez okrajšav, drugače se bo vloga obravnavala kot nepopolna. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek za nepovratna sredstva pa mora biti prikazan v slovenskih tolarjih (SIT). Datum odpiranja Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Komisija bo vloge odpirala 9. maja 2006. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisija bo vse pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno predložene dokumente po naslednjem vrstnem redu: – izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1/1 ali razpisni obrazec 1/2); – prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2/1 ali razpisni obrazec 2/2): – podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3/1 ali razpisni obrazec 3/2) in zahtevane priloge: A) izpisek iz sodnega registra oziroma za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v Poslovni register RS (PRS), pridobljen na AJPES-u, ki ne sme biti starejši od 30 dni; B) bilance stanja in izkaze poslovnega izida za zadnja tri leta (2003, 2004, 2005). Velika podjetja oziroma podjetja, ki so zavezana k pripravi, priložijo tudi izkaze finančnega izida ter izkaze gibanja kapitala; C) potrdilo o poravnanih zapadlih davkih in prispevkih (Davčna uprava RS), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje vloge; – potrdilo sodišča, da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – predstavitev projekta, – sofinanciranje izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov s področja razvoja človeških virov (razpisni obrazec št. 4/1) ali Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih (razpisni obrazec št. 4/2), – izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe, – razpisni obrazec št. 5/1 za namen A ali razpisni obrazec št. 5/2 za namen B. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v določenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. Merila za ocenitev ponudb Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj: 1. 71 točk pri sofinanciranju izdelave kadrovskih strategij in implementacije projektov s področja razvoja človeških virov 2. 61 točk pri sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev imajo, do porabe sredstev, vloge, ki bodo dobile najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov projekta. a) Merila za vrednotenje vlog za namen A (izdelava kadrovskih strategij in implementacija projektov s področja razvoja človeških virov): a) Merila za vrednotenje vlog za namen A (izdelava kadrovskih strategij in implementacija projektov s področja razvoja človeških virov): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Merila za vrednotenje vlog za namen B (sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kadrov v podjetjih): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Kot stroški, namenjeni za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, se upoštevajo stroški štipendij, šolnin, kotizacij, stroški predavateljev, najema predavalnic. Projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izzid javnega razpisa: na podlagi predloga strokovne komisije, bodo vlagatelji, s strani ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko, prejeli sklep o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@rcr-zasavje.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.svlsrp.gov.si ali www.rcr-zasavje.si. Dodatne informacije so v razpisnem roku na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: mag. Tomaž Kukovica na Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj (tel. 01/478-37-77, e-mail: tomaz.kukovica@gov.si), Barbara Kaluža na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/56-60-512, e-mail: barbara.kaluza@rcr-zasavje.si) in Rosanda Žagar na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/56-60-519, e-mail: rosanda.zagar@rcr-zasavje.si). Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.

AAA Zlata odličnost