Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9127/06 , Stran 2501
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmetov javne dražbe: a) nepremičnina parc. št. 247/2 dvorišče 461 m2 in stanovanjska stavba 116 m2 k.o. Tržič, vl. št. 714 k.o. Tržič, na naslovu Paradiž 9, 4290 Tržič, b) nepremičnina parc.št. 730/5 pot 163 m2 k.o. Podljubelj, vl.št. 738 k.o. Podljubelj. 3. Vrsta pravnega posla: prodajni pogodbi za oba predmeta javne dražbe iz 2. točke. 4. Izklicni ceni in najnižji znesek višanja: a) Izklicna cena za predmet javne dražbe pod točko 2.a) je 25,118.531 SIT, najnižji znesek višanja: 100.000 SIT. b) Izklicna cena za predmet javne dražbe pod točko 2.b) je 591.209 SIT, najnižji znesek višanja: 100.000 SIT. Izklicni ceni ne vsebujeta nobenih davščin. 5. Kriterij za izbiro kupcev: prodajni pogodbi bosta sklenjeni s tistima dražiteljema, ki bosta ponudila najvišji ceni nad izklicnima cenama. Plačani kavciji uspešnih dražiteljev bosta všteti v kupnini v prodajnih pogodbah za predmeta javne dražbe iz 2. točke. Javna dražba je za posamezni predmet javne dražbe iz 2. točke neuspešna, če ni bila dosežena njegova izklicna cena. 6. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. 7. Plačilo kupnine v roku iz 6. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je v postopku javne dražbe plačal najuspešnejši dražitelj (kupec). 8. Kraj in čas javne dražbe: kraj in čas izvedbe javne dražbe za oba predmeta javne dražbe iz 2. točke: Poslovna stavba Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 24. 4. 2006 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Občine Tržič, 1. nadstropje. 9. Višina kavcije, ki jo je potrebno položiti pred začetkom javne dražbe in se jo vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območni enoti Kranj: a) kavcija za nepremičnino parc. št. 247/2 k.o. Tržič: v višini 30% izklicne cene z navedbo ``kavcija za nepremičnino parc. št. 247/2 k.o. Tržič``; b) kavcija za nepremičnino parc. št. 730/5 k.o. Podljubelj: v višini 30% izklicne cene z navedbo ``kavcija za nepremičnino parc. št. 730/5 k.o. Podljubelj``. Plačilo kavcije za posamezen predmet javne dražbe pred začetkom javne dražbe s predložitvijo potrdila (dokazila) o plačilu kavcije, je pogoj za udeležbo na javni dražbi. 10. Plačane kavcije, brez obresti, bodo po končani dražbi vrnjene tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter pridobijo razpisno dokumentacijo pri kontaktnih osebah, zaposlenih v Uradu za urejanje prostora Občine Tržič: pri Andreji Meglič, tel. 04/59-71-528 za predmet javne dražbe pod točko 2. a) in pri Mojci Jaklič, tel. 04/59-71-527 za predmet javne dražbe pod točko 2. b) ter si ogledajo predmeta javne dražbe. Strošek razpisne dokumentacije, za vsak predmet javne dražbe posebej, znaša 10.000 SIT. Interesenti so dolžni pred prevzemom razpisne dokumentacije plačati navedeni znesek na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območni enoti Kranj in navesti namen nakazila ``plačilo za razpisno dokumentacijo`` ter o plačilu predložiti dokazilo. 12. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič ustavi postopek prodaje vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom oziroma dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 13. Drugi pogoji, ki jih morajo dražitelji izpolnjevati: predmeta javne dražbe iz 2. točke lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Dražitelji so na dan javne dražbe dolžni s seboj prinesti naslednje dokumente v izvirniku, razen če je izrecno določeno, da jih lahko predložijo v notarsko overjeni fotokopiji: – notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik potrdila o državljanstvu Republike Slovenije (za fizične osebe), – podatke o matični (oziroma EMŠO) in davčni številki dražitelja ter njegovem osebnem ali transakcijskem računu, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni od dneva izvedbe javne dražbe (le za pravne osebe), – predložiti, kolikor se bo v imenu dražitelja udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, – osebni dokument zaradi ugotovitve istovetnosti zastopnika oziroma pooblaščenca dražitelja (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje), – potrdilo o plačilu kavcije pred začetkom javne dražbe, – predložiti pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis na izjavi overjen pri notarju. 14. Razpisna dokumentacija za posamezen predmet javne dražbe vsebuje: podrobnejši opis lokacije in predmeta javne dražbe, zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo (načrt parcel), lokacijsko informacijo, fotografije predmeta javne dražbe, splošne pogoje za izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe, pravne vire, ki urejajo postopek prodaje in vzorec prodajne pogodbe. 15. Vse stroške, davščine ter takse nosita kupca predmetov javne dražbe iz 2. točke. 16. Izročitev predmetov javne dražbe iz 2. točke v posest kupcev se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 17. Z najugodnejšima dražiteljema bo Občina Tržič sklenila prodajni pogodbi najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Tržič obdrži njegovo kavcijo. 18. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo sta dolžna poskrbeti kupca predmetov javne dražbe iz 2. točke na svoje stroške, zaradi česar jima je Občina Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine. 19. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

AAA Zlata odličnost