Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1409. Pravilnik o cenah storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin, stran 3601.

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o cenah storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa cene storitev opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in delež, ki ga mora plačati uporabnik storitve javne službe.
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:
– uporabnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik oziroma se ukvarja s pridelavo, predelavo, gospodarjenjem, prodajo ali drugo uporabo rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov;
– izvajalec javne službe je oseba, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin.
3. člen
(cenik)
(1) Cenik javne službe se pripravi v skladu z normativi iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Najvišja cena storitve javne službe je za posamezne storitve določena s cenikom storitev javne službe, ki je dostopen na Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) in na njenih spletnih straneh http://www.furs.si.
4. člen
(določitev cene)
Cena iz prejšnjega člena se določi glede na stroške dela, materialne stroške (stroški storitev, materiala, službenih poti in storitev po pogodbah), amortizacijo opreme in drugih osnovnih sredstev, neposredno povezanih z izvedbo nalog javne službe, ter stroške upravljanja in vodenja, fiksne stroške delovanja ter stroške vzdrževanja premičnin in nepremičnin.
5. člen
(cenik izvajalca)
(1) Izvajalec javne službe določi cene svojih storitev v skladu 3. členom tega pravilnika in jih objavi v svojem ceniku.
(2) Izvajalec javne službe mora cenik pred njegovo uveljavitvijo posredovati upravi v potrditev.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je cenik za posamezne storitve javne službe uporabniku storitev dostopen v njegovih prostorih oziroma na njegovi spletni strani.
6. člen
(delež uporabnika storitev)
(1) S koncesijsko pogodbo je določen delež cene, ki ga plača uporabnik storitev javne službe.
(2) Izvajalec javne službe, ki za izvajanje storitev javne službe pridobi sredstva iz proračuna Republike Slovenije, sme te storitve zaračunavati največ do 50% cene iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(prehodna določba)
Najpozneje do 1. julija 2006 morajo cene s cenikom po tem pravilniku uskladiti tudi izvajalci javne službe za varstvo rastlin, ki so bili imenovani z naslednjimi odločbami:
– Odločba o pooblastitvi Nacionalnega inštituta za biologijo za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Inštituta za fitomedicino na Biotehniški fakulteti za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Ljubljana, Oddelek Novo mesto, za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-312/2005
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2004-2311-0064
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
    PRILOGA
 
    Normativi storitev javne službe po posameznih področjih dela so
Izraženi po ceniku, ki je dostopen na upravi in njenih spletnih straneh
http://www.furs.si, ali po porabi delovnih ur.
    Vrednost delovne ure se določi na podlagi veljavne kolektivne
pogodbe za negospodarstvo za VII. stopnjo izobrazbe, povečano za količnik
1,2188.
 
+----------------------------------------------------+---------------------+
|       Fitodiagnostična storitev       |    Normativ   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Specifični testi za viruse in virusom podobne    |  Po ceniku testov |
|organizme                      |           |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Specifični testi za fitoplazme           |  Po ceniku testov |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Specifični testi za bakterije            |  Po ceniku testov |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Specifični testi za glive              |  Po ceniku testov |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Vizualni pregled (osnovna tarifa)          |    0,25 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Rutinska diagnoza neznanega škodljivega organizma  |    5,00 ure   |
|(ŠO)                        |           |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Diagnoza neznanega ŠO s poizvedbo          |    8,57 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Diagnoza glive – vizualno (inkubacija + mikroskopska|    1,47 ure   |
|identifikacija – enostavna)             |           |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Diagnoza glive – vizualno (inkubacija + mikroskopska|    3,55 ure   |
|identifikacija – zahtevna)             |           |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Diagnoza glive – agar izolacija + mikroskopska   |    2,67 ure   |
|identifikacija – enostavna             |           |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Diagnoza glive – agar izolacija + mikroskopska   |    4,29 ure   |
|identifikacija – zahtevna              |           |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Pregled nacepljene kulture-glive negativno     |    2,00 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Determinacija iz kulture              |    3,00 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Potrditev fiziološke bolezni            |    1,25 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Identifikacija žuželk specifični testi       |  Po ceniku testov |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Rutinska identifikacija žuželk – makroskopska    |    1,60 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Rutinska identifikacija žuželk – mikroskopska    |    5,74 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Identifikacija žuželk s poizvedbo/raziskavo     |    8,57 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Verifikacija                    |   14,28 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Ekstakcija in identifikacija ogorčic        |  Po ceniku testov |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Prostoživeče ogorčice: ekstrakcija in identifikacija|    2,06 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Listne ogorčice: ekstrakcija in identifikacija   |    3,69 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Testiranje semena                  |  Po ceniku testov |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Nasvet po diagnozi                 |    0,25 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Pisni nasvet po diagnozi              |    0,75 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Ekspertno mnenje po diagnozi            |    3,70 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Herbološka determinacija – enostavna        |    0,85 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Herbološka determinacija – zahtevna         |    1,70 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Ogled na terenu (ev. odvzem vzorca)         |    1,90 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Pregled mesta pridelave/predelave          |    3,70 ure   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Naloge na področju opazovanja in napovedovanja   |  Po ceniku metod  |
|škodljivih organizmov                |           |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+
|Dajanje strokovnih mnenj imetnikom         | Po ceniku sredstev |
|                          |   obveščanja   |
|                          |           |
+----------------------------------------------------+---------------------+

AAA Zlata odličnost