Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1402. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec, stran 3593.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi z drugim odstavkom 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec (Uradni list RS, št. 34/01) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) je sprejete spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec izdelal Razvojni center Planiranje, Celje, d.o.o., v januarju 2006 pod številko projekta 067/04.«.
2. člen
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Tekstualni del obsega to uredbo in naslednje priloge:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta,
– seznam strokovnih podlag,
– smernice, analiza smernic, mnenja in projektni pogoji,
– seznam sektorskih aktov in predpisov,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– spisek parcel in lastnikov.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Kartografski del obsega:
– izrez iz Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije,
– namensko rabo prostora – prikaz območja iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občin Kidričevo, Majšperk, Rogaška Slatina in Rogatec v merilu 1 : 10.000,
– načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije v merilu 1 : 2.500,
– načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – pregledna situacija v merilu 1 : 250.000,
– načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija ter zbirna karta prometne, komunalne in energetske infrastrukture v merilu 1 : 2.500,
– karakteristični prerez vkopa plinovoda,
– karakteristični detajli križanj plinovoda.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Kidričevo, Majšperk, Rogaška Slatina in Rogatec.«.
3. člen
V 3. členu se v prvi alinei črtajo naslednje parcelne številke pri posameznih katastrskih občinah:
– k.o. Mihovce:
»849/27, 874, 798/1, 798/2, 873/4, 799, 791, 792, 871, 793, 794, 795/1, 795/2, 869/1, 598/2, 598/1, 597, 596, 599/1, 599/2, 796, 797/1/2, 849/26, 594, 593, 858/2, 590, 589, 586, 583, 580, 577, 574/1/3, 883, 884, 790, 85/2, 872, 600, 196, 114, 76/2;«;
– k.o. Dragonja vas:
»13/2;«;
– k.o. Pleterje:
»5, 11, 15/1, 19/1, 19/2, 77, 366, 367;«;
– k.o. Podlože:
»271, 269, 273, 218/24, 218/6, 218/30, 261/2, 1244/4;«;
– k.o. Lešje:
»206, 206/1, 528, 519, 569/2, 578/48, 703/7;«;
– k.o. Skrblje:
»302, 843, 844, 845, 1375;«;
– k.o. Sveča:
»587/2, 587/3, 548, 541/4, 190, 400/11, 542/2, 144;«;
– k.o. Stoperce:
»1573, 1488, 943/2, 960, 958, 1013/1, 1568/3, 1488/18;«;
– k.o. Strmec:
»147/2;«;
– k.o. Tlake:
»1060, 908, 790/1, 73/2.«
ter dodajo naslednje parcelne številke pri posameznih katastrskih občinah:
– k.o. Dragonja vas:
»14;«;
– k.o. Mihovce:
»194, 300, 934, 935/1, 935/2, 936, 937, 938/2, 1002, 931, 956, 955, 957, 1005, 962/1, 962/2, 963, 998/1, 1010, 1009, 308, 303, 304, 307/2, 307/1, 1000/2;«;
– k.o. Pleterje:
»3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/2;«;
– k.o. Podlože:
»275/1, 1341, 1342, 1440;«;
– k.o. Lešje:
»578/13, *97, 529;«;
– k.o. Skrblje:
»1036/1, 1121;«;
– k.o. Sveča:
»537/3, 234/2, 242/2, *114, 415, 457/1, 457/5, 457/4, 596, 137;«;
– k.o. Stoperce:
»1568/1, 1515/1, 1009, 1573/3, 720/3;«;
– k.o. Strmec:
»191/3;«;
– k.o. Tlake:
»1060/1, 1060/2, 822, 905/5, *141/2«.
V drugi alinei se črtajo naslednje parcelne številke pri posameznih katastrskih občinah:
– k.o. Pleterje:
»5/1; 7/3, 8/2;«;
– k. o. Lešje:
»5/2;«;
– k. o. Stoperce:
»6/1, 1515/3«
ter se dodata naslednji parcelni številki pri k.o. Lešje: »528/2, 535/5«.
4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveno območje lokacijskega načrta iz prejšnjega člena obsega:
– del območja kompresorske postaje Kidričevo in del območja mejne merilnoregulacijske postaje Rogatec,
– cevovod DN 500 z območjem delovnega pasu od kompresorske postaje Kidričevo (km 39 + 030) do mejne merilnoregulacijske postaje Rogatec (km 58 + 401,74),
– blok ventil in stalna merilna mesta.«.
5. člen
V 5. členu se v poglavju za naslovom »Plinovod« spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»Plinovod se zgradi iz jeklenih cevi premera 500 mm z različnimi debelinami stene, izračunanimi z upoštevanjem različnih faktorjev glede na varnostni razred plinovoda in tlaka 70 bar.
Blok ventil leži na točki v km 46 + 357.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri gradnji vzporednega plinovoda M 1/1 se upošteva delovni tlak 70 barov.«.
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovni pas, ki je potreben za gradnjo plinovoda, sega 6 m na eno stran plinovoda in 10 m na drugo stran plinovoda. Ožji del pasu je namenjen odlaganju materiala, širši del pa za prehod strojev, varjenje plinovoda in polaganje plinovoda v jarek. Na območju objektov in preostalih ovir na trasi je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi drugačna, kar mora izvajalec upoštevati pri izvajanju gradbenih del in montaži plinovodne cevi.
Tam, kjer se trasa plinovoda približa poseljenim območjem, je treba upoštevati veljavno zakonodajo, tako da bo predvideni poseg čim manj vplival na obstoječo rabo, objekte in dejavnosti v prostoru ter da omejitve zaradi predvidene skupne trase sedanjega in predvidenega plinovoda ne bodo večje od obstoječih. Med gradnjo in po njej je treba zagotoviti ustrezne in nemotene bivalne razmere.«.
7. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo narave
Plinovod prečka ekološko pomembni območji:
– dolino Dravinje na odseku od km 45 + 552 do km 47 + 556 in
– območje Boč–Haloze–Donačka gora na odseku od km 47 + 963 do km 48 + 355 in od km 49 + 974 do km 55 + 914.
Na območju iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati naravovarstvene usmeritve in zagotoviti naravovarstveni nadzor. Na naravni vrednoti se vsi posegi in dejavnosti izvajajo izjemoma, posegi in dejavnosti na območju vpliva na naravno vrednoto pa se izvajajo tako, da vpliv ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe lastnosti naravne vrednote.
Za varstvo posameznih naravnih vrednot se upoštevajo naslednje varstvene usmeritve:
– gradbišče (s pomožnimi objekti) se organizira zunaj območij oziroma objektov naravnih vrednot,
– dela v Dravinji se ne opravljajo v obdobju drstenja rib,
– na območju mokrotnih travnikov Topolinjek in Glivno se vsa dela (vključno z odlaganjem materiala, transportnimi potmi) v celoti izvedejo in končajo med oktobrom in junijem. Gradbišče se organizira tako, da se vsa dela odvijajo samo na eni strani osi plinovoda, ki se določi ob terenskem ogledu ob zakoličbi.
Ker je pri zemeljskih delih možnost odkritja objektov geološke naravne dediščine (paleontološke, strukturne, mineraloške), je potreben občasen geološki nadzor na celotnem območju gradnje. Nadzor mora izvajati strokovno usposobljena družba za geologijo. Ob pomembnejših geoloških najdbah je treba obvestiti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki da strokovne smernice glede ohranjanja narave oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba poslati Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave.«.
8. člen
31. člen se črta.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-19/2006/5
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2005-2511-0085
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost