Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1421. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2006, stran 3616.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško, na 38. seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               | V tisoč |
|   |                             |tolarjih |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|Konto|            Naziv konta            |Proračun |
|   |                             | 2006  |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
| 1 |              2               |  3  |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             |6.799.846|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |4.041.022|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)             |2.458.700|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček              |1.615.849|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje                  | 538.032|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve           | 304.818|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki                      |    1|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)          |1.552.322|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     | 191.863|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine                 |  13.876|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni                     |  3.213|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |  18.981|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki                |1.354.389|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)             | 711.155|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |  60.060|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega    | 651.095|
|   |premoženja                        |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE                     |  2.900|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                    |2.044.769|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |2.044.769|
|   |institucij                        |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |7.424.538|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)           |2.122.385|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           | 306.103|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |  48.796|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve             |1.366.973|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti                |  32.018|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve             | 368.495|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)            |2.066.864|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |410 Subvencije                      |  77.760|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |1.024.471|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 270.668|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |413 Drugi domači transferi                | 702.965|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                |2.133.611|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |2.133.611|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)               |1.092.678|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,  | 730.860|
|   |ki niso PU                        |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   | 361.818|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)            | –624.692|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |  7.500|
|   |DELEŽEV (750+751)                     |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil             |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev              |  7.500|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila                     |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev             |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |  7.500|
|   |DELEŽEV                          |     |
|   |(IV. – V.)                        |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                    |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                    | 420.000|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje                  | 420.000|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                   | 117.306|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega dolga               | 117.036|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- | –314.219|
|   |VIII.)                          |     |
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              | 302.964|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)              | 624.692|
|   |                             |     |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Krško.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2) prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki in
3) prihodki od taks za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4) prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Namenska sredstva na postavki 1219 – Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij zaposlenih v OU, ki niso bila porabljena v letu 2006, se prenesejo v leto 2007. Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračun.
4. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji) so:
– služba in oddelki občinske uprave in,
– krajevne skupnosti.
5. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
6. člen
(prerazporeditve o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
7. člen
(prerazporeditve o katerih odloča župan)
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah med področji proračunske porabe, če se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Na predlog oddelka za javne finance in proračun župan lahko v okviru postavke razporeja pravice porabe med podskupinami kontov oziroma konti.
Ob prerazporeditvah iz drugega odstavka tega člena skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 20% prvotnega obsega posamezne proračunske postavke.
O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča odboru za finance in občinsko premoženje, nadzornemu odboru in občinskemu svetu.
8. člen
(enkratne dotacije)
Župan v okviru proračunske postavke 1133 – stroški pokroviteljstev in prireditev, lahko odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 200.000 SIT in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta. O porabi sredstev župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega proračunskega uporabnika župan samostojno spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov za tekoče leto največ do 20% vrednosti projekta ali programa, če njegova skupna vrednost ne presega 10.000.000 tolarjev. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O prerazporeditvah, ki presegajo vrednosti iz prejšnjega odstavka, na predlog župana odloča občinski svet.
10. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in transfere prične postopek za prevzem obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov. V razpisnih pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2006 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2007 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2006;
– za leto 2008 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2006;
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2007 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2006.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami.
11. člen
(proračunski skladi in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
1) račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1,5% od realiziranih prihodkov proračuna.
Na predlog oddelka za javne finance in proračun župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.500.000,00 tolarjev. O porabi sredstev proračunske rezerva župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 250.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno ne več kot 0,2% primerne porabe določene Občini Krško za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan obvesti Občinski svet.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(zadolževanje in poroštva)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v investicijskem delu bilance prihodkov in odhodkov za projekte opredeljene v načrtu razvojnih programov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v okviru proračuna za leto 2006 lahko zadolži do višine 420.000.000 tolarjev. O najetju posojila odloča župan.
Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina, v letu 2006 lahko znašajo največ 50.000.000 tolarjev.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega proračuna.
14. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 22.000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
VI. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
15. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
16. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna, usklajeni finančni načrt pa najkasneje v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
17. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
18. člen
Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost in njegova skupna vrednost presega 2.000.000 SIT, je ničen, če nanj pred sklenitvijo ne da soglasja župan.
Iz določila iz prvega odstavka tega člena so izvzeti pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-7/2005-O802
Krško, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost