Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 322-1/2006-1710 Ob-8962/06 , Stran 2494
Javni razpis se izvede na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto in Spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006 sprejetega na 26. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, 29. 3. 2006. 1. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih aktivnosti v okviru Tedna cvička v Novem mestu: – organiziranje in izvedba strokovnega dela prireditve (okrogle mize, strokovna predavanja…), – organiziranje in izvedba ocenjevanja vin v okviru Tedna cvička, – organiziranje in izvedba tradicionalne povorke, – organiziranje in izvedba zabavnega dela prireditve, – izdelava priznanj, nagrad in biltena, – izvedba promocijskih aktivnosti. 3. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Na razpis se lahko prijavijo vinogradniška društva oziroma zveza, ki pokriva območje vinorodnega okoliša Dolenjska: – da ima sedež v Mestni občini Novo mesto, – da opravlja dejavnost na neprofitni ravni, – da izvajajo aktivnosti v Mestni občini Novo mesto in v vinorodnem okolišu Dolenjska, – da združuje aktivnosti vsaj 7 društev. 4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega razpisa je 10,000.000 SIT na proračunski postavki 16 047307 Teden cvička. 5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju proračunskih sredstev: – izvedba ocenjevanja vin, izdelava priznanj ter biltena v okviru Tedna cvička: 20 točk; – izvedba vsaj dveh strokovnih posvetovanj: 10 točk; – organiziranje tradicionalne povorke: 10 točk; – izvedba tridnevne prireditve na dveh lokacijah z udeležbo vsaj 10 društev: 50 točk, – promocija: 10 točk. Na podlagi točkovanja je možnih največ 100 točk. Vsaka točka je vredna 100.000 SIT. 8. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje dokumente: Finančno ovrednoteni program za vsako nalogo iz 2. točke tega razpisa vlagateljev in izvajalcev na podlagi prejete vloge. 9. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Sredstva bodo upravičencu in izvajalcem nakazana skladno z odobreno vlogo upravičenca na podlagi prejetega zahtevka in predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti, ki ga mora upravičenec oziroma izvajalec posredovati najkasneje do 30. 6. 2006. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. 10. Rok za prijavo in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 14. 4. 2006, ali ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z oznako na prvi strani »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje izvedbe tradicionalne prireditve Teden Cvička«. 11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po zaključku razpisa. 12. Informacije Razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo informacije na Oddelku za kmetijstvo in turizem MO Novo mesto, Seidlova 1, ali na spletni strani MO NM: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo po tel. 07/393-92-65 (Drago Košak) ali po elektronski pošti: drago.kosak@novomesto.si.

AAA Zlata odličnost