Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9079/06 , Stran 2519
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe. 2. Predmet prodaje je navedena nominalna vrednost poslovnih deležev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika: a) ponujeno ceno, b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, d) dokazilo o vplačani varščini. 4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 1,000.000 SIT za vsako posamezno družbo iz razpisa. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U.d.o.o., št. 02923-0253101949 odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic oziroma poslovnega deleža družbe (navesti naziv družbe)«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup delnic oziroma poslovnega deleža družbe (navesti naziv družbe) – ne odpiraj«, najpozneje do 18. 4. 2006. 7. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu: www.dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu D.S.U. d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11. uro, pri Ksenji Hornung, tel. 01/58-94-881.

AAA Zlata odličnost