Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9138/06 , Stran 2497
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnega programa na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2006. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis Upravičeni vlagatelji prijav na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega programa so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki želijo izvajati raziskovalno nalogo na območju Mestne občine Novo mesto. Raziskovalne naloge naj bodo s področja: – ekologije in urejanja prostora, – prestrukturiranja in sanacije podjetij (tehnološko-tehnične raziskave), – družboslovja in družbenih dejavnosti. Raziskovalna naloga mora biti izvedena do 31. 10. 2006. Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto 3. Merila za izbor raziskovalnih nalog Prednostno bodo sofinancirane: – naloge, ki so večjega pomena za Mestno občino Novo mesto (naloge, ki obravnavajo problem revščine in socialnih stisk občanov), – naloge, ki bodo postavile izhodišče za družbeno akcijo, – naloge, ki pomenijo nadaljevanje že začetih ali opravljenih raziskav iz preteklih let. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev: za sofinanciranje raziskovalnih nalog v letu 2006 so predvidena finančna sredstva v višini 2,500.000 SIT. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu za javni razpis za sofinanciranje raziskovalnega programa v letu 2006. Kolikor vlagatelj prijavlja več nalog, mora vsako nalogo prijaviti na svojemu prijavnemu obrazcu. Za vse prijavljene naloge izpolni zbirni obrazec. Vloga je popolna, če sta pravilno izpolnjena zbirni in prijavni obrazec in če so priložene vse zahtevane priloge. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane. 7. Rok za oddajo prijav in način oddaje Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 14. 4. 2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka (upošteva se datum poštnega žiga), v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje raziskovalnega programa«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivimi dokumenti bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. 9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh od izteka roka za oddajo vloge. 10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisano dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si. 11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, na tel. 07/39-39-255 (Mojca Kužnik).

AAA Zlata odličnost