Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1428. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje P24P1 Zavrč (obrtna cona), stran 3630.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-p, 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 29. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je župan Občine Zavrč dne 23. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje
P24-P1 Zavrč (obrtna cona)
1. člen
(cilj in predmet prostorskega izvedbenega akta)
Cilj je pridobiti občinski lokacijski načrt za območja P24-P1 Zavrč (obrtna cona) (v nadaljnjem besedilu: LN), ki bo omogočil umestitev predvidenih dejavnosti v prostor obrtne cone, skupaj s pripadajočo prometno in komunalno ureditvijo. Predvidena je lahko fazna pozidava območja.
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg LN,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze za pripravo LN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave LN, in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN)
Ocena stanja:
Poselitveno območje P24-P1 Zavrč Obrtna cona obsega za pozidavo predvideno območje, ležeče južno od poselitvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Zavrč (to je območje z oznako P24-T1).
Predvidena je – zraven mirne obrtne in storitvene dejavnosti – tudi trgovina in druga poslovna dejavnost ter parkirišča. Izbrane dejavnosti ne smejo imeti negativnih vplivov na okolje. Glede na razpoložljivo površino območja bo predvidoma nastalo skupno do 10 zazidljivih parcel. Preostale površine so namenjene prometnim navezavam.
Zunanja logistika obrtne cone bo navezana na obstoječo regionalno cesto Zavrč – Drenovec (cesta R3-691) in če bodo podane možnosti tudi na območje mejnega prehoda (cesta R1-228). Komunalni in energetski vodi so pripeljani do zunanjih mej območja P24-P1 Obrtna cona. Ali bodo razpoložljive kapacitete vodovodnega in električnega omrežja zadoščale tudi za obravnavano območje, bo sicer določil lokacijski načrt. Odvodnjavanje fekalnih odpadnih vod bi naj bilo speljano v predvideno lokalno čistilno napravo, ki pa bi naj bila locirana izven območja P24-P1 Obrtna cona (in skupna z območjem mejnega prehoda Zavrč).
Trenutna raba območja P24-P1 Obrtna cona je kmetijsko zemljišče.
Se pa del površine območja P24-P1 Zavrč nahaja tudi v:
– območju varovanja kulturne dediščine, z oznako KD 600535;
– območju kompleksnega varovanja kulturne dediščine, z oznako KD 600445.
Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
Občina Zavrč je podala pobudo za pričetek postopka izdelave občinskega lokacijskega načrta za navedeno območje.
Pravna podlaga za sprejem občinskega lokacijskega načrta:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/03), v svojem 3. členu določa, za območje planske enote P24 Zavrč, tudi:
   – oznaka ureditvenega
območja               P1
  – naziv območja         Zavrč
  – površina območja       cca 2,00 (prvotna 2,67 ha)
  – namembnost          obrt, poslovne dejavnosti
  – prostorski izvedbeni akt   lokacijski načrt.
Občinski lokacijski načrt se pripravi skladno z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-p, 58/03-ZZK-1; ZUreP-1), ki v svojem 72. členu med drugim pravi, da se z občinskim lokacijskim načrtom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve in da se z njim določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Občinski lokacijski načrt se pripravi tudi skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča LN)
Predmet tega LN je, v skladu z veljavno zakonodajo, izdelava takšnega prostorskega akta za območje obrtne cone, da bo možna izdaja lokacijske informacije za gradnjo na teh zemljiščih. Na podlagi lokacijske informacije bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije v delih, ki se nanašajo na skladnost objekta s prostorskim aktom, ob upoštevanju določil 50. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 103/04-ZObr-UPB1, 14/05-popravek ZGO-1-UPB1; v nadaljevanju: ZGO-1).
Izhodišče za pripravo občinskega lokacijskega načrta je bil ponudbeni program obrtne cone, s katerim je Občina Zavrč privabila nove investitorje oziroma kupce zemljišč na obravnavanem območju. Glede na predvidevanja in na izražena povpraševanja, bodo na območju Obrtne cone Zavrč ponudeno zemljišča za krojaštvo, mizarstvo, orodjarstvo, kot tudi za trgovine in poslovno skladiščno dejavnost.
Površina zemljišča, pripadajočega posamezni dejavnosti, bo praviloma merila med 1.500 m2 do 3.000 m2. Pri izdelavi predloga lokacijskega načrta se bo ta površina dokončno uskladila, saj naj bi bila odvisna tudi od izraženih končnih potreb investitorjev po količini parkirnih mest, in pa pri poslovno skladiščnih dejavnostih tudi še od zahtevanih nepokritih, a ograjenih skladiščnih površin.
Glede na zgoraj opredeljeno ponudbo Občine Zavrč na območju obrtne cone, bodo tu locirane dejavnosti morale delovati le v okviru zakonsko dopustnih meja glede varstva okolja.
Položaj prometne navezave na območje mednarodnega mejnega prehoda v Zavrču je podan le kot zaželen, bo pa ta navezava še usklajevana v ustrezni fazi izdelave državnega lokacijskega načrta za mejni prehod.
Na prvi prostorski konferenci so bila podana naslednja priporočila:
– komunalno opremljanje zemljišč obrtne cone naj se pripravlja usklajeno, z upoštevanjem potreb mejnega prehoda;
– površina območja obrtne cone, kot je predvidena v prostorskih sestavinah plana, se zmanjša za toliko, da bodo zagotovljene povečane prostorske potrebe mejnega prehoda.
LN mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih 73. člena ZUreP-1. Torej morajo vsebovati:
– prikaz ureditvenega območja LN;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji;
– načrt parcelacije;
– zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo, in prikazom morebitnih odstopanj od že izvedene infrastrukture;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena, ter druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta;
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz površin, ki so namenjene javnemu dobru;
– finančno konstrukcijo, kadar gre za več udeležencev pri financiranju prostorske ureditve, določene z lokacijskim načrtom;
– program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, s tem, da se program izdela na podlagi LN in v soodvisnosti od sosednjih območij pozidave, pripravi pa ga pristojni organ občinske uprave.
LN mora vsebovati tudi tiste priloge, ki so definirane v 23. členu ZUreP-1. Zato bo moral vsebovati še naslednje obvezne priloge:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev (sedaj je to še veljaven dolgoročni in srednjeročni plan Občine Zavrč);
– obrazložitev in utemeljitev LN;
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani, z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino prostorskega akta;
– smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora (oboje pa po postopku in v časovnih rokih, kot jih določata 29. in 33. člen, v povezavi s 34. členom, ZUreP-1;
– spis postopka priprave in sprejemanja LN.
Izdelovalec LN mora predati pripravljalcu, Skupni občinski upravi, tri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta.
Po en izvod sprejetega LN bo predan krajevno pristojni upravni enoti (RS UE Ptuj, Oddelek za okolje in prostor) in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celotni LN s prilogami pripravljalcu predati v digitalni obliki na zgoščenki.
4. člen
(okvirno ureditveno območje LN)
LN se pripravi za poselitveno območje P24-P1 Zavrč, kot je določeno z obodno parcelacijo v srednjeročnem planu občine Zavrč. V planu prikazano območje sicer meri cca 2,67 ha, vendar je zaradi dodatnih prostorskih potreb mejnega prehoda sedaj velikosti približno 2,00 ha.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN)
Pripravljalec oziroma nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev LN sta Občina Zavrč in Skupna občinska uprava, Ptuj.
Pobudo za pričetek postopka izdelave LN je podala Občina Zavrč.
Investitor(ji) gradnje in ostalih posegov v prostor so Občina Zavrč ter posamezni kupci zemljiških parcel.
Pripravljalec po sprejemu tega programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave LN za obravnavano območje.
Opomba: Glede na izrecno določilo prvega odstavka 50. člen a ZGO-1, da če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se šteje, da so soglasja pristojnih soglasodajalcev k projektnim rešitvam že pridobljena z dnem izdaje njihovih mnenj k lokacijskemu načrtu, je – ob zahtevanih smernicah – potrebno pridobiti tudi projektne pogoje. Več o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij ter o stroških projektnih pogojev in soglasij navajata 50. in 51. člen ZGO-1.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic oziroma projektnih pogojev za pripravo LN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za porečje reke Drave, Krekova ulica 17, Maribor (za področje voda),
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, Maribor (za področje varstva narave),
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor (za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ptuj, Trstenjakova ulica 5/a, Ptuj (za področje državnih cest),
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor (za področje zdravstvenega varstva),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (za področje urejanja območij in infrastrukture, ki je namenjena za potrebe obrambe),
– Policijska uprava Maribor, Sektor uniformirane policije, Maistrova ulica 2, Maribor (za področje gibanja oziroma gradnje v bližini državne meje),
– RS Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe javne uprave, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana,
– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor (za področje oskrbe z električno energijo),
– Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Titova cesta 38, Maribor (za področje fiksne telefonije),
– Komunalno podjetje Ptuj d.d, Puhova ulica 10, Ptuj (za področje oskrbe z vodo in odvajanja odplak),
– Občina Zavrč, Zavrč 11, Zavrč (za področje prometa, za občinske ceste).
Če se pri pridobivanju smernic ugotovi, da jih je potrebno pridobiti tudi še od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v tem istem postopku pridobivanja.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za ureditev območja obrtne cone naj bodo izdelane tako, da so zanje osnovna izhodišča že pridobljeni podatki o predvidenih programih in prostorskih potrebah na obravnavanem območju.
Druga gradiva, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi LN, so:
– obstoječa dokumentacija in dejansko stanje komunalnih vodov in naprav v širšem delu območja. S podatki razpolagajo upravljalci posameznih infrastrukturnih objektov.
7. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Geodetske podlage za izdelavo LN si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območni geodetski upravi in izpostavi Ptuj, Krempljeva ulica 2, Ptuj.
8. člen
(potek in roki za pripravo LN)
Roki priprave in sprejemanja LN:
Obvestilo o nameri priprave plana
V skladu z določilom četrtega odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04; ZVO-1) je Skupna občinska uprava dne 23. 12. 2005 Ministrstvo za okolje in prostor RS obvestila o nameri priprave plana. Vlogo je nato na zahtevo ministrstva še dopolnila s podrobnejšimi podatki o rabi posameznih parcel. Na podlagi tega zaprosila je Ministrstvo za okolje in prostor pripravljalca plana z odločbo št. 35409-184/2005-JL seznanilo, da v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za območje P24-P1 Zavrč (obrtna cona) ni potrebno izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljalec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZUreP-1. Izvede se z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave predvidene prostorske ureditve. Konferenca je s svojimi priporočili podlaga za dokončno oblikovanje in sprejem tega programa priprave. Konferenca je bila izvedena 15. 3. 2006.
Objava programa priprave
Program priprave izvedbenega prostorskega akta, ki ga sprejme župan občine, se objavi v Uradnem listu RS.
Pridobitev smernic za načrtovanje
Pripravljalec LN takoj po sprejetju tega programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, navedene v 5. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in kopije izbrane urbanistične zasnove ter morebitnih idejnih projektov objektov in/ali komunalnih vodov ter naprav.
(predvideni rok: marec, april 2006)
Zbiranje ponudb
Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelovalca izbere naročnik; z izborom izvajalca pa mora soglašati pripravljalec.
Izdelava LN
Izdelovalec bo izdelal predlog LN najkasneje v roku 30 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe in predložitve prejetih smernic oziroma projektnih pogojev in ga dostavil Skupni občinski upravi.
(predvideni rok: april, maj 2006)
Druga prostorska konferenca
Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga LN, pripravljalec skliče in vodi zbor druge prostorske konference, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference in podane smernice upoštevane v pripravljenem predlogu.
(predvideni rok: april, maj 2006)
Sprejem sklepa o razgrnitvi
Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga LN.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Predlog LN s prilogami se javno razgrne za obdobje najmanj 30 dni. O razgrnitvi ter kraju in času obravnave mora pripravljalec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
(predvideni rok: maj, junij 2006)
V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o predlogu LN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi izdelovalec LN, v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Zavrč, Skupne občinske uprave ter pristojnimi institucijami. Rok za pripravo predloga stališč in odgovorov je 8 dni po končani javni razgrnitvi.
(predvideni rok: maj, junij 2006)
Prva obravnava na Občinskem svetu Občine Zavrč
Predlog LN, skupaj s priporočili obeh prostorskih konferenc, posreduje župan v sprejem Občinskemu svetu Občine Zavrč v prvo obravnavo. Hkrati se potrdijo odgovori na pripombe iz javne razgrnitve in javne razprave. V primeru ponovnih predlogov korekcij LN na občinskem svetu, izdelovalec dopolni predlog LN tako, da upošteva potrjene pripombe.
(predvideni rok: junij 2006)
Izdelava dopolnjenega predloga LN
Sprejeta stališča Občinskega sveta Občine Zavrč so podlaga izdelovalcu za dopolnitev LN; izdela jo v osmih dneh ter tako, da upošteva potrjene pripombe.
(predvideni rok: junij, julij 2006)
Pridobitev mnenj in/ali soglasij
Pripravljalec LN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 5. členu tega programa priprave, da v roku 30 dni po predložitvi dopolnjenega predloga prostorskega akta z mnenjem ugotovijo upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev LN.
(predvideni rok: julij, avgust 2006)
Druga obravnava na Občinskem svetu Občine Zavrč in sprejetje odloka
Dopolnjen predlog LN, skupaj s pridobljenimi soglasji in mnenji, posreduje župan Občinskemu svetu Občine Zavrč v drugo obravnavo. Občinski svet Občine Zavrč obravnava tako usklajen predlog LN ter ga sprejme z odlokom.
(predvideni rok: avgust 2006)
Objava odloka
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
(predvideni rok: avgust 2006)
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem LN)
Stroške izdelave LN ter mnenj oziroma soglasij krijejo naročniki.
10. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-544/05
Zavrč, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost