Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1435. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (OdUNDTDZ-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1436. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1437. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1438. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom
1439. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja GRADBENIŠTVA
1440. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GRADBENI TEHNIK
1441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih EKONOMSKI TEHNIK
1442. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe PROMETNI TEHNIK
1443. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
1495. Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
1496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov
1497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje meritev
1498. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov

USTAVNO SODIŠČE

1499. Odločba o delni odpravi 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško ter o delni odpravi Odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško
1500. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev
1501. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1444. Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 2. marca 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1445. Spremembe dodatka k Pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« za 4. serijo srečk
1446. Pravila o poslovanju s kontom
1447. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radlje ob Dravi za leto 2006

OBČINE

Ajdovščina

1448. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno obrtno cono Gojače

Brežice

1449. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice

Celje

1450. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1451. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi

Črnomelj

1452. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Gorenja vas-Poljane

1453. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006
1454. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Vršajn v Občini Gorenja vas - Poljane
1455. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1456. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Gorenja vas - Poljane

Koper

1457. Sklep o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev oseb javnega prava na območju Mestne občine Koper

Kungota

1458. Sklep o določitvi meril za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Kungota

Laško

1459. Splošni pogoji poslovanja Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
1460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice

Ljubljana

1461. Sklep o dopolnitvi Tržnega reda na ljubljanskih tržnicah

Mirna Peč

1462. Pravilnik o dopolnitvi Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Mirna Peč
1463. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
1464. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Nova Gorica

1465. Program priprave za občinski lokacijski načrt ob Gasilskem domu

Novo mesto

1466. Odlok o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
1467. Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto

Osilnica

1468. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2005

Podčetrtek

1469. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2005
1470. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1471. Sklep o zamenjavi nepremičnine, parc. št. 1871/2, k. o. Imeno, za parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2, vse k. o. Imeno, ter ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2

Ravne na Koroškem

1472. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in kolektor na območju Občine Ravne na Koroškem

Rogašovci

1473. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2005

Rogatec

1474. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec

Sevnica

1475. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta
1476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
1477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
1479. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31
1480. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
1481. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
1482. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Sevnica
1483. Sklep o potrditvi mandata člana občinskega sveta
1484. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Sevnica
1485. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Sevnica in prostorskega reda Občine Sevnica
1486. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1487. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1488. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

1489. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah
1490. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005
1491. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo je sprejel Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah

Tišina

1492. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2006

Zreče

1493. Cenik daljinskega ogrevanja

Žetale

1494. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2006

POPRAVKI

1502. Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost