Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1453. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006, stran 3692.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006 (v nadaljevanju: odlok) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z Zakonom o financiranju občin in drugi prejemki v skladu s posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva za financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog.
2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju podskupin kontov (trimestni konto).
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe. Prihodki in odhodki KS so skladno z zakonom vključeni v proračun in so izkazani kot konsolidirani izkazi.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |
+------------------------------------------------------+---------------------+
|Skupina/podskupina kontov               | Proračun leta 2006 v|
|                           |     000 SIT   |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |      1.524.600|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |       615.279|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                |       415.189|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček        |       327.543|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |703 Davki na premoženje            |        62.015|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve     |        25.631|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |706 Drugi davki                |          0|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI               |       200.090|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od     |        31.771|
|   |premoženja                   |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |711 Takse in pristojbine            |        2.505|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |712 Denarne kazni               |         915|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   |        1.500|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki          |       163.399|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI              |        51.458|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |        11.458|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog         |          0|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in      |        40.000|
|   |nematerialnega premoženja           |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                |       177.728|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov     |       177.728|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine         |          0|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI              |       680.135|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih       |       680.135|
|   |javnofinančnih institucij           |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |      1.709.600|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                 |       340.237|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |        67.059|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |        10.849|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve        |       243.573|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti          |        6.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |409 Rezerve                  |        12.756|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                |       359.269|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |410 Subvencije                 |        17.975|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |       247.645|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in   |        27.113|
|   |ustanovam                   |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi       |        66.536|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino         |          0|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI             |       971.063|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |       971.063|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI            |        39.031|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |431 Investicijski transferi          |        14.509|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim    |        24.522|
|   |uporabnikom                  |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) (PRORAČUNSKI   |       -185.000|
|   |PRIMANJKLJAJ)                 |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |                        |           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |          0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|75  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja    |          0|
|   |kapitalskih deležev              |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil       |          0|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |        30.000|
|   |(440+441+442)                 |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |        30.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |440 Dana posojila               |          0|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |        30.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    |       -30.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)         |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |                        |           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                            |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)               |       100.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                  |       100.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|   |500 Domače zadolževanje            |       100.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)             |        15.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                |        15.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   |       -130.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           |           |
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE               |        85.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
|XI.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA   |       130.000|
+------+-----------------------------------------------+---------------------+
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov in posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne zmožnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, požarna taksa, državna taksa za obremenjevanje voda, državna taksa za odpadke, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti – samoprispevek in prispevki občanov, priključne takse, prihodki od donacij.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna. Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in
– druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan do višine 80% rezerve za zgoraj navedene namene in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5% celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Nesorazmerja med plačami
Na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju so predvidena tudi sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij pri neposrednih in tudi posrednih uporabnikih proračuna.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 60 dni od dneva prejema računa in sicer v skladu s 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 96/05). Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov plačil je možno samo s soglasjem župana.
Če je na izstavljenem računu, situaciji ali v pogodbi, določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju predplačila.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi investicijskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v določeni višini oziroma ugotovi nenamensko porabo sredstev. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet občine in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan po zaključku polletja in poslovnega leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
11. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe za posamezne namene med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 15% obsega področja sprejetega proračuna;
Zgoraj navedena omejitev ne velja za prerazporeditve med konti posameznega podprograma.
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 80% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah;
– odloča o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga dolžniku do 100.000,00 SIT, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– lahko na podlagi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja izvede postopke prodaje.
12. člen
Proračun, finance in računovodstvo:
– izvaja finančno poslovanje občine, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti in arhivira izvirnike knjigovodskih listin;
– pripravi konsolidirano premoženjsko bilanco občine;
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;
– med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih.
13. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program del in finančni načrt za leto 2006, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahtevajo župan, računovodstvo ali nadzorni odbor.
Župan občine lahko začasno zadrži porabo sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz določb tega člena.
14. člen
Občina Gorenja vas - Poljane lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so vključeni v načrt razvojnih programov ter prevzame obveznosti v breme proračuna, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih, če so že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah v sprejetem proračunu, razen investicij v lokalne ceste, komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod) in OŠ Poljane.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
15. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2006.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občina Gorenja vas - Poljane se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin. V proračunskem letu 2006 se občina Gorenja vas - Poljane zadolži v višini 100.000.000,00 SIT za investicijo izgradnje telovadnice pri Osnovni šoli Poljane.
Kreditne pogodbe na podlagi prvega odstavka tega člena ter predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, sklepa župan občine.
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 007-410-3/06
Gorenja vas, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost