Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1474. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec, stran 3733.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04, UPB1 in 21/06 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 23. redni seji dne 27. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja Občine Rogatec, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša 20.000,00 SIT. Poleg denarne pomoči prejme vsak novorojenec še knjigo. O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Rogatec s sklepom.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Rogatec.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije ter imata stalno prebivališče v Občini Rogatec.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Rogatec.
5. člen
Občinska uprava, v sodelovanju z Matičnim uradom Rogatec, pošlje staršem novorojenca čestitko župana ob rojstvu otroka in jih obvesti o njihovi pravici do denarne pomoči.
6. člen
Pravico do pomoči upravičenec uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri Občinski upravi Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec. Rok za vložitev pisne vloge je šest mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
7. člen
K vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta upravičenca,
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– številko transakcijskega računa upravičenca.
8. člen
Denarno pomoč se nakaže na transakcijski račun upravičenca na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava Občine Rogatec. Zoper odločbo je možna pritožba, ki se vloži pri županu Občine Rogatec. Denarno pomoč se nakaže najkasneje v 30 dneh po vročitvi dokončne odločbe.
III. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2006 dalje. Za rojene od 1. 1. 2006 do uveljavitve tega pravilnika začne teči rok iz 6. člena z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Št. 0070-2/2006-24
Rogatec, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost