Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1465. Program priprave za občinski lokacijski načrt ob Gasilskem domu, stran 3720.

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02 ter Uradni list RS, št. 38/05) in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 23. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt ob Gasilskem domu
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Območje predstavlja dragoceno površino v ožjem mestnem prostoru, saj bo z izgradnjo Solkanske obvoznice, priključitvijo Lavričeve ulice in podaljškom Kidričeve ulice proti severu pomenilo velik potencial za širitev mesta. Strateški pomen lokacije zahteva izbiro tistih programov, ki bodo mestu dodelili vlogo regionalnega središča in pozitivno vplivali na družbeno in kulturno življenje mesta. Ob Lavričevi ulici je smiselno locirati programe, ki se vežejo na obvoznico, da bi bila obremenitev ožjega mestnega prostora s prometom čim manjša.
Razlog za pripravo prve faze lokacijskega načrta je potreba po nadomestnih lokacijah za objekte, ki se rušijo zaradi vzpostavitve ortogonalne cestne mreže v območju Magistrale, zaradi realizacije Solkanske obvoznice in podaljška Lavričeve ulice.
Pravno podlago lokacijskega načrta za območje ob Gasilskem domu predstavlja programska zasnova kot prostorska sestavina srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave – časopis Oko 18/2003).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Obravnavano področje je programsko razdeljeno na tri linearne pasove, ki si sledijo v smeri od zahoda proti vzhodu:
– območje ob Magistrali: je območje, kjer je predvidena zazidava z objekti regionalno – upravnega, regionalno – poslovnega in meddržavnega pomena. Pozidava je intenzivnejša;
– območje v notranjosti: območje je namenjeno objektom s poslovnimi, upravnimi, servisnimi vsebinami, zazidava je manj intenzivna, večji je delež zelenih površin ter površin za parkiranje;
– območje ob Solkanski obvoznici: v tem pasu se oblikujejo urejene zelene površine, ki se različno globoko zajedajo v notranjost območja. Pozidava ni predvidena.
Magistrala se podaljša proti severu do podaljška Lavričeve ulice. Pri zasnovi zelenega pasu, pešpoti in kolesarske poti je potrebno upoštevati ureditev celotne ulice. Obstoječi objekti ob Vojkovi so neustrezni in jih bo potrebno porušiti. Ohranja se zasnova Magistrale kot glavne mestne osi, ob kateri se nizajo stavbe najvišjega regionalnega in meddržavnega nivoja ter objekti z mestotvornimi, komunikacijsko intenzivnimi programi. Višina objektov bo minimalno P+5 (19 m). Pozidava je intenzivnejša. Vozlišča v prostoru so lahko označena z vertikalnimi poudarki in z umestitvijo primernega javnega programa. Pozidava v območju bo paviljonska, v duhu prvotne urbanistične zasnove mesta Nove Gorice.
Ob Lavričevi cesti je možna lokacija programov, ki se vežejo na obvoznico in center mesta. Ob novi cesti, ki se priključuje na Lavričevo cesto, je možna lokacija nadomestnih servisnih objektov: bencinske črpalke, avto-pralnice in Avtoservisa ter drugih servisnih objektov, ki se vežejo na bližino obvoznice.
V arhitekturi objektov vzdolž Kidričeve ulice se mora odražati značaj regijskega upravnega in poslovnega središča. Tip objektov mora biti sodoben, glavne fasade in vhodi objektov ob Magistrali morajo biti orientirani na glavno ulico. Nadomestna gradnja servisnih objektov ob novi cesti, ki se priključuje na Lavričevo ulico, mora biti oblikovana ambiciozno, glede na vlogo Lavričeve ceste kot pomembne mestne vpadnice. Urejena zelena površina vzdolž Kidričeve ulice je pomemben element v oblikovanju mestne podobe. Pri zasnovi je potrebno upoštevati koncept krajinske ureditve celotne Magistrale.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Območje obsega stavbna zemljišča, ki se nahajajo med tremi mestnimi ulicami oziroma njihovimi bodočimi podaljški (podaljškom Lavričeve in Kidričeve ulice ter Sedejevo ulico) in predvideno traso Solkanske obvoznice. Zahodna meja poteka po vzhodnem robu bodočega podaljška Kidričeve ulice proti severu, severnem robu obstoječe Sedejeve ulice, zahodnem robu cestnega telesa predvidene trase Solkanske obvoznice in severnem robu bodočega podaljška Lavričeve ulice v smeri proti obvoznici.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravo in sprejem lokacijskega načrta vodi občinska strokovna služba. Načrtovalec bo izbran na podlagi javnega naročila.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
4. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
5. Zavod za gozdove RS, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;
6. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova Gorica;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
8. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
9. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
10. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
11. Kabelska televizija Nova Gorica;
12. Komunalna energetika Nova Gorica;
13. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;
14. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage skladno s 7. členom ZUreP.
Načrtovalec bo uporabil že izdelane strokovne podlage:
– rezultate mednarodne urbanistične delavnice iz leta 2002–2003;
– idejno rešitev podaljška Lavričeve ulice iz leta 2003;
– rešitve prometne ureditve podane v Lokacijskem načrtu – podaljšek Lavričeve;
– rešitve postavitve objekta VDC;
– strokovne rešitve, ki jih je za potrebe prve faze lokacijskega načrta pridobila družba Petrol.
6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Digitalni geodetski posnetek območja je izdelan.
8. člen
(Roki za pripravo)
– prostorska konferenca           april 2006
– pridobitev usmeritev in pogojev      30 dni po sprejemu programa
                       priprave
– variantne strokovne rešitve        45 dni po prejemu usmeritev in
                       pogojev
– priprava predloga             45 dni po odločitvi o strokovni
                       rešitvi
– druga prostorska konferenca        10 dni po prejemu predloga
– sklep o javni razgrnitvi          15 dni po drugi prostorski
                       konferenci
– javna razgrnitev in obravnava predloga   30 dni
– priprava strokovnega stališča do pripomb  15 dni
– priprava dopolnjenega predloga       30 dni od prejema potrjenih
                       stališč
– pridobitev soglasij in mnenj        30 dni
– priprava usklajenega predloga       30 dni po prejemu soglasij in
                       mnenj
– obravnava predloga in sprejem odloka    prva naslednja seja Mestnega sveta
9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova gorica.
10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 350-03-2/2004
Nova Gorica, dne 23. marca 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost