Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih EKONOMSKI TEHNIK, stran 3643.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih EKONOMSKI TEHNIK
1. člen
Besedilo 1. člena Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ekonomski tehnik (Uradni list RS, št. 83/03) se spremeni tako, da se glasi:
"Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku, ekonomski tehnik prilagojen za gibalno ovirane dijake, ekonomski tehnik prilagojen za slepe in slabovidne dijake, v izobraževalnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku, ekonomski tehnik prilagojen za gibalno ovirane dijake, ekonomski tehnik prilagojen za slepe in slabovidne dijake in v izobraževalnih programih poklicnega tečaja ekonomski tehnik in ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport z Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje) (Uradni list RS, št. 1/00), Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, gostinski tehnik in turistični tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 35/00), Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 78/00), Odredbo o izobraževalnih programih srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, prilagojen za mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 35/00), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem učnem jeziku, Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v italijanskem učnem jeziku, Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa dvojezično izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem in madžarskem učnem jeziku, Pravilnikom o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik za gibalno ovirane dijake (Uradni list RS, št. 52/03), Pravilnikom o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik za slepe in slabovidne dijake (Uradni list RS, št. 52/03), Pravilnikom o izobraževalnem programu ekonomski tehnik (poklicni tečaj) (Uradni list RS, št. 75/04) in Pravilnikom o izobraževalnem programu ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (poklicni tečaj) (Uradni list RS, št. 75/04)."
2. člen
V 4. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
"2. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije in managementa.",
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
"9. Upravno poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, politologije (smer – analiza politik in javna uprava) ali uprave ali visokošolski strokovni študijski program upravljanja in poslovanja ali uprave.",
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
"13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, prava, organizacije in managementa sistemov, uprave, računalništva in informatike ali računalništva ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, uprave, računalništva in informatike ali tehnologije prometa (smer – poštni promet) ali višješolski študijski program strojepisja in stenografije, ekonomije, uprave ali tehnologije prometa ali študijski program višjega strokovnega izobraževanja komercialist, računovodja, poslovni sekretar ali poštni promet.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja ekonomije.".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-59/2005
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-3311-0021
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost