Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1473. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2005, stran 3733.

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) ter 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03 in 88/05) je Občinski svet Občine Rogašovci na 23. redni seji dne 24. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
+--------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   v SIT                |
+---------------------------------------------------------+----------------+
|I. Skupaj prihodki                    | 377.383.655,83|
+---------------------------------------------------------+----------------+
|II. Skupaj odhodki                    | 347.066.526,96|
+---------------------------------------------------------+----------------+
|III. Proračunski presežek (I.-II.)            |  30.317.128,87|
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |
+---------------------------------------------------------+----------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih |  3.756.644,00|
|deležev                         |        |
+---------------------------------------------------------+----------------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev    |  1.000.000,00|
+---------------------------------------------------------+----------------+
|VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih |  2.756.644,00|
|deležev (IV.-V.)                     |        |
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                           |
+---------------------------------------------------------+----------------+
|VII. Zadolževanje                    |        |
+---------------------------------------------------------+----------------+
|VIII. Odplačila dolga                  |  2.687.499,96|
+---------------------------------------------------------+----------------+
|IX. Povečanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |  30.386.272,91|
|VIII.)                          |        |
+---------------------------------------------------------+----------------+
|X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)            |  –2.687.499,96|
+---------------------------------------------------------+----------------+
|XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)    | –30.317.128,87|
+---------------------------------------------------------+----------------+
 
  Znotraj te bilance prihodkov in odhodkov so zajeta in izkazana tudi
sredstva krajevnih skupnosti za leto 2005 v višini:
+----------------------------------------+------------------+
|Izvirni prihodki krajevnih skupnosti  | 2.367.013,30 SIT|
+----------------------------------------+------------------+
|Odhodki krajevnih skupnosti       | 2.339.829,27 SIT|
+----------------------------------------+------------------+
|Razlika med prihodki in odhodki     |   27.184,03 SIT|
+----------------------------------------+------------------+
2. člen
Saldo sredstev na računu Občine Rogašovci za leto 2005 v višini 30.359.088,88 SIT se prenaša v leto 2006. Skupni saldo nerazporejenih sredstev iz računov proračuna na dan 31. 12. 2005 tako znaša 36.321.576,76 SIT in se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Rogašovci v letu 2006.
Saldo sredstev na računih krajevnih skupnosti za leto 2005 v višini 27.184,03 SIT se prav tako prenaša v leto 2006 in skupaj s sredstvi iz preteklih let znaša 5.591.235,87 SIT.
3. člen
Saldo sredstev rezervnega sklada na dan 31. december 2005 v višini 6.427.423,48 SIT se prenese v leto 2006.
4. člen
Podrobnejši pregled prilivov in odlivov proračuna Občine Rogašovci za leto 2005 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2006-01/03-6
Rogašovci, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

AAA Zlata odličnost