Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1454. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Vršajn v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 3696.

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 47/99 in Uradni list RS, št. 80/01), je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji, dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Vršajn v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Vršajn, katerega je pod številko projekta 267, v marcu 2006 izdelalo podjetje Locus d.o.o.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja določa merila in pogoje za obračun komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja, omrežja cest, omrežja javne razsvetljave in določa roke za njihovo izvedbo.
Program opremljanja je sestavljen iz besedilnega dela in kartografskega dela.
Besedilni del obsega:
– povzetek programa opremljanja;
– splošni del programa opremljanja;
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture;
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture;
– terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture;
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
Kartografski del obsega:
Karta 1 – prikaz predvidenih gradbenih parcel, predvidenih objektov na njih in obračunskega območja ter zasnova predvidene gospodarske javne infrastrukture.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje je eno in obsega območje gradbenih parcel, kot je razvidno iz opisa v besedilnem delu in grafičnega prikaza iz kartografskega dela.
4. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (A(p) · C(p1) · D(p)) + (K(dej) · A(t) · C(t1) · D(t))
Zgornje oznake pomenijo:
KP – komunalni prispevek,
A(p) – površina gradbene parcele objekta,
C(p1) – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
D(p) – delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dej) – faktor dejavnosti,
C(t1) – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
A(t) – neto tlorisna površina objekta,
D(t) – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
5. člen
(vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka)
Vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka je določena za leto 2005 in znaša:
    Parameter    Vrednost parametra
    C(p)      8.252 SIT/€ 34,43
    C(t)     26.438 SIT/€ 110,32
    D(pi)        0,5
    D(ti)        0,5
    K(dej)         1
6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja se indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Stroški opremljanja se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
7. člen
(povezava z ostalimi dokumenti)
Ob sprejetju odloka, ki bo za predmetno območje določal nadomestitvene stroške, se določbe tega odloka smiselno povežejo z določbami predmetnega odloka.
8. člen
(vpogled v program opremljanja)
Program opremljanja iz 2. člena tega odloka je na vpogled na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 67/01) katere se nanašajo na območje nove stanovanjske soseske Vršajn.
Št. 007-351-4/06
Gorenja vas, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost