Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1481. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica, stran 3737.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
1. člen
V 3. členu Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04) se črtajo druga, četrta in šesta alinea in se sedaj glasijo:
»Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Sevnica se finančna sredstva usmerjajo v:
– pridobitev in izboljšanje kmetijskih zemljišč ter njihove dostopnosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije),
– sofinanciranje prevoza mleka,
– investicijska vlaganja in tehnološke posodobitve na kmetijah ter razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
– podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji,
– projekte celostnega razvoja podeželja,
– druge ukrepe za razvoj in spodbujanje kmetijstva.«
2. člen
V 4. členu se spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:
»Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Sevnica ali pravne in fizične osebe, ki izvajajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Sevnica ter društva, katerih delovanje vključuje območje Občine Sevnica.«
3. člen
V 7. členu se točka 2.1. se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Namen:
Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij.
Pogoji:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– potrdilo o rednem vpisu,
– izkaz učnega uspeha predhodnega šolskega leta,
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje o neprejemanju oziroma neupravičenosti do republiške štipendije
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopija subvencijskih obrazcev: A, B, C, D.
Višina pomoči:
– štipendija znaša mesečno do 40.000,00 SIT tako za dijake kot študente.«
4. člen
V 7. členu se črta točka 2.2.
5. člen
V 7. členu se spremeni in dopolni točka 2.3, tako da se sedaj glasi:
»Namen:
Sredstva so namenjena predvsem promociji sevniškega kmetijstva (sejmi, razstave, prireditve, povezane s kmetijsko dejavnostjo) na prireditvah doma in v tujini.
Pogoji:
Do sredstev so upravičena društva in organizacije ter fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– društvo s področja kmetijstva in gozdarstva mora biti registrirano pri Upravni enoti Sevnica,
– fizične osebe – kmetje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in jim kmetijska dejavnost pomeni glavni ali dopolnilni vir dohodka,
– finančno ovrednoten promocijski projekt,
– račun o izvedenem delu in nalogah,
Višina pomoči:
– višina sredstev se določi na podlagi ocene pomembnosti promocije oz razstave, izdelanega stroškovnika in razpoložljivih sredstev, vendar ne več kot 50% upravičenih stroškov, ki so izkazani na podlagi računov,
– višina sredstev za izdelavo reklamnega biltena do 50%.
Upravičeni stroški:
– najem stojnice na predstavitvah, demonstracije, kotizacija in drugo,
– strošek izdelave reklamnih biltenov.«
6. člen
V 7. členu se dopolni točka 2.4. Predavanja in ostala izobraževanja, in sicer se doda pri višini pomoči pod drugo alinejo in se glasi:
»– društvom se krijejo do 100% stroški izobraževanja (samo strošek predavatelja)«.
7. člen
Točka 3.1. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Višina pomoči:
Sofinanciranje je v višini do 50% upravičenih stroškov, in sicer:
I.  stopnja (najmanj zahteven    sofinanciranje
   poseg):             60.000,00 SIT/ha,
II.  stopnja (zahtevnejši       sofinanciranje
   poseg):             90.000,00 SIT/ha,
III. stopnja (najzahtevnejši     sofinanciranje
   poseg):             140.000,00 SIT/ha«.
8. člen
Točka 3.2. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Višina pomoči:
Sofinanciranje je v višini do 50% upravičenih stroškov, in sicer:
Pašniki za govedo: sofinanciranje 35.000,00 SIT/ ha,
Pašniki za drobnico: sofinanciranje 40.000,00 SIT/ ha«.
9. člen
Točka 3.3. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Višina pomoči:
Sofinanciranje je v višini do 50% upravičenih stroškov, in sicer:
Višina podpore: do 60.000,00 SIT/ha.«
10. člen
V 7. členu se črtajo točke 5 in 7.
11. člen
V 7. členu se pod zaporedno številko 11. doda namen:
Namen:
Sofinanciranje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) ter sofinanciranje stroškov pridobivanja dovoljenj za gradnjo gospodarskih objektov za rejo živali, skladiščenje ter za predelavo sadja in zelenjave in sofinanciranje stroškov poslovnega načrta za kmetijo, sofinanciranje izgradnje proti točnih sistemov, sofinanciranje gradnje gospodarskih in pomožnih objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti; sofinanciranje nakupa hlevske in druge opreme za potrebe v živinorejski pridelavi in predelavi, sofinanciranje kletarske opreme, hladilnih sistemov, nakup specialne mehanizacije ter sofinanciranje ureditve gnojišč in greznic v skladu s predpisi.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 330-0002/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost