Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1494. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2006, stran 3747.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B)) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 24. redni seji dne 27. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žetale za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |Proračun leta 2006|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |                        |    V tisoč SIT|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |      434.081|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |      75.262|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                |      46.986|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček        |      33.690|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje            |       5.093|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve     |       8.203|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |706 Drugi davki                |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI               |      28.276|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od     |       3.072|
|    |premoženja                   |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine            |        687|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni               |        280|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   |       2.000|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki          |      22.246|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI              |       4.000|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog         |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in      |       4.000|
|    |nematerialnega premoženja           |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                |        500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije domačih virov       |        500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine         |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI              |      354.319|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih       |      352.286|
|    |javnofinančnih institucij           |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz    |       2.033|
|    |sred.prorač.evrop. un.             |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |      429.581|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                 |      71.770|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |      11.795|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve |       1.975|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve        |      51.050|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti          |       6.500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve                  |        450|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                |      66.810|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije                 |       3.800|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |      39.760|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in   |       4.950|
|    |ustanovam                   |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi       |      18.300|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino         |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI             |      245.101|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |      245.101|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI            |      45.900|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi prav. in fiz.   |      15.000|
|    |oseb. ki niso prorač. upor.          |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi prorač.      |      30.900|
|    |uporabnikom                  |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         |       4.500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |                        |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|B.   |R AČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|IV.  |PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil       |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev        |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |752 Kupnina iz naslova privatizacije      |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|    |(440+441+442+443)               |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila               |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova     |         |
|    |privatizacije                 |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |443 Povečanje namens. premož. v jav.skl. in  |         |
|    |drug. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v |         |
|    |svoji lasti                  |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |                        |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA               |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE(500)               |      50.000|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                  |      50.000|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje            |      50.000|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA(550)              |      54.500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA                |      54.500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga          |      54.500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      |         |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           |         |
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |      -4.500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     |      -4.500|
+-------+-----------------------------------------------+------------------+
Splošni del občinskega dela proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po programski klasifikaciji in posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odpadkov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda in prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Žetale, ki je tudi odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča Občinskemu svetu Občine Žetale polletno in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca leta.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2006 je oblikovana v višini 2.300.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do zakonske v višine. Občina se lahko zadolži za financiranje gradnje oskrbe z vodo in cestne infrastrukture.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin odloča občinski svet.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-01-0024/2006
Žetale, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost