Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1446. Pravila o poslovanju s kontom, stran 3683.

Na podlagi določb 10. člena Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00), in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na seji dne 22. 2. 2006 sprejela
P R A V I L A
o poslovanju s kontom
Pravila o poslovanju s kontom so del celotnega tehnološkega postopka za posamezne igre, do katerih Športna loterija in igre na srečo d.d. (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) omogoča dostop s pomočjo različnih medijev po elektronskih in drugih komunikacijskih poteh.
I. UVODNE DOLOČBE
Pravila o poslovanju s kontom so obvezujoča za osebe, ki koristijo konto za plačevanje storitev prireditelja (v nadaljnjem besedilu: imetnik), prireditelja, ki skrbi za delovanje konta, in osebe, ki jih prireditelj pooblasti za sprejem vplačil in izplačil, vezanih na uporabo konta ter evidentiranje novih imetnikov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).
II. KONTO
Konto je račun, na katerem imetnik upravlja s svojimi denarnimi sredstvi. Sredstva na kontu se ne obrestujejo.
Vsako transakcijo sredstev na konto, ki je posledica pomote, napake oziroma drugega dejavnika, lahko prireditelj samostojno popravi pod pogojem, da pri tem ni oškodovan imetnik konta. Tovrstne transakcije morajo biti razvidne na kontu, imetnik pa ima pravico, da od prireditelja pridobi pojasnila v zvezi s popravki. V primeru, ko je imetnik porabil neupravičeno nakazana sredstva, ima prireditelj pravico do izterjave teh sredstev.
Prireditelj si pridržuje pravico, da brez dodatne obrazložitve zapre konto, v kolikor pride do suma zlorabe konta, pa lahko do razjasnitve zadeve tudi zadrži izplačilo iz konta.
 
Odprtje in zaprtje konta
Konto se lahko odpre na stavnih mestih, na spletnih straneh prireditelja ali na katerega izmed priložnostnih načinov, ki jih predvidi prireditelj.
Za odprtje konta je imetnik prireditelju dolžan posredovati naslednje obvezne podatke:
– ime in priimek,
– naslov prebivališča,
– občino stalnega prebivališča,
– datum rojstva,
– ime banke in številko transakcijskega računa.
Na stavnem mestu je potrebno predložiti identifikacijski dokument in številko transakcijskega računa. Na podlagi vnesenih podatkov prodajalec izda kartico, na kateri je natisnjena številka imetnika v obliki črtne kode oziroma uporabniško ime in geslo (v nadaljevanju: elementa prepoznava), ki sta potrebna za vstopanje v konto.
Za prijavo na spletnih straneh prireditelja se izpolni elektronsko pristopno izjavo, kartico pa se pošlje po pošti.
Prireditelj lahko izvaja priložnostne akcije z možnostjo odprtja konta. V teh primerih izpolnjen obrazec »pristopna izjava« pošlje na naslov prireditelja, kartico pa se prejme po pošti.
Za prejemanje dodatnih informacij in/ali sodelovanje v dodatnih žrebanjih in igrah, mora imetnik posredovati še številko mobilnega telefona, elektronski naslov in davčno številko.
Po prejemu elementov prepoznave se lahko izvrši vplačilo na konto, s čimer je omogočen dostop do storitev, ki potekajo preko konta.
Ob prvi prijavi v konto je obvezno zamenjati uporabniško ime in geslo (najmanj 6 znakov – mešano, številke in črke, brez šumnikov in z obvezno uporabo najmanj treh številk).
Preko konta se največ 67 dni omogoča dostop do informacij o celotnem prometu in stanju na kontu ter ostalih informacij v povezavi s kontom, ter vpogled v vsebino vplačil v igre. Po preteku 67 dni je omogočen vpogled le v izvedene transakcije (promet na kontu).
Imetnik se lahko kadarkoli odloči za zaprtje konta, o čemer pisno ali po elektronski pošti obvesti prireditelja. Pri tem mora vsa sredstva nakazati na svoj transakcijski račun.
V primeru, da v obdobju 12 mesecev ni nobene spremembe na kontu (sredstva mirujejo), prireditelj saldo nakaže na transakcijski račun. Če prireditelj nima podatkov o imetnikovem transakcijskem računu, sredstva zadrži na svojem računu. Vse obveznosti prireditelja iz naslova saldacije konta se odpiše v dobro poslovnih prihodkov prireditelja. V tem času lahko kadarkoli, vendar najkasneje v roku pet let po poteku 12 mesecev, imetnik vloži zahtevek za izplačilo sredstev.
 
Onemogočen dostop oziroma blokada konta
Konto lahko blokira prireditelj ali pa si prepreči dostop do konta imetnik sam, s čimer je onemogočen dostop do vseh storitev, povezanih s kontom.
Če konto blokira prireditelj, potem po pravilnem vnosu elementov prepoznave imetnik prejme obvestilo z nadaljnjimi navodili.
Če je imetnik pozabil katerega izmed elementov prepoznave, na izbranem mediju izpolni obrazec z zahtevkom za dodelitev začasnih elementov prepoznave. Ob zahtevku se mora obvezno vpisati enega izmed elementov prepoznave, bodisi geslo, bodisi uporabniško ime oziroma številko transakcijskega računa. Začasni manjkajoči element prepoznave imetnik prejme na elektronski naslov oziroma preko SMS sporočila na njegov mobilni telefon.
Če imetnik pozabi ali izgubi vse elemente prepoznave, jih lahko prejme le na osnovi priporočenega pisnega zahtevka na naslov prireditelja, s predložitvijo kopije osebnega dokumenta in številke transakcijskega računa. Postopek lahko traja do 10 dni.
V primeru, ko imetnik konta pozabi vse elemente prepoznave, se sredstva na kontu, takoj po prejemu zahtevka za izdajo novih elementov prepoznave, nakažejo na njegov transakcijski račun.
 
Vplačevanje na konto
Za vplačilo na konto so na voljo naslednje možnosti:
– bančni spletni plačilni sistem
– mobilni plačilni sistem
– vplačilo na stavnicah
– drugi instrumenti vplačevanja, ki jih določi prireditelj.
Pri vplačevanju na stavnicah mora imetnik vedno takoj preveriti pravilnost vplačila na potrdilu o vplačilu.
Prireditelj dobitke iz iger preko konta avtomatično nakaže na imetnikov konto. Če je dobitek v vrednosti, pri kateri je potrebno plačati davek, se na konto vplača dobitek, zmanjšan za znesek davka na dobitke od iger na srečo. Prireditelj na konto nakazuje tudi denarne dobitke iz nagradnih iger, pri čemer pa se, če je z zakonom tako predpisano, obračuna in odtegne predpisana akontacija dohodnine.
 
Izplačevanje iz konta
Izplačilo iz konta se lahko izvrši kadarkoli na naslednji način:
– nakazilo na transakcijski račun na podlagi zahtevka, ki ga imetnik poda preko spletne strani, pri čemer so upoštevani postopki plačilnega prometa;
– na terminalih na stavnih mestih, kjer se vnese zahtevek za izplačilo. Na podlagi tega zahtevka se prejme izplačilni listek, katerega se izroči prodajalcu na stavnici, ki izplača zahtevani znesek. Na terminalu se lahko poda zahtevek samo za izplačilo dobitkov, in sicer do zneska, ki ga določi prireditelj.
III. OBVEZNOSTI IMETNIKA
Imetnik je dolžan v celoti in točno posredovati obvezne podatke, sicer prireditelj njegov konto blokira. Prav tako je imetnik dolžan prireditelju javiti kakršnokoli spremembo podatkov, ali če opazi neskladje v stanju sredstev na njegovem kontu.
Imetnik ima lahko odprt samo en konto.
Imetnik je dolžan in odgovoren skrbno hraniti vse elemente prepoznave za uporabo konta in je odgovoren za vsa sredstva na svojem kontu. Imetnik je dolžan skrbno spremljati svoje stanje na kontu.
Imetnik je dolžan ob vplačilu na konto na stavnem mestu takoj preveriti potrdilo o vplačilu. Ob naknadni ugotovitvi napake je potrebno prireditelju podati pisno reklamacijo ter priložiti dokazila.
IV. OBVEZNOSTI PRIREDITELJA
Prireditelj skrbi za nemoteno delovanje kontov v sistemu, ki ga uporablja za prirejanje iger.
Prireditelj zagotavlja, da so podatki o imetnikih konta in o njihovem stanju na kontu poslovna skrivnost ter istočasno skrbi, da se podatki uporabljajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Prireditelj imetniku konta posreduje vsa obvestila, ki so potrebna za upravljanje s kontom in ostale informacije, ki se nanašajo na delo prireditelja.
V. OBVEZNOSTI PRODAJALCA
Prodajalec je dolžan od osebe, ki želi odpreti konto, zahtevati osebni dokument s sliko in številko transakcijskega računa ter obvezne podatke na predpisan način posredovati prireditelju. Na podlagi posredovanih podatkov se imetniku izda kartico z elementi prepoznave za vstop v konto.
Prodajalec imetniku izdaja potrdila o vplačilu na konto, ki jih je imetnik opravil na prodajalčevem vplačilnem mestu.
Prodajalec izplačuje gotovino na podlagi zahtevka (izplačilnega listka), ki ga imetnik prejme na terminalu v namen izplačila denarnih sredstev.
Prodajalci izvršijo vplačilo na konto z odčitanjem črtne kode na kartici igralca ali z ročnim vnosom številke konta igralca. Prodajalec mora od imetnika zahtevati, da ta takoj preveri pravilnost nakazila s kontrolo potrdila o vplačilu.
Prodajalec zagotavlja, da so podatki o imetnikih konta in o vplačilih na konto poslovna skrivnost in teh podatkov v nobenem primeru ne bo razkril tretji osebi.
VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Imetnik z odprtjem konta pooblašča prireditelja, da hrani in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov. S posredovanjem neobveznih podatkov dovoljuje prireditelju, da podatke uporablja v namene obveščanja in sodelovanja v dodatnih igrah.
VII. KONČNE DOLOČBE
Prireditelj ni odgovoren za kakršnokoli zlorabo konta.
Prireditelj ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskih in internetnih povezavah, napake, nastale pri prenosu podatkov, za onemogočen dostop (zaradi različnih vzrokov) do storitev ali za vzroke višje sile.
Imetnik lahko uveljavlja reklamacijo na opravljeno naročilo storitev preko konta v petnajstih dneh po zapisu stanja ali izdaji listine, iz katere je razvidno naročilo. Reklamacija se obravnava po postopku in na način, kot je predpisano z internim aktom prireditelja glede reševanja reklamacij pri prirejanju iger na srečo.
Ta pravila so objavljena na internetnih straneh www.e-stave.com, na terminalih in prodajnih mestih v vsakokrat veljavnem besedilu. Imetnik sprejema vsakokrat veljavna Pravila o poslovanju s kontom. Če se imetnik ne strinja s spremenjenimi pravili, lahko v roku 5 dni od prvega vplačila po dnevu, ko so bila spremenjena pravila objavljena, odpove uporabo storitev, določenih s temi pravili.
Ta pravila se začnejo uporabljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ. Z dnem uveljavitve teh pravil preneha veljati interni akt Splošni pogoji za uporabo storitev s pomočjo konta, vsi postopki pa se nadaljujejo skladno s temi pravili.
Janez Bakovnik l.r.
predsednik uprave
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta pravila potrdilo pod številko 46100-2/2006/6-9 dne 14. 3. 2006.
Št. 48-06
Ljubljana, dne 17. marca 2006
Janez Bakovnik l.r.
predsednik uprave

AAA Zlata odličnost