Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1458. Sklep o določitvi meril za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Kungota, stran 3698.

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list, RS. št. 12/04) in 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, v nadaljevanju: Pravilnik), je Občinski svet Občine Kungota na 18. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi meril za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Kungota
1. člen
Ta sklep določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava izdaja soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Kungota.
2. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če obratujejo izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom pravilnika.
3. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju gostinec) lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje Občinske uprave občine Kungota, ki izda soglasje na podlagi meril, opredeljenih v nadaljevanju tega sklepa.
Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje ali predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi zahtevanih pogojev tudi prekliče.
4. člen
Merila za izdajo soglasja k obratovanju v podaljšanem času so opredeljena glede na gostinske obrate oziroma kmetije:
– ki se nahajajo v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih,
– ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od stanovanjskih objektov vsaj 50 m.
5. člen
Vsi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko obratujejo v skladu z določenim obratovalnim časom gostinskega obrata, upoštevajoč predpise, ki urejajo javni red in mir.
6. člen
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov oziroma kmetij, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih ali objektih stanovanjskih naselij
Gostinec lahko določi podaljšani redni dnevni obratovalni čas svojega obrata, glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije kot sledi:
– za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče osmice in izletniške kmetije do 23.00 ure, razen v petek in soboto do 24.00 ure,
– za nočne bare, bare z mehansko glasbo in podobno v petek in soboto do 2.00 ure naslednjega dne.
Gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih objektih (trgovskih, poslovnih centrih, kulturnih ustanovah in podobno) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom, oziroma ne dlje kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
7. člen
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov, ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od stanovanjskih objektov vsaj 50 m
Gostinec lahko določi podaljšani redni dnevni obratovalni čas svojega obrata, glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– za restavracije, gostilne, kavarne do 1.00 ure, razen v petek in soboto do 2.00 ure naslednjega dne,
– za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče in osmice do 24.00 ure, razen v petek in soboto do 2.00 ure naslednjega dne,
– za izletniške kmetije do 2 ure, razen v petek in soboto do 4 ure naslednjega dne,
– za nočne bare, bare z mehansko glasbo in podobno v petek in soboto do 4:00 ure naslednjega dne.
8. člen
Soglasje k enkratnemu dodatnemu podaljšanemu času
Ne glede na že izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času ter ne glede na določila 5. in 6. člena tega zakona, lahko gostinec zaprosi za soglasje k enkratnemu, dodatnemu podaljšanemu obratovalnemu času najdlje do 5 ure naslednjega dne. Tovrstno soglasje je možno pridobiti ob situacijah, ko se v gostinskem obratu ali izven njega odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja …) ali prireditve javnega pomena (ob lokalnih praznikih, žegnanju, obletnicah …). Soglasje oziroma dovoljenje je vezano na določene datume in je enkratno. V primeru, da je dovoljenje izdano zaradi dogodka zaprtega tipa, mora gostinec poskrbeti za to, da v lokal ne vstopajo zunanji obiskovalci.
9. člen
Poslovanje čez redni obratovalni čas brez dovoljenja soglasja lokalne skupnosti
V skladu s 17. členom zgoraj citiranega Pravilnika lahko gostinec brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le po odločitvi občinskega organa, pristojnega za gostinstvo.
10. člen
Veljavnost soglasja o podaljšanem delovnem času
Občinska uprava izda vlagatelju zahtevo za izdajo soglasja k podaljšanem obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije, za obdobje koledarskega leta.
Vlogi za podaljšani obratovalni čas mora gostinec priložiti pisno soglasje lastnika lokala, v kolikor gostinec ni lastnik lokala.
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom, lahko občinska uprava med letom prekliče ali ga skrajša na redni obratovalni čas v primeru:
– če so zaznamovane utemeljene pritožbe občanov, zaradi kršitev javnega reda in miru v času podaljšanega odpiralnega časa gostinskega obrata,
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot tri krat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa gostinskega lokala,
– zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu,
– zaradi neizpolnjevanja drugih pogojev določenih s strani občine.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za najmanj 6 mesecev vnaprej.
V odločbi o preklicu izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
11. člen
Za ostala vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom se smiselno uporablja Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
12. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika opravljata pristojna tržna inšpekcija in policija.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-05/2006
Kungota, dne 16. marca 2006
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

AAA Zlata odličnost