Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1472. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in kolektor na območju Občine Ravne na Koroškem, stran 3730.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in št. 8/03 – v nadaljevanju: ZUreP) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 28. redni seji dne 1. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in kolektor na območju Občine Ravne na Koroškem
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN)
Obravnavano območje je v prostorskih sestavinah planskih aktov občine (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2004, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2004) opredeljeno za potrebe izgradnje CČN.
Cilj izdelave in sprejemanja predmetnega lokacijskega načrta je omogočiti skladen prostorski razvoj poselitvenih območij občine z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek št. 8/03) ter Pravilnik o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (MUV, št. 86/2004).
S tem programom priprave se opredelijo programska izhodišča lokacijskega načrta, nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta, seznam potrebnih strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev, potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetskih podlag, roki za pripravo lokacijskega načrta in obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta. V programu priprave je opisan tudi postopek za pripravo in sprejem lokacijskega načrta.
II. Predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Območje predvidene centralne čistilne naprave (v nadaljevanju: CČN) se nahaja ob reki Meži, ok. 150 m dolvodno od naselja Dobrije. Območje oklepata reka in železniška proga.
Velikost območja urejanja OLN je približno 1 ha.
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta je prostorska ureditev območja CČN, kjer je predvidena izgradnja sekvenčne sarže (SBR) biološke naprave z aerobno stabilizacijo blata. Predvidena je nitrifikacija in denitrifikacija in kasneje po potrebi tudi kemijsko čiščenje fosforja.
CČN je postavljena na plato z ustreznimi nagibi za odvajanje meteorne oziroma kontaminirane vode. Rob obodnih sten sekvenčnih bazenov sega 1,00 m nad osnovni plato naprave. Predvidena je tudi izgradnja pritlične upravne stavbe in transformatorske postaje. Območje čistilne naprave je ograjeno.
Za zagotovitev prometne dostopnosti je treba izgraditi priključek na regionalno cesto R II-226, prečkati reko Mežo z novim mostom ter do lokacije zgraditi novo dostopno pot v skupni dolžini 150 m.
Območje bo priključeno tudi na vodovod, elektroenergetsko omrežje in omrežje zvez.
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta je tudi umestitev glavnega kolektorja v koridorju med regionalno cesto R II-226 in železniško progo ob reki Meži na zahodu proti občini Prevalje, v koridorju med železniško progo in reko Mežo v osrednjem delu kolektorja ter na vzhodu v smeri proti naselju Dobrije, ponovno v koridorju med regionalno cesto R II-226 in železniško progo ob reki Meži, do Centralne čistilne naprave pri naselju Dobrije.
Predmet izdelave je tudi urejanje prometne, komunalne in energetske lokalne gospodarske javne infrastrukture v območju lokacijskega načrta in sosednjih komunalnih območjih, v kolikor bo to, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, potrebno.
III. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN skladno z 29. členom ZureP-1 podati smernice za njegovo pripravo, k drugemu dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ARSO-sektor za okolje, Vojkova 1, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje Ljubljana, sektor za vode, Območna pisarna Maribor; Krekova ul. 17, Maribor
3. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška 20, Območna enota Maribor
4. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Dravograd
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec
6. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Maribor
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
10. Petrol Energetika Ravne d.o.o., Koroška cesta 14
11. Javno komunalno podjetje LOG d.o.o., Dobja vas 187
12. ELES-Elektro Slovenije d.o.o. Hajdrihova 2, Ljubljana
13. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova cesta 12
14. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana
15. Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova 38, Maribor
16. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor
17. Koroška ribiška družina, Ribiška pot 11, Dravograd
18. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo
19. Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec
20. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bo podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bo podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
Pripravljavec OLN je Občina Ravne na Koroškem.
Financer in naročnik lokacijskega načrta je Občina Ravne na Koroškem.
Naročnik strokovnih podlag za izdelavo lokacijskega načrta je Občina Ravne na Koroškem.
IV. Potrebne strokovne in zakonske podlage za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Strokovne podlage za načrtovanje predvidenih postopkov ureditve za obravnavano območje morajo temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o naravnih lastnostih in ustvarjenih razmerah in zmogljivostih prostora in okolja na obravnavanem območju, na analizah razvojnih možnosti, na analizah medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru.
Potrebne strokovne podlage zagotovi financer izdelave OLN. Zagotoviti je potrebno naslednje strokovne podlage:
 
1. za CČN:
– Idejne zasnove objektov
– Idejne zasnove novih komunalnih vodov
– Idejno zasnovo prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez
– Podatke zemljiškega katastra
– Podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic
– Posebne strokovne podlage, ki se nanašajo na vplive na okolje
– Geološke raziskave terena o naravnih lastnostih prostora na ureditvenem območju z geotehničnimi pogoji temeljenja objektov in izvedbe utrjenih površin
– Po potrebi hidrološko mnenje.
 
2. za kolektor:
– Idejne zasnove novih komunalnih vodov
– Idejno zasnovo prometne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez
– Podatke zemljiškega katastra
– Podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic
V postopku priprave OLN se lahko določijo tudi morebitne druge strokovne podlage.
 
V. Geodetske podlage in način pridobitve
Za izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati katastrsko-topografski načrt v digitalni obliki, z natančnostjo, ki ustreza merilu 1: 1000.
Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Geodetske podlage zagotovi Občina Ravne na Koroškem.
VI. Postopek in roki za pripravo ter sprejemanje lokacijskega načrta oziroma posameznih faz in smernic za načrtovanje
Postopek priprave in sprejemanje lokacijskega načrta vodi pripravljavec prostorskega akta, to je občinska uprava Občine Ravne na Koroškem.
 
Postopek bo potekal v naslednjih fazah in rokih:
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– prva prostorska konferenca, ki jo |najmanj 8 dni pred sprejemom »Programa|
|skliče pripravljavec LN       |priprave«               |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– izdelava gradiva za pridobitev   |najmanj 7 dni pred sprejemom odločitve |
|smernic, ki ga pripravi izbrani   |župana o izdelavi »Programa priprave« |
|načrtovalec LN            |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– pridobivanje smernic za      |30 dni od zaprosila          |
|načrtovanje, za katere, vse nosilce |                    |
|urejanja prostora, zaprosi      |                    |
|pripravljavec LN           |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– izdelava strokovnih podlag     |v času pridobivanja smernic      |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– izdelava predloga OLN, ki ga    |največ 60 dni od pridobitve smernic in |
|izdela izbrani načrtovalec      |strokovnih podlag           |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– druga prostorska konferenca, ki jo |najmanj 15 dni pred javno razgrnitvijo |
|skliče pripravljavec OLN       |predloga OLN              |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– javna razgrnitev predloga     |začne se 7 dni po objavi javne     |
|lokacijskega načrta, ki jo objavi  |razgrnitve in traja 30 dni       |
|župan                |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– javna obravnava OLN, na kateri   |v času javne razgrnitve        |
|lahko občani, organi in organizacije |                    |
|podajo pripombe, predloge in     |                    |
|vprašanja v zvezi s predlogom OLN  |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– predaja pripomb in predlogov za  |najkasneje 7 dni po zaključeni javni  |
|dopolnitve OLN, ki jih lahko podajo |razgrnitvi               |
|občani, organi in organizacije v   |                    |
|času javne razgrnitve v pisni obliki |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– opredelitev načrtovalca do pripomb |7 dni od predaje pripomb in predlogov |
|in predlogov iz javne razgrnitve, ki |                    |
|jih izbranemu načrtovalcu posreduje |                    |
|pripravljavec OLN          |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– stališča do pripomb in predlogov, |7 dni od prejema opredelitve      |
|ki jih potrdi župan         |načrtovalca              |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– izdelava dopolnjenega predloga LN, |15 dni od potrditve stališč župana   |
|ki ga izdela izbrani načrtovalec   |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– pridobitev mnenj na dopolnjeni   |30 dni od obrazložitve zahtevka    |
|predlog LN, ki jih pridobi izbrani  |                    |
|načrtovalec od nosilcev urejanja   |                    |
|prostora               |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– sprejem predloga dopolnjenega OLN, |v skladu s poslovnikom za delo     |
|ki ga obravnava in sprejme Občinski |Občinskega sveta            |
|svet Občine Ravne na Koroškem po   |                    |
|pridobitvi mnenj nosilcev urejanja  |                    |
|prostora               |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
|– izdelava končnega elaborata, ki ga |15 dni po objavi v Uradnem listu    |
|izdela izbrani načrtovalec po    |                    |
|sprejemu Odloka o OLN na seji    |                    |
|Občinskega sveta in objavi v uradnem |                    |
|glasilu Občine            |                    |
+-------------------------------------+---------------------------------------+
 
VII. Financiranje priprave in sprejemanje lokacijskega načrta
Izdelavo lokacijskega načrta oziroma postopke priprave, izdelave, razgrnitve, javne objave in sprejemanja financira Občina Ravne na Koroškem.
 
VIII. Obrazložitev postopkov za pripravo in sprejem OLN
Obvestilo o nameravani pripravi OLN
Pripravljavec OLN je dne 22. 11. 2005 obvestil Ministrstvo za okolje in prostor o nameravani pripravi OLN, z namenom, da pridobi mnenje o morebitni potrebni izdelavi celovite presoje vplivov na okolje. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo št.: 35409-135/2005-JL, z dne 6. 1. 2006, iz katere izhaja, da je v postopku priprave Občinskega lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in kolektor na območju Občine Ravne na Koroškem potrebno izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
 
Prva prostorska konferenca
Pripravljavec OLN skliče prvi zbor prostorske konference najmanj osem dni pred sprejetjem programa priprave lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
 
Priprava gradiva in pridobitev smernic za izdelavo predloga OLN
Izbrani načrtovalec na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije izdela gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje oziroma izdelavo predloga lokacijskega načrta, z opisom predvidenih posegov.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da mu podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. S pozivom dostavi gradivo za pridobitev smernic in program priprave.
 
Izdelava predloga OLN
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih smernic za načrtovanje izbrani načrtovalec pripravi predlog lokacijskega načrta.
 
Druga prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče drugi zbor prostorske konference najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se preverijo in uskladijo predhodna priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
 
Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega načrta
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30 dni. K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter strokovne podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta.
O razgrnitvi ter kraju in času obravnave pripravljavec javnost obvesti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
Pripravljavec v času javne razgrnitve vodi zapisnik o podanih pripombah in predlogih.
 
Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Načrtovalec se opredeli do priporočil, usmeritev in legitimnih interesov, izraženih na prostorski konferenci, ter pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
Pripravljavec ob pomoči opredelitev načrtovalca zavzame stališča do podanih pripomb in predlogov.
 
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. Hkrati jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
 
Sprejem in objava OLN
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem občinskemu svetu dopolnjen predlog lokacijskega načrta, h kateremu priloži svoja stališča, skupaj s pripombami in predlogi. Lokacijski načrt sprejme občinski svet z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
 
IX. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
V primeru, ko je zaradi razlogov iz 32. člena ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) potrebna druga javna razgrnitev in obravnava lokacijskega načrta, je treba pripraviti nov program priprave lokacijskega načrta in opraviti nov postopek njegove priprave.
Št. 350-03-004/2005-401
Ravne na Koroškem, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

AAA Zlata odličnost