Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, stran 3734.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97, 71/98, 90/01 in 112/02) se v prvem in drugem členu črta besedilo osme alinee.
2. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi: »V šolske okoliše javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica spadajo naslednja naselja:
OŠ Blanca (samostojna šola): Blanca, Čanje, Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco, Trnovec – del P. O. št. 204.
Naselja iz Občine Krško:
Stranje nad Blanco – razen zaselka Zalog, Gorenji Leskovec, Kališovec h. št. 8, 9, 21, Rožno h. št. 8 a, 9, 10 in od 41 do 56, Dobrova – zaselek Sobenk.
OŠ Boštanj (samostojna šola): Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Češnjice, Dedna Gora, Dolenji Boštanj, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konjsko, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mala Hubajnica, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Primož, Radna, Rogačice, Šmarčna, Vrh pri Boštanju, Znojile pri Studencu.
OŠ Krmelj (samostojna šola): Gabrijele, Gabrje – del P.O. št. 203, 121, 122, Goveji Dol, Hinjce, Kamenica, Kamenško, Krmelj, Polje pri Tržišču – del P. O. št. 169, Spodnje Mladetiče, Vrhek – del P. O. št. 202.
OŠ Sava Kladnika Sevnica (matična šola): Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Mrzla Planina, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Prešna Loka, Sevnica, Stržišče, Trnovec – del P. O. št. 189, 190, Vranje, Zabukovje nad Sevnico, Žigrski Vrh, Žurkov Dol.
Podružnična šola Loka pri Zidanem Mostu: Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Račica, Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica.
Podružnična šola Studenec: Arto, Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Studencu, Rovišče pri Studencu, Studenec, Velika Hubajnica, Zavratec.
OŠ Tržišče (samostojna šola): Drušče, Gabrje – del P.O. št. 120, Jeperjek, Kaplja vas, Križ, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje pri Tržišču – del P. O. št. 201, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Vodale, Škovec, Telče, Telčice, Trščina, Tržišče, Vrhek – del P. O. št. 132, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale.
OŠ Milana Majcna Šentjanž (samostojna šola): Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik.
OŠ Ane Gale Sevnica (samostojna šola): Šolski okoliš zavoda so vsa naselja iz območja občine Sevnica.«
3. člen
V 11. členu se črta besedilo drugega odstavka.
4. člen
V 25. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.«
»Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.«
5. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.«
6. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelj se razreši pod pogoji in po postopku, ki je določen za direktorja javnega zavoda, če z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni drugače določeno«.
7. člen
V 35. členu se na koncu besedila črta pika in se doda besedilo: »in drugimi predpisi.«.
8. člen
Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati sklep o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov Občine Sevnica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/01.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0002/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost