Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1442. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe PROMETNI TEHNIK, stran 3644.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe PROMETNI TEHNIK
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik in prometni tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, v izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja prometni tehnik in v izobraževalnem programu poklicnega tečaja prometni tehnik, ki jih je sprejel minister, pristojen za šolstvo, z Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje) (Uradni list RS, št. 69/98), z Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe prometni tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 12/01), s Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 131/03) in s Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik (poklicni tečaj) (Uradni list RS, št. 131/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) ali končan javno veljavni izobraževalni program.
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, tehnologije prometa ali prometa.
2. Ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali logistike sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, komerciale, upravljanja in poslovanja, organizacije in managementa, ali gospodarske in tehniške logistike.
3. Tehnologija prometa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
4. Transportna sredstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa, prometa, strojništva ali gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo, ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa, prometa ali strojništva.
5. Tehnika in varnost
Učitelj v 1. in 2. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in v 1. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa, prometa, strojništva ali gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo, ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa, prometa ali strojništva.
Učitelj v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali gospodarskega inženirstva, smer – gradbeništvo, ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
Učitelj v 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
Učitelj v 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali gospodarskega inženirstva, smer – gradbeništvo, ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
6. Špedicija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, logistike sistemov, tehnologije prometa ali prometa ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, gospodarske in tehniške logistike, tehnologije prometa ali prometa.
7. Praktični pouk – poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, tehnologije prometa ali prometa ali višješolski študijski program kemije, kemijske tehnologije ali tehnologije prometa ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja promet.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja prometne ali kemijske dejavnosti.
8. Praktični pouk – ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali logistike sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa ali gospodarske in tehniške logistike ali višješolski študijski program ekonomije, organizacije dela ali tehnologije prometa ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja komercialist.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja poslovanja ali organizacije dela.
9. Praktični pouk – tehnologija in promet
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa ali prometa ali višješolski študijski program tehnologije prometa ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja promet.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja prometa.
10. Praktični pouk – tehnika in varnost
Učitelj v 1. in 2. letniku srednjega strokovnega izobraževanja ter 1. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa, prometa, strojništva ali gospodarskega inženirstva, smer – strojništvo, ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa, prometa ali strojništva ali višješolski študijski program tehnologije prometa ali strojništva ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja promet ali strojništvo.
Učitelj v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali gospodarskega inženirstva, smer – gradbeništvo, ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva ali višješolski študijski program gradbeništva ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja gradbeništvo.
Učitelj v 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa ali prometa ali višješolski študijski program tehnologije prometa ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja promet.
Učitelj v 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali gospodarskega inženirstva, smer – gradbeništvo, ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva ali višješolski študijski program gradbeništva ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja gradbeništvo.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja organizacije prevoza ali vzdrževanja prevoznih sredstev ali naprav za pretovarjanje ali logistike.
11. Praktični pouk – špedicija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, logistike sistemov, tehnologije prometa ali prometa ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, gospodarske in tehniške logistike, tehnologije prometa ali prometa ali višješolski študijski program ekonomije, organizacije dela ali tehnologije prometa ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja promet.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja špedicije, zavarovanja ali carinjenja blaga.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik in prometni tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00) in Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu prometni tehnik (si) (Uradni list RS, št. 69/01).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-57/2005
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-3311-0020
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost