Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1452. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik, stran 3692.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek v nadaljevanju: »ZureP-1«) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
(skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov
Urbanistično načrtovanje mesta Črnomelj temelji na določilih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Črnomelj in na prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje in Blatnik ter posameznih izvedbenih načrtih.
Zaradi novih interesov, ki se odražajo v prostoru in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve obstoječih prostorsko ureditvenih pogojev. Na podlagi 34. člena ZureP-1 se bo postopek sprememb in dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku. Obravnavana območja so: del območij P2/4, T4/2, T5/3 in P12/6 ter manjši popravki in določila tekstualnega dela odloka, ki se nanašajo na večstanovanjske objekte.
 
2. Predmet in programska izhodišča s/d PUP ter ureditveno območje
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL št. 14/90, Uradni list RS, št. 57/98, 69/00, 135/03, 63/04 in 66/05) – v nadaljevanju: s/d PUP. Obravnavana območja so:
– P2/4 – v območje za proizvodnjo se preimenuje v območje za oskrbne dejavnosti in stanovanja,
– T4/2 – v grafičnem delu se izvzame del območja s stanovanjsko hišo,
– T5/3 – v območju se določijo strožja merila glede varovanja okolja in posegov v prostor,
– T12/6 – poleg proizvodne dejavnosti se omogočijo še druge poslovne dejavnosti,
– popravki tekstualnega dela odloka, ki se nanašajo na več stanovanjske objekte,
– morebitni drugi manjši popravki odloka.
 
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi s/d PUP
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave s/d PUP podati smernice za pripravo, k dopolnjenemu predlogu s/d PUP pa mnenje, so:
– JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
– Krajevna skupnost Črnomelj, Kolodvorska 34, p. Črnomelj,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave s/d PUP pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu s 34. členom ZureP-1 v roku 15 dni od prejema programa priprave podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega predloga pa mnenje k s/d PUP, sicer se šteje, da se z njim strinjajo.
Postopek priprave s/d PUP vodi pripravljavec Občina Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
 
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi s/d PUP je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, prav tako pa tudi predhodno pripravljene strokovne podlage, ki jih zagotovi občina. Pri pripravi s/d PUP se uporabijo digitalni katastrski načrt, digitalni orto foto, digitalni topografski načrt ter druge geodetske podlage.
 
5. Obveznosti financiranja priprave s/d PUP
Sredstva za pripravo s/d PUP in strokovnih podlag se zagotovijo iz proračuna Občine Črnomelj.
Št. 35003-86/2005
Črnomelj, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost