Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1489. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 3741.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 23. redni seji dne 26. 1. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, instrumenti, pogoji in postopki dodeljevanja proračunskih sredstev za namen pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo, če predstavljajo spodbudo za izvedbo namena iz 1. člena pravilnika oziroma so zanj nujno potrebna.
4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti, ki imajo svoj sedež v občini. Za gospodarske subjekte se po tem pravilniku štejejo majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar se samozaposluje in ima stalno prebivališče v občini.
5. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za premostitev teh težav.
6. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, če ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
7. člen
Višino subvencije določi odbor za gospodarstvo v skladu s sprejetim proračunom za tekoče leto in se navede v razpisu.
8. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev, so:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno bivališče v občini,
– novo zaposlena oseba mora biti prijavljena na RZZ najmanj tri mesece pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju občine,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.
Prednost pri pridobivanju sredstev imajo dolgotrajno brezposelne osebe, težje zaposljive osebe (starejši nad 50 let, mladi do 26 let, invalidi), osebe, ki niso pridobile sredstev iz drugih javnih virov, in osebe, ki se bodo zaposlile v deficitarnih poklicih regije.
9. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na krajevno običajen način.
10. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev, namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
11. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je oseba, za katero se uveljavlja subvencija, registrirana najmanj 3 mesece kot brezposelna oseba,
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Šmarje pri Jelšah o stalnem prebivališču,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– priglasitveni list (za s.p.) ali izpisek iz sodnega registra oziroma odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti po področnem zakonu,
– potrdilo, da vlagatelj ni v postopku stečaja ali likvidacije.
12. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema komisija, ki jo imenuje župan občine. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v razpisu.
13. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga komisije.
14. člen
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo.
15. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, in izpolnitev obveznosti iz pogodb mora preveriti organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo.
16. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni po prekinitvi delovnega razmerja. Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti, se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
17. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list, št. 54/05).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-7/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost