Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1435. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (OdUNDTDZ-A), stran 3637.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2006 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (OdUNDTDZ-A)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/04) se v poglavju I na koncu 17. točke pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova 18. točka, ki se glasi:
"18. Komisija po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.".
2.
V poglavju II se za 17. točko doda nova 18. točka, ki se glasi:
"18. Komisija po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo:
– opravlja naloge po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo;
– izvaja nadzor nad izvrševanjem določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo;
– zbira prijave o premoženjskem stanju funkcionarjev na podlagi podatkov o premoženjskem stanju funkcionarjev in podatke o njihovih dohodkih ter o tem vodi evidenco podatkov,
– spremlja uresničevanje določb o nezdružljivosti osnovne funkcije z drugimi funkcijami funkcionarjev,
– spremlja uresničevanje določb o prepovedih oziroma omejitvah pri sprejemanju daril in vodi evidenco seznamov daril funkcionarjev,
– spremlja uresničevanje določb o omejitvah pri poslovanju po predpisih o javnih naročilih in vodi evidenco subjektov, za katere veljajo omejitve ter seznam subjektov objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani,
– predlaga uvedbo postopka o prekršku ter vodi evidenco podatkov o osebah, zoper katere je uveden postopek o prekršku na podlagi Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
– sprejme svoj poslovnik,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in svojim poslovnikom.".
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3.
Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije iz 3. točke poglavja I odloka, ki je bila ustanovljena na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/02), preneha z delom z dnem začetka uporabe Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06), ko preneha delovati Komisija za preprečevanje korupcije.
4.
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/115
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EPA 804-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost