Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1466. Odlok o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, stran 3721.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/2005), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05 in 6/06) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 9. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
I. PREDMET ODLOKA
1. člen
(1) Ta odlok določa način izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
(2) Gospodarski javni službi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem se izvajata kot koncesionirana gospodarska javna služba. Podeli se ena koncesija in sklene koncesijska pogodba kot sprememba prejšnje koncesije. Koncesijski akt in sprememba koncesijske pogodbe je potrebna zaradi uskladitve gospodarske javne službe z Energetskim zakonom in direktivo 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih pravil notranjega trga za naravni plin (Uradni list EU z dne 15. 7. 2003, L 176, str. 57).
(3) Ta odlok predstavlja koncesijski akt za gospodarski javni službi iz prvega odstavka tega člena in opredeljuje pogoje za sklenitev koncesijske pogodbe ter za izvajanje koncesije.
II. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIONIRANE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
(1) Območje izvajanja koncesioniranih gospodarskih javnih službe iz 1. člena tega odloka obsega celotno območje Mestne občine Novo mesto, glede na infrastrukturo koncesionarja.
(2) Koncesionar lahko opravlja svojo dejavnost tudi izven območja Mestne občine Novo mesto.
III. KONCEDENT
3. člen
Koncedent za gospodarski javni službi iz 1. člena tega odloka je Mestna občina Novo mesto, naloge v zvezi s to koncesionirano gospodarsko javno službo pa izvršuje občinska uprava (v nadaljevanju: koncedent).
IV. KONCESIONAR
4. člen
Koncesionar je obstoječi koncesionar, Istrabenz plini, Plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, in sicer do izteka koncesijske dobe določene v koncesijski pogodbi (v nadaljevanju: koncesionar).
V. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
5. člen
(1) Koncesijsko pogodbo, ki mora biti usklajena s tem odlokom, sklene na strani koncedenta župan Mestne občine Novo mesto.
(2) V tej pogodbi je zlasti potrebno urediti vsa vprašanja glede uporabe omrežja in infrastrukture za učinkovito opravljanje nalog sistemskega operaterja po Energetskem zakonu in podzakonskih aktih.
VI. ODGOVORNOST IN NALOGE KONCESIONARJA
6. člen
(1) Koncesionar je odgovoren za:
– pravne, organizacijske, finančne in druge aktivnosti za zagotovitev navezave distribucijskega omrežja na prenosno omrežje,
– distribucijo zemeljskega plina,
– obratovanje in vzdrževanje omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– vodenje seznama odjemalcev,
– vodenje katastra plinovodnega omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– ekološko sprejemljivost pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in porabi zemeljskega plina,
– pregledno in nepristransko pravico odjemalcev zemeljskega plina iz omrežij do oskrbe pod pogoji, določenimi z zakonom in sprejetimi predpisi ter s splošnimi akti, izdanimi po javnem pooblastilu,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– vzpostavljanju programa ukrepov, za doseganje ciljev koncesije in spremljati njegovo izvajanje.
O programu in njegovem izvajanju mora letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.
(2) Koncesionar mora opravljati vse naloge, ki jih določa slovenska zakonodaja in direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih pravil notranjega trga za naravni plin (Uradni list EU z dne 15. 7. 2003, L 176, str. 57) in njene morebitne spremembe.
VII. ZAČETEK IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
7. člen
(1) Koncesija je podeljena do 30. septembra 2032 in se je začela izvajati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(2) Koncesijo je mogoče podaljšati do roka, ki ga določa zakon.
VIII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
8. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati mora z ustreznimi dovoljenji oziroma licenco, ki jo določa zakon in je izdana s strani pristojne inštitucije;
– osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov dejavnosti koncesije ne smejo sodelovati pri vodenju poslov, upravljanju ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih organov tistih pravnih oseb, ki opravljajo drugo energetsko dejavnost na področju zemeljskega plina;
– mora zagotoviti, da lahko osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov koncesije to izvršujejo neodvisno in neodvisno sprejemajo odločitve;
– mora imeti pravico neodvisno in učinkovito odločati o sredstvih in premoženju, potrebnem za obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, slednje pod pogoji opredeljenimi v koncesijski pogodbi.
IX. KATASTER OMREŽIJ IN NAPRAV
9. člen
(1) Koncesionar mora voditi kataster omrežij in naprav, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih. Obseg in način vodenja katastra in zbirk podatkov predpiše pristojni državni organ s pravilnikom.
(2) Kataster se vodi atributivno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
(3) V katastru in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje. S temi podatki koncesionar ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih je dolžan dajati na vpogled samo pristojnemu organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem se nanašajo nanj, ter organom, za katere tako določa zakon.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov iz tega člena je last koncesionarja. Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar periodično, v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, ter po izgradnji posameznega segmenta distribucijskega omrežja izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči brezplačno v celoti.
X. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
10. člen
Javna pooblastila koncesionarja določa zakon.
XI. POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN ZA UPORABO JAVNIH DOBRIN, KI SE Z NJO ZAGOTAVLJAJO
11. člen
Vrsto in obseg javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, ter vrsto in obseg monopola in način njegovega preprečevanja ureja zakon.
12. člen
(1) Koncesionar – sistemski operater je dolžan zgraditi distribucijsko plinovodno omrežje na območju, kjer je zagotovljena priključitev vsaj enega objekta na 20 metrov plinovoda.
(2) Uporaba dobrin, ki jih nudi gospodarska javna služba dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, praviloma ni obvezna. Obvezna pa je priključitev na distribucijsko omrežje na območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte, v katerih inštalirana moč toplotnih energetskih naprav, namenjenih ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 kW. Upošteva se, da obstaja možnost priključitve, če je distribucijsko plinovodno omrežje oddaljeno od objekta največ 100 metrov.
(3) Za nove objekte in za obstoječe objekte, ki se jih dograjuje, nastane obveznost priključitve ob dograditvi, oziroma ob začetku uporabe stavbe.
(4) Za obstoječe objekte, ki jih je v smislu določil prvega odstavka tega člena obvezno priključiti na distribucijsko plinovodno omrežje, je rok priključitve 3 leta od nastanka možnosti.
(5) Za objekte, v katerih je potrebna vgraditev ali obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči do 40 kW, nastane obveznost priključitve le, če je to predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programi sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
(6) Koncesionar pisno obvesti lastnika objekta, ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena, o njegovi obvezi in mu postavi rok za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki ne sme biti krajši od dveh mesecev po vročitvi obvestila.
(7) Če lastnik v postavljenem roku objekta ne priključi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, mu Občinski inšpektorat to naloži z odločbo.
13. člen
(1) Na območjih, kjer zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje omogoča priključitev objektov, pa le-ti za ogrevanje uporabljajo drugačen vir energije, je njihov lastnik oziroma upravljavec, dolžan plačati takso za obremenjevanje okolja, ki je določena glede na skupno moč ogrevalnih naprav in znaša za posamezno vrsto goriva:
– premog 3.000,00 SIT/kW/leto,
– mazut 1.500,00 SIT/kW/leto,
– kurilno olje 1.000,00 SIT/kW/leto.
(2) Obveznost plačila takse nastane v treh letih od nastanka možnosti priklopa na distribucijsko plinovodno omrežje in velja za objekte s skupno nazivno močjo ogrevalnih naprav nad 40 kW.
(3) Plačevanja takse so oproščeni objekti za industrijsko proizvodnjo in objekti, v katerih so ogrevalne naprave v času od uveljavitve tega odloka mlajše od 10 let.
(4) Taksa je prihodek koncedenta. Plačilo takse lastniku naloži Občinski inšpektorat z odločbo.
XII. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
14. člen
(1) Vir financiranja gospodarske javne službe je omrežnina, do katere ima pravico koncesionar.
(2) Poleg tega ima koncesionar pravico določiti ceno oziroma tarifo za dobavo plina tarifnim odjemalcem, z zagotovljeno stopnjo profita, slednje do 1. 7. 2007.
XIII. RIZIKO KONCESIONARJA
15. člen
Koncesionar prevzema riziko poslovanja in koncedent ni odgovoren za poslovanje in uspeh poslovanja koncesionarja.
XIV. KONCESIJSKA DAJATEV
16. člen
Koncesijska pogodba lahko določi pravico koncedenta do koncesijske dajatve.
XV. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
17. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije, oziroma koncesijske pogodbe izvajajo pristojne inšpekcijske službe in organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
(2) Pristojnosti se uredijo s koncesijsko pogodbo.
XVI. PRENOS KONCESIJE
18. člen
(1) Prenos koncesije je mogoč samo s soglasjem koncedenta in na predlog koncesionarja. Prenos koncesije je mogoč samo v primeru, da se položaj koncedenta ne poslabša in da novi koncesionar prevzame vse obveznosti dotedanjega koncesionarja in vstopi v njegov položaj z enakimi pravicami in obveznostmi.
(2) Novi koncesionar mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili podlaga za podelitve koncesije dotedanjemu koncesionarju. Breme dokazovanja je na strani novega potencialnega koncesionarja.
(3) Koncesijska pogodba se ustrezno spremeni. S sklenitvijo nove koncesijske pogodbe je prenos koncesije končan.
(4) Določbe o prenosu koncesije se smiselno uporabljajo tudi v primeru statusnih sprememb koncesionarja, kot so na primer prevzem, združitev itd.
(5) S koncesijsko pogodbo se lahko določijo podrobnosti glede prenosa koncesije.
XVII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
19. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, prenehanjem koncesionarja, z odkupom ali odvzemom koncesije.
(2) Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, s sporazumom ali z razdrtjem pogodbe.
(3) S koncesijsko pogodbo se določijo podrobnosti in pogoji glede posamezne oblike prenehanja koncesijskega razmerja. V nobenem primeru prenehanje koncesijskega razmerja ne sme prizadeti pravic uporabnikov koncesijskih storitev in tarifnih odjemalcev. Koncesionar mora, vse dokler koncedent ne vzpostavi novega koncesijskega razmerja ali na novo organizira javno službo, nuditi vso potrebno pomoč pri oskrbi tarifnih odjemalcev zemeljskega plina.
XVIII. ODVZEM KONCESIJE
20. člen
(1) Koncedent koncesionarju odvzame koncesijo z upravno odločbo v naslednjih primerih:
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba, kar se ugotovi z aktom, ki ga sprejme občinski svet;
– v primerih hudih kršitev koncesijske pogodbe, opredeljenih v tem odloku;
– v primeru ponavljajočih se drugih kršitev koncesijske pogodbe, opredeljenih v tem odloku, na katere je koncedent koncesionarja predhodno pisno opozoril, mu z opozorilom postavil rok za odpravo morebitnih posledic, ter mu zagrozil z odvzemom koncesije, pa se na to opozorilo koncesionar ne odzove na ustrezen način;
– če prenese koncesijo na drug subjekt v nasprotju s tem odlokom.
(2) Koncesije ni mogoče odvzeti zaradi koncesionarjevih kršitev, če je do okoliščin, ki bi to utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin, opredeljenih v tem odloku.
XIX. HUDE IN DRUGE KRŠITVE KONCESIJSKE POGODBE TER VIŠJA SILA
21. člen
(1) Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– uporaba tarif ali omrežnin, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma določenih s sklepom za tarife javne službe pristojnega organa;
– opustitev vodenja katastra omrežij in naprav ali njegovo vodenje v nasprotju z veljavnimi standardi.
(2) Kot huda kršitev koncesijske pogodbe se štejejo tudi razlogi, zaradi katerih se koncesionarju odvzame licenca za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja.
22. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so zlasti:
– odklanjanje priključitve zainteresiranega odjemalca, oziroma uporabnika na omrežje, če za odklonitev niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon ali na njegovi podlagi sprejet predpis ali veljavna sistemska obratovalna navodila;
– prekinitve dobave zemeljskega plina posameznim odjemalcem, ki niso utemeljene z zakonom oziroma z zakonom neutemeljeno odlašanje s ponovno priključitvijo odjemalca na omrežje.
23. člen
(1) Za višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščina, ki je izven nadzora koncesionarja in je ni bilo mogoče pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer: povodnje in poplave, zemeljski plazovi, potresi, požari, eksplozije, strojelomi, trgovinske blokade, ukrepi državnih organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih omrežjih, izpad električnega omrežja na območju uporabnika ali odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje ali nastajanje hidratov na plinskih napeljavah.
(2) V primeru višje sile mora koncesionar ravnati v skladu z načeli dobrega strokovnjaka.
XX. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
(1) Z globo 350.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kljub vročenemu pisnemu opozorilu koncesionarja v postavljenem roku ne priklopi trošila, uporabljenega pri opravljanju svoje dejavnosti in ki ustreza pogojem iz 12. člena tega odloka, na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
(2) Z globo 100.000 SIT se kaznuje posameznik, če kljub vročenemu pisnemu opozorilu koncesionarja v postavljenem roku ne priklopi trošila, ki ustreza pogojem iz 12. člena tega odloka, na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
(3) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo 100.000 SIT.
XXI. PREHODNE DOLOČBE
25. člen
(1) Obstoječa koncesijska pogodba se mora uskladiti s tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi odloka. Do uskladitve koncesijske pogodbe s tem odlokom se uporablja Odlok o določitvi načina izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in o podelitvi koncesije v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 in 81/02).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/02 in 92/02).
(3) S 1. 7. 2007 se prenehajo uporabljati določbe tega odloka, ki se nanašajo na gospodarsko javno službo dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-25/2005
Novo mesto, dne 9. marca 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.