Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1448. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno obrtno cono Gojače, stran 3686.

Na podlagi 12. in 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno obrtno cono Gojače
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04), sprejme občinski lokacijski načrt za Poslovno obrtno cono Gojače (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelal Studio 3 d.o.o., Atelje za arhitekturo, Ajdovščina v marcu 2006 pod številko 465-05.
2. člen
Sestavni deli lokacijskega načrta so:
A – besedilo lokacijskega načrta:
1. opis prostorske ureditve
2. ureditveno območje
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor:
– opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
– opis rešitev načrtovanih objektov in površin
– lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4. zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter obveznost priključevanja objektov nanjo
5. rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. načrt parcelacije
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti LN
B – kartografski del lokacijskega načrta:
1. načrt namenske rabe prostora
1.1 izsek iz digitalnega prostorskega plana
1.2 širše območje
1.3 meja ureditvenega območja in zazidalne enote
2. načrt ureditvenega območja
2.1 načrt parcelacije in višinska situacija
3. načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
3.1 ureditvena situacija
3.2 zbirna situacija javne komunalne infrastrukture
3.3 situacija električnih vodov
3.4 situacija telefonskega omrežja
3.5 situacija vodovoda in hidrantnega omrežja
3.6 situacija fekalne in meteorne kanalizacije
3.7 prometna situacija
3.8 profili
3.9 prerez hodnika
3.10 prerez brežine
3.11 etapnost izvedbe
C – seznam prilog lokacijskega načrta:
1. povzetek za javnost
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta
3. obrazložitev in utemeljitev LN
4. strokovne podlage
5. seznam parcel ureditvenega območja
6. smernice in mnenja
7. seznam sprejetih aktov
8. ocena stroškov
9. spis postopka
10. program opremljanja zemljišč
11. perspektivna skica
zapis na zgoščenki
Sestavni deli lokacijskega načrta iz tega člena so sestavni del tega odloka.
3. člen
(1) Ta odlok določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter prostorske ukrepe po predpisih o urejanju prostora.
(2) Ta odlok določa ureditveno območje, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve prometne, energetske in druge gospodarske infrastrukture ter obveznost priključevanja objektov nanjo, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo, ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta, dopustna odstopanja ter obveznosti investitorjev in izvajalcev.
4. člen
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Ajdovščina za območje občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04), je za to območje kot način urejanja določen lokacijski načrt, namenska raba pa je obrt in storitvene dejavnosti.
II. UREDITVENO OBMOČJE
5. člen
(ureditveno območje)
Predmet lokacijskega načrta je ureditev območja, ki se nahaja v občini Ajdovščina na površini med naseljema Selo in Gojače, in sicer med hitro cesto H4 Ajdovščina-Selo in lokalno cesto Črniče-Vrtovin.
6. člen
(meja območja)
(1) Meja lokacijskega načrta je povzeta iz digitalnega izseka družbenega prostorskega plana občine Ajdovščina in poteka tako, da vključuje celotno poselitveno območje na tem prostoru, torej poteka po zunanjih mejah prostorskih enot GO2, GO3, GOSE1 in po robu poselitvenega območja, določenega v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/97, 9/98, Uradni list RS, št. 87/99, 17/03). Potek meje je razviden iz risbe št. 1.3 z naslovom »Načrt namenske rabe prostora – meja ureditvenega območja in zazidalne enote«, ki je predstavljena v kartografskem delu lokacijskega načrta.
(2) Seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje območja:
– k.o. Gojače: 620, 621, 623, 630, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 651, 652, 656, 691, 693, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 704, 721, 722, 723, 724, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 742, 754, 757, 770, 772, 773, 774, 776, 624/1, 624/10, 624/3, 624/6, 624/7, 624/9, 626/1, 626/3, 626/4, 626/5, 626/6, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 628/1, 628/2, 631/2, 631/3, 633/1, 633/2, 650/2, 650/3, 650/4, 653/1, 653/2, 654/1, 654/2, 654/3, 655/1, 655/2, 655/3, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 689/5, 695/1, 695/2, 720/1, 720/3, 720/4, 725/1, 725/2, 730/1, 738/1, 738/2, 738/3, 738/4, 738/5, 738/6, 738/7, 738/8, 738/9, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/6, 744/2, 748/1, 748/2, 748/3, 750/1, 750/2, 751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 752/4, 753/1, 753/2, 756/1, 756/2, 758/1, 758/2, 758/4, 760/1, 760/2, 760/4, 761/1, 761/2, 761/3, 762/2, 763/1, 763/2, 763/3, 765/2, 765/4, 766/1, 766/2, 766/3, 767/2, 768/1, 768/2, 769/1, 769/2, 769/3, 771/1, 1493/1, 1493/3, 1493/4, 1493/5, 1493/6, 1493/7, 1493/8, 1494/1, 1494/2, 1494/3,
– k.o. Selo: 35/1, 35/5, 35/7, 37/1, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/15, 37/19, 37/2.
(3) Površina območja znaša 17.2 ha.
7. člen
(zazidalne enote)
Ureditveno območje je razdeljeno na 38 enot. Lokacija enot je predstavljena v kartografskem delu lokacijskega načrta.
III. UMESTITEV NAČTROVANE UREDITVE V PROSTOR
8. člen
(funkcije zazidalnih enot)
(1) Celotno ureditveno območje je namenjeno ureditvi poslovno obrtne cone, v kateri se bodo gradili objekti, namenjeni za proizvodne in storitvene dejavnosti s spremljajočimi ureditvami.
(2) Zazidalna enota št. 25 je zazidljiva ob pogojih ustanove za varstvo arheoloških območij.
(3) Zazidalna enota št. 18 je namenjena izgradnji centralne čistilne naprave za potrebe ureditvenega območja in naselij Gojače ter Malovše.
(4) Zazidalna enota št. 38, ki predstavlja območje, ki se prične v zahodnem delu v oddaljenosti 20 m in v vzhodnem delu v oddaljenosti 10 m, oboje na južni strani osi nadzemnega visokonapetostnega električnega voda in sega do severne meje ureditvenega območja, se nameni obstoječi rabi oziroma rabi, ki jo določajo prostorsko ureditvenimi pogoji za to območje. Posegi v to območje se morajo izvajati v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji oziroma v skladu s prostorskim redom po njegovem sprejetju.
(5) Preostalih 35 zazidalnih enot je namenjeno izgradnji poslovnih in/ali obrtnih objektov s spremljajočo infrastrukturo.
(6) V zazidalnih enotah št. 7, 8 in 12 se že nahajajo objekti, namenjeni dejavnosti, ki sodi v to cono. Dodatna pozidave v teh enotah mora ohranjati osnovno funkcijo poslovno obrtne cone.
(7) Površine med posameznimi enotami so namenjene ureditvi javne komunalne infrastrukture.
9. člen
(pogoji za razporeditev objektov)
(1) Objekti se lahko približajo parcelni meji največ do gradbene meje. Potek gradbenih meja je predstavljen v kartografskem delu lokacijskega načrta. Odmik od gradbene meje, ki poteka vzdolž javne površine, znaša 6 oziroma 10 m. Odmik od gradbene meje, ki varuje rezervat za cestne priključke, je od 2 do 10 m.
(2) Zazidalne enote od št. 13 do 16 imajo v južnem delu določeno gradbeno črto, ki poteka po gradbeni meji in določa obvezno postavitev južne fasade objekta.
(3) Približevanje objektov sosednjim parcelnim mejam na odmik, ki je manjši od 2 m, je potrebo uskladiti s soglasjem soseda, požarno varnostnimi predpisi in higiensko tehničnimi normativi.
(4) Na površinah ob parcelnih mejah in med parcelnimi mejami ter gradbenimi črtami ali gradbenimi mejami, se dovoli parterna ureditev brez objektov visokogradnje.
(5) Višinska postavitev objekta in zunanje ureditve mora upoštevati niveleto javne ceste, reliefne danosti in odnos do sosednjih zazidalnih enot. Višinske razlike je v čim večji meri reševati z etažno zasnovo objektov ter brežinami.
(6) Zunanje površine okrog objektov v posameznih zazidalnih enotah so namenjene ureditvi prometnih površin za dovoz, manipulacijo, obračanje vozil in parkiranje. V okviru prometnih površin se lahko predvidi tudi stojno mesto za gasilska vozila (7 x 12 m), kolikor se takšen plato ne nahaja v bližini v okviru javnih površin. Poleg prometnih površin zunanja površina vključuje še manipulativna dvorišča, deponije, ki jih zahteva dejavnost, ter zelene površine.
10. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Osnovna geometrija zasnove objektov mora biti usklajena z geometrijo parcelnih meja. Zagotavljati je potrebno vzporednost parcelne meje in objekta. Od tega določila so dopustna odstopanja v delih objekta zaradi zahtev arhitekturnega oblikovanja, oziroma tehnoloških zahtev dejavnosti v objektu.
(2) Južne fasade objektov v zazidalnih enotah od št. 13 do 16, ki so locirane na gradbeni meji, imajo določeno enotno višino 8 m do vrha atike, ki je vodoravna v celotni dolžini.
11. člen
(enostavni objekti)
Gradnja enostavnih objektov se izvaja v skladu z določili občinskih odlokov, zakonov in drugih predpisov. Tovrstna gradnja je dopuščena samo znotraj črte gradbene meje.
12. člen
(javne površine)
(1) Javne površine se uredijo na podlagi projektne dokumentacije, ki bo določila ureditev vseh javnih površin.
(2) Javne površine so sestavljene iz infrastrukturnih hodnikov z razširitvami za lokacije ostalih infrastrukturnih objektov. Osnovni prerez infrastrukturnega hodnika se sestoji iz asfaltnega cestišča v širini 6 m in obojestranskega pasu v skupni širini 4,0 m. Obojestranski pas omogoča izvedbo pločnika, javne razsvetljave, kolesarskih poti, zelenice, drevoreda, podpornih zidov ceste, ter brežine.
(3) Na razširitvah ob hodnikih se na treh lokacijah postavijo objekti javne infrastrukture. Prva lokacija na vhodu v cono je namenjena ureditvi zbiralnika ločenih frakcij komunalnih odpadkov in lokaciji postavitvenega mesta za gasilska vozila. Druga in tretja razširitev ob zazidalni enoti št. 25 in nasproti zazidalne enote št. 31, sta namenjeni rezervatu za zbiralnik ločenih frakcij in transformatorski postaji. Četrta razširitev ob zazidalni enoti št. 10 je namenjena transformatorski postaji.
Poleg površin za zbiralnico ločenih frakcij bo utrjen prostor, namenjen postavitvi dveh zabojnikov (5 m3) za zbiranje kartonske embalaže, oziroma za rezervo.
13. člen
(zelene površine)
(1) Vzdolž notranjega cestnega omrežja se zasadi drevored z drevesi vrste Tilia cordata Mill. (Lipovec).
(2) Na zelenih površinah je dovoljena saditev samo avtohtonega rastlinstva.
IV. REŠITVE PROMETNE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
14. člen
(območje urejanja)
Vsa javna komunalna infrastruktura se izvede na javnih površinah.
15. člen
(ceste)
(1) V skladu s potrebami se izvede rekonstrukcija cestnega priključka na regionalno cesto II. reda št. 444 Log–Ajdovščina–Selo na odseku 346 Ajdovščina–Selo v km 8+400 desno. Priključek bo potrebno preurediti, tako da bo omogočal varno vključevanje tovornih vozil.
(2) Zgradi se notranje cestno omrežje. Širina cestišča znaša 6,0 m. Cestišče se asfaltira.
(3) Javno cestno omrežje vodi do vseh zazidalnih enot. Vsaka zazidalna enota se obvezno priključuje na javno cestno omrežje.
(4) Obstoječa javna pot skozi ureditveno območje služi samo dostavi k obstoječim objektom in povezavi med ureditvenim območjem in Gojačami za potrebe lokalnega dovoza.
(5) Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
16. člen
(mirujoči promet)
(1) Parkirne površine se uredijo znotraj zazidalnih enot.
(2) Dopustna je ureditev površin za vzdolžno parkiranje na javni površini vzdolž notranjih cest v coni.
(3) Parkiranje na javnih cestnih površinah ni dovoljeno.
17. člen
(elektrika)
(1) Cona se opremi z električnim visoko in nizko napetostnim omrežjem.
(2) Napajanje cone se zagotovi s priključitvijo na obstoječi visokonapetostni daljnovod, ki poteka v zgornjem delu območja.
(3) Zagotovi se ustrezna kapaciteta priključne moči.
(4) Postavijo se tri transformatorske postaje.
(5) Celotno električno omrežje se izvede v podzemni kabelski kanalizaciji.
(6) Obvezna je priključitev vseh uporabnikov na javno električno omrežje.
18. člen
(javna razsvetljava)
(1) Izvede se javna razsvetljava, ki bo zagotavljala najmanj 1 lux osvetljenosti javnih površin.
(2) Svetila javne razsvetljave se namestijo na prosto stoječih drogovih.
(3) Uporabijo se svetilna telesa z usmerjeno svetlobo, omejeno na talno javno površino.
19. člen
(meteorna kanalizacija)
(1) Izvede se ločen kanalizacijski sistem.
(2) Padavinske vode s strešin in utrjenih zunanjih površin se vodijo v ustrezno ponikovalnico, ki se zgradi znotraj posamezne zazidalne enote. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Možnost ponikanja predvidenih vodnih količin mora biti računsko dokazana.
(3) Padavinske vode s strešin in utrjenih zunanjih površin tistih zazidalnih enot, kjer zemljišče ne omogoča ponikanja, se odvajajo v javno meteorno kanalizacijo.
(4 Padavinske vode z utrjenih zunanjih površin se predhodno očistijo v ustreznem separatorju in usedalniku, če to zahtevajo predpisi.
(5) Padavinske vode z javnih površin se odvajajo v javno meteorno kanalizacijo, ki se odvaja v potok Perilo. Te vode se ustrezno očistijo, če to zahtevajo predpisi.
(6) Dopustna je izvedba prelivov iz posameznih ponikovalnic s priključitvijo na javno meteorno kanalizacijo.
(7) Odvod padavinskih voda s površine zbiralnice ločenih frakcij se vodi preko talnega sifona v javno fekalno kanalizacijo.
(8) Padavinske vode iz utrjenih površin posamezne zazidalne enote se ne smejo zlivati na sosednja zemljišča, oziroma na javno cesto.
20. člen
(fekalna kanalizacija)
(1) Ureditveno območje bo opremljeno z javno fekalno kanalizacijo.
(2) Obvezno je priključevanje na javno kanalizacijo za vse fekalne odplake objektov v območju poslovno obrtne cone po izgradnji centralne čistilne naprave.
(3) Priključevanje tehnoloških odplak na javno kanalizacijo je mogoče samo s soglasjem upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.
(4) Priključevanje zasebnih fekalnih kanalizacij se bo izvajalo v skladu s pogoji upravljavca sistema.
(5) V najnižjem delu ureditvenega območja (zazidalna enota št. 18) se zgradi centralna čistilna naprava z vgrajeno zmogljivostjo za predvidene potrebe poslovno obrtne cone in vasi Gojače ter Malovše.
(6) Zasnova in lokacija čistilne naprave mora omogočati povečanje zmogljivosti v primeru povečanja števila populacijskih enot.
(7) Parcialno reševanje odvodnje odpadnih voda preko individualnih izpustov v tla ali v potok znotraj območja lokacijskega načrta ni dovoljeno.
(8) Do izgradnje centralne čistilne naprave se fekalne odplake odvajajo v individualne ali skupinske greznice na izpraznjevanje.
(9) Do izgradnje centralne čistilne naprave je pogoj za gradnjo objektov v coni sklenitev pogodbe med investitorji in Občino Ajdovščina, v kateri se določi obveznost in pogoji priključitve na javno kanalizacijo.
(10) Za gradnjo centralne čistilne naprave in iztočnega objekta odpadnih vod v potok s spremljajočimi ureditvami, bo potrebno pridobiti vodno soglasje na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(11) Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnje na območju lokacijskega načrta morajo vsebovati vse rešitve odvoda vseh vrst odpadnih voda s priloženimi izračuni, detajli in definiranim tipom posameznih elementov (peskolovi, ponikovalnice, lovilci olj, čistilna naprava …).
21. člen
(vodovod)
(1) Zgradi se vodovodno omrežje s priključitvijo na obstoječi vodovod, ki poteka skozi območje. Obstoječi vodovod se ustrezno adaptira.
(2) Vse zazidalne enote bodo imele priključek na javno vodovodno omrežje.
(3) Dogradi se črpališče vodovoda.
(4) Zgradi se vodohram, ki bo lociran izven ureditvenega območja. Lokacija bo na takšni višini, da bo omogočena priključitev naselij Malovše in Gojače na hubeljski vodovod.
22. člen
(hidrantno omrežje)
(1) Celotno ureditveno območje se opremi s hidrantnim omrežjem, ki se locira vzdolž notranjega cestnega omrežja.
(2) V skladu z zahtevami požarne varnosti za posamezne dejavnosti v objektih se postavi še dodatne hidrante v okvirih zasebnih površin in znotraj objektov.
23. člen
(telekomunikacije)
(1) Ureditveno območje se opremi s telefonskim omrežjem in kabelsko TV.
(2) Izvedba telefonskega omrežja je izključno v podzemni kabelski kanalizaciji.
24. člen
(komunalni odpadki)
(1) Zbiranje komunalnih odpadkov je obvezno po ločenih frakcijah.
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov se vrši v okviru zbiralnic ločenih frakcij.
(3) V prvi fazi se postavi eno zbiralnico ločenih frakcij.
(4) Rezervirajo se dve rezervni lokaciji za zbiralnice, za primer povečanih potreb po izgradnji območja.
(5) Zbiralnica ločenih frakcij obsega omejen tipiziran plato za zabojnike ter utrjen plato za postavitev dveh 5 m3 zabojnikov.
(6) Ločene frakcije obsegajo: papir, steklo, plastiko ter ostale komunalne odpadke.
(7) V primeru večjih količin odpadkov mora imeti vsaka zazidalna enota urejeno svoje lastno zbirno mesto (dopustna so združevanja za več enot na podlagi dogovora).
(8) Zbiranje tehnoloških odpadkov mora biti urejeno v skladu z zahtevami posamezne tehnologije in predpisov.
(9) Način ravnanja s tehnološkimi odpadki dogovorita izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in investitor s pogodbo, na podlagi odloka, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki. V pogodbi se dogovorita, kateri odpadki in v kakšnih količinah lahko gredo v javne zbiralnike in za katere odpadke mora investitor poskrbeti v okviru zbirnega mesta na svoji parceli.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
25. člen
(varstvo ozračja)
(1) Za ogrevanje objektov je dovoljeno uporabljati samo ogrevala z visokim izkoristkom, to je nad 85%.
(2) Za ogrevanje objektov se lahko koristi biomasa, plin ali lahko kurilno olje. Za manjše uporabnike se lahko koristi tudi električna energija.
(3) Prepovedano je kurjenje na prostem.
26. člen
(varstvo okolja)
(1) Na zunanjih površina je dovoljena saditev samo avtohtonega rastlinstva.
(2) Večje višinske razlike med posameznimi zazidalnimi enotami (nad 2 m) je potrebno reševati z brežinami oziroma kombinacijo brežine in podpornih zidov (višine do 1 m).
(3) Na zunanjih površinah se lahko koristijo samo takšne svetilke, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Dovoljena je uporaba žarnic s čim manjšim deležev ultravijolične svetlobe. Sistem osvetljevanja deluje tako, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
Upoštevajo se pogoji iz veljavne zakonodaje.
28. člen
(varstvo kulturne dediščine)
V delu območja, to je na parcelnih številkah 724, 731, 732, 733 in 734 k.o. Gojače, je potrebno izvesti predhodno arheološko kontrolno sondiranje pred vsakršnim urejanjem ali pred spreminjevalnim posegom. V tem območju je zahtevan spremljevalni arheološki nadzor izkopov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Celotno ureditveno območje bo opremljeno s hidrantnim omrežjem.
(2) V okviru javne površine bo urejeno postavitveno mesto za gasilska vozila.
(3) Znotraj posameznih zazidalnih enot je potrebno predvideti postavitvena mesta za gasilska vozila v primeru, da takšno mesto ni predvideno v okviru bližnjih javnih površin in v primeru, da to zahtevajo predpisi.
(4) Javno cestno omrežje bo služilo kot intervencijska pot.
(5) Intervencijske poti so istočasno namenjene tudi za umik ljudi in premoženja.
(6) Z izgradnjo posameznih objektov je potrebno zagotoviti dostop z intervencijskimi vozili vsaj z dveh strani objekta. V primeru, da je dostopna pot samo z ene strani objekta, objekt ne sme biti globlji od 20 do 25 m. Če je dostop z dveh strani, globina objektov ne sme znašati preko 50 m.
30. člen
(varstvo pred drugimi nesrečami)
(1) V celotnem ureditvenem območju, razen v skrajnem zahodnem delu, veljajo običajni ukrepi za preprečevanje erozije.
(2) V skrajnem zahodnem delu ureditvenega območja veljajo zahtevni ukrepi za preprečevanje erozije.
(3) Situacija erozijskih con je predstavljena v risbi z naslovom »Raba in omejitve« v Strokovnih podlagah, ki so priloga k lokacijskemu načrtu.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
31. člen
(1) Etapnost izvedbe je predstavljena v risbi št. 3.10 z naslovom »Etapnost izvedbe« v lokacijskem načrtu.
(2) Pred začetkom nove parcelacije je potrebno uskladiti zemljiški kataster.
(3) Pred začetkom pozidave posamezne zazidalne enote je potrebno izvesti novo parcelacijo v skladu z lokacijskim načrtom in izvesti javno komunalno infrastrukturo s priključki do posamezne enote.
(4) Dovoljena je pozidava zazidalnih enot od št. 1 do št. 17 pred dograditvijo vodovodnega črpališča.
(5) Dopustna je izvedba celotne javne komunalne infrastrukture v eni fazi, kateri sledi pozidava zazidalnih enot.
(6) Dopusten je začetek pozidave posameznih enot istočasno z gradnjo infrastrukture; pred začetkom uporabe objektov mora biti izvedba infrastrukture zaključena, to mora biti tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
(7) V primeru fazne izvedbe javne infrastrukture, mora biti delna izvedba usklajena z zasnovo omrežja javne komunalne infrastrukture celotnega območja in dimenzionirana glede na potrebe celotnega območja.
(8) Za tiste zazidalne enote, kjer je podana možnost gradnje pred izgradnjo javne čistilne naprave, je za izdajo gradbenega dovoljenja potrebna predhodna sklenitev pogodbe z upravljavcem, v kateri se določi obveznost in pogoji priključitve na javno kanalizacijo.
(9) Občina Ajdovščina zagotovi izgradnjo javnih cestnih površin z meteorno kanalizacijo, omrežje vodovoda in omrežje električnih vodov znotraj ureditvenega območja. Izgradnja ostale javne infrastrukture se izvede v skladu s finančnimi možnostmi Občine Ajdovščina.
VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
32. člen
(1) Dopustna so odstopanja pri delitvi na posamezne zazidalne enote glede združevanj več posameznih enot, delitve ene v več manjših, oziroma združevanja več enot v novo razporeditev. Pri tem se ne smejo spremeniti pogoji in možnosti priključevanja na javno infrastrukturo. Prav tako se ne sme spremeniti osnovna geometrija pozidave.
(2) Dopustna je ukinitev gradbenih črt vzdolž rezervnih cestnih povezav in priključkov, če se izkaže, da dejanski in predvideni prometni tokovi ne potrebujejo teh povezav.
(3) Dopustna je izgradnja dodatnih notranjih prometnih povezav, ki pa ne more biti v breme Občine Ajdovščina.
(4) Občina Ajdovščina lahko z investitorji dogovori tudi drugačni vrstni red izgradnje in dogovorjene obveznosti sklene s pogodbo.
(5) Tovrstna odstopanja so sprejemljiva samo na podlagi sklepa občinskega sveta.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
33. člen
Investitor in izvajalec morata poleg urbanističnih in arhitektonskih pogojev upoštevati tudi določila in pogoje upravljavcev komunalnih naprav in drugih urejevalcev prostora.
34. člen
Investitor objektov visokih gradenj mora poskrbeti, da se v skladu s predpisi opravijo predhodne geološke raziskave o geomehanskih lastnostih tal, in v skladu z rezultati teh raziskav izvesti vse potrebne ukrepe za varno gradnjo.
35. člen
(obveznost občine)
Občina je obvezna:
– pridobiti zemljišča za javne potrebe,
– izvesti javno komunalno infrastrukturo,
– izvajati nadzor nad skladnostjo izvedenih posegov z lokacijskim načrtom.
X. PREHODNE KONČNE DOLOČBE
36. člen
Lokacijski načrt preneha veljati, ko je izveden.
37. člen
Dokler se ne izvedejo ureditve, ki jih predvideva lokacijski načrt, se na površinah ureditvenega območja ohranja obstoječa raba in dejavnosti. Dopustna je izvedba predhodnih gradbenih del (odstranitev vegetacije, planiranje terena …).
38. člen
Ta odlok je na vpogled na sedežu Občine Ajdovščina.
39. člen
Neupoštevanje določil tega odloka se sankcionira v skladu z določili Zakona o urejanju prostora in Zakona o graditvi objektov.
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za to pristojna inšpekcijska služba.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06/2004
Ajdovščina, dne 28. marca 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost