Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 44 Ob-8963/06 , Stran 2503
Upravna enota Trebnje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji referent v Oddelku za občo upravo in skupne zadeve – za določen čas (nadomeščanje sodelavke na porodniškem dopustu). Delo na uradniškem mestu se lahko opravlja v nazivu višji referent III, višji referent II, višji referent I. Naloge: – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Pogoji: – najmanj višja strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ter – pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Pisni izjavi, navedeni v predzadnji in zadnji alinei, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata. Izbrani kandidat mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Strokovno usposobljenost kandidatov bo presojala natečajna komisija na podlagi dokazil predloženih k vlogi z življenjepisom in na podlagi razgovora s kandidati. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni za moške ali ženske. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, oziroma na el. naslov ue.trebnje@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 07/348-22-57 (Zvone Preskar).

AAA Zlata odličnost