Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1407. Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju pooblaščenih uradnih oseb v Davčni upravi Republike Slovenije, stran 3596.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju pooblaščenih uradnih oseb
v Davčni upravi Republike Slovenije
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se urejajo področje, izvajanje ter pogoji izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja pooblaščenih uradnih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) v Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Davčna uprava).
2. člen
(obveznost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja)
(1) Pooblaščene osebe se morajo stalno izobraževati, izpopolnjevati in usposabljati za opravljanje svojih delovnih nalog, ter se udeleževati preverjanj strokovne usposobljenosti, v kolikor so organizirana.
(2) Če se ugotovi, da je pooblaščena oseba neupravičeno odklonila izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje, ter preverjanje strokovne usposobljenosti, na katere jo napoti direktor davčnega urada, ali je neupravičeno kršila prevzete pogodbene obveznosti v zvezi z izobraževanjem, se razreši.
(3) Izobraževanje in izpopolnjevanje pooblaščene osebe je obveznost v zvezi z delom, zaradi česar se šteje v redni delovni čas, z vsemi pravicami in obveznostmi, ki iz tega izhajajo.
3. člen
(izobraževanje)
(1) Izobraževanje je šolanje v okviru verificiranih programov šol z javnimi pooblastili.
(2) Za izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe se upoštevajo zakon, ki ureja javne uslužbence, zakon, ki ureja delovna razmerja, kolektivne pogodbe, mednarodni predpisi, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, in drugi predpisi, ki urejajo področje pridobitve formalne stopnje izobrazbe.
(3) Medsebojne pravice in obveznosti med pooblaščeno osebo in Davčno upravo v zvezi z napotitvijo na nadaljnje izobraževanje za pridobitev splošno veljavne izobrazbe, posebnih študijskih programov in podiplomskega študija se določijo s posebno pogodbo o izobraževanju.
4. člen
(usposabljanje in izpopolnjevanje)
(1) Usposabljanje in izpopolnjevanje pooblaščene osebe obsega zlasti:
– udeležbo na strokovnih predavanjih, posvetovanjih, seminarjih, delavnicah in tečajih ter simpozijih po napotilu delodajalca;
– usposabljanje in izpopolnjevanje po posebnih programih (za pridobivanje posebnih znanj, dodatnega izpopolnjevanja in usposabljanja za opravljanje določenih delovnih procesov);
– delovanje v posebnih skupinah, organiziranih po posameznih notranjih organizacijskih enotah Davčne uprave z namenom posredovanja znanja sodelavcem oziroma samoizobraževanja uslužbencev.
(2) Pooblaščene osebe lahko samostojno predlagajo dodatno izpopolnjevanje in usposabljanje na različnih izobraževalnih oblikah, ki jih organizirajo izvajalci izven Davčne uprave, glede na potrebe delovnega procesa in razpoložljiva sredstva. Kolikor je pooblaščena oseba na takšno izpopolnjevanje ali usposabljanje napotena, se takšna napotitev šteje za delovno obveznost.
(3) Pooblaščene osebe se lahko izobražujejo tudi v tujini, če za takšno izpopolnjevanje ni pogojev v Republiki Sloveniji in je to v interesu delodajalca ter so za to zagotovljena sredstva.
5. člen
(področja izobraževanja)
(1) Pooblaščene osebe se izobražujejo, izpopolnjujejo in usposabljajo na področjih, ki so neposredno povezana z njihovim delom.
(2) Glede na dela in naloge, ki jih opravljajo, se lahko udeležujejo tudi oblik izpopolnjevanja in usposabljanja, ki izhajajo iz potreb po posebnih znanjih zaradi širitve sposobnosti pooblaščene osebe za uspešno opravljanje delovnih nalog oziroma sodobnih potreb delovnega procesa.
(3) O izbiri in napotitvi pooblaščene osebe po predhodnem pisnem predlogu neposrednega vodje odloči direktor davčnega urada, kjer uslužbenec opravlja delo.
6. člen
(organizator izobraževalnih oblik)
(1) Organizator izobraževalnih oblik je praviloma Izobraževalni center Davčne uprave, po potrebi pa tudi druge organizacijske enote Davčne uprave, ki morajo Izobraževalni center o tem sproti obveščati.
(2) V primeru, da druga organizacijska enota pri izvedbi izobraževalne oblike predvideva porabo sredstev, namenjenih za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, mora o tem predhodno pridobiti soglasje Izobraževalnega centra.
7. člen
(strokovni kader za izvajanje)
(1) Vodje sektorjev in služb Generalnega davčnega urada na področju izobraževanja in izpopolnjevanja pooblaščenih oseb:
– z Izobraževalnim centrom sodelujejo pri oblikovanju načrta izobraževanja tako, da predlagajo strokovne vsebine, za katere se bodo izvajale izobraževalne oblike;
– v okviru načrta izobraževanja, ki ga pripravi Izobraževalni center, zagotavljajo kadrovske vire za izvajanje izobraževalnih oblik iz delovnega področja sektorja ali službe.
(2) Izobraževalne oblike lahko v sodelovanju z Izobraževalnim centrom izvajajo tudi uslužbenci iz davčnih uradov.
(3) Če se predpisi spremenijo, so vodje sektorjev in služb Generalnega davčnega urada dolžne zagotoviti strokovno usposobljene kadre za izvedbo izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za vse pooblaščene osebe.
(4) V sodelovanju z Izobraževalnim centrom se lahko določena izobraževanja organizirajo tudi z zunanjimi izvajalci, če se na takšen način lažje doseže namen izobraževanja oziroma če zunanji izvajalci lahko zagotavljajo izvedbo takega izobraževanja in so za ta namen zagotovljena sredstva.
(5) Za posamezne izobraževalne oblike lahko pooblaščena oseba predlaga, direktor ali Izobraževalni center pa zahteva, da udeleženec posamezne izobraževalne oblike pripravi predstavitev za zainteresirane uslužbence (sodelavce) oziroma določeno skupino, ki se izobraževanja ni udeležila.
8. člen
(izobraževalna gradiva)
Udeleženec posamezne izobraževalne oblike, ki je organizirana izven Davčne uprave, mora v desetih dneh po zaključku izobraževalne oblike ali vrnitve na delovno mesto pripraviti poročilo o vsebini izobraževalne oblike. Če je prejel tudi gradivo, mora v poročilu navesti, kje se to gradivo nahaja in na kakšen način je dostopno ostalim uslužbencem Davčne uprave.
9. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-07-4/2004/96
Ljubljana, dne 16. marca 2006
EVA 2005-1611-0068
Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost