Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1347. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1-UPB2)
1348. Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (uradno prečiščeno besedilo) (ZNB-UPB1)
1349. Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJC-UPB1)
1350. Zakon o prevozu nevarnega blaga (uradno prečiščeno besedilo) (ZPNB-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1351. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Upravnega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004–2006

MINISTRSTVA

1352. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
1353. Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji
1354. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
1355. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1356. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje

USTAVNO SODIŠČE

1357. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1358. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora, kolikor pod zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto št. 190413 Korzika1–Korzika7 na zemljiščih parc. št. 177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd in parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd, in o razveljavitvi 66. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora
1359. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani
1394. Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega in Okrožnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1360. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1361. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Vrhnika za leto 2006
1362. Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)

OBČINE

Cerknica

1363. Sklep o podaljšanju Sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2006

Dol pri Ljubljani

1364. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005

Dornava

1365. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava

Idrija

1366. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2005
1367. Odlok o spremembah Odloka o spremembi območja naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja Rejcov grič
1368. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006
1369. Sprememba programa priprave za »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II

Ig

1393. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2006

Komen

1370. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen
1371. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij

Kranj

1372. Program priprave Prostorskega reda Mestne občine Kranj

Litija

1373. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija
1374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija
1375. Odlok o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija

Mirna Peč

1376. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč
1377. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
1378. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč
1379. Odlok o plakatiranju v Občini Mirna Peč
1380. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč
1381. Odlok o spremembi in dopolnitvi Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč
1382. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Mirna Peč

Murska Sobota

1383. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2005

Novo mesto

1384. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004–2006

Sveta Ana

1385. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah

Šempeter-Vrtojba

1386. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba
1387. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici
1388. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Tržič

1389. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Tržič

Železniki

1390. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki

Žetale

1391. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale
1392. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.

POPRAVKI

1395. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

39. Zakon o ratifikacji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem (BLABTO
40. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito (BHRIPO)
41. Zakon o ratifikaciji Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze ter Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze (MDUMTZ)

Vlada Republike Slovenije

42. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito

Ministrstvo za zunanje zadeve

43. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
44. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o statusu uradnika za zvezo pri Europolu
45. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju enot Slovenske vojske v sestavi Mednarodnih varnostnih sil za pomoč (ISAF) v Afganistanu
46. Obvestilo o začetku veljavnosti Finančnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe glede sodelovanja enot Slovenske vojske v sestavi Mednarodnih varnostnih sil za pomoč (ISAF) v Afganistanu

Popravki

47. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti