Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

39. Zakon o ratifikacji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem (BLABTO, stran 605.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikacji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem (BLABTO)
Razglašam Zakon o ratifikacji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem (BLABTO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. marca 2006.
Št. 001-22-42/06
Ljubljana, dne 15. marca 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEDOVOLJENEMU PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI TER DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM (BLABTO)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem, podpisan v Rigi, 13. septembra 2005.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEDOVOLJENEMU PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI TER DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v prizadevanju, da prispevata k razvoju medsebojnih odnosov;
prepričani, da je bistvenega pomena sodelovati v boju proti kriminalu, zlasti terorizmu, organiziranemu kriminalu in nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami;
s ciljem, da okrepita skupna prizadevanja v boju proti terorizmu;
v želji, da uskladita svoje ukrepe zoper mednarodni organizirani kriminal;
ob upoštevanju ustreznih mednarodnih pogodb
sporazumeli:
1. člen
1. Pogodbenici ob upoštevanju notranjega prava in v skladu z določbami tega sporazuma sodelujeta pri boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem.
2. Pogodbenici zlasti sodelujeta, kadar so kazniva dejanja ali priprave nanje storjene na državnem območju ene od pogodbenic, pridobljene informacije pa kažejo na državno območje druge pogodbenice.
2. člen
Za boj proti terorizmu si pogodbenici:
1) izmenjavata informacije o načrtovanih ali storjenih terorističnih dejanjih, osebah, ki sodelujejo pri takšnih kaznivih dejanjih, načinih storitve in uporabljenih sredstvih;
2) izmenjavata informacije o terorističnih skupinah in članih skupin, ki načrtujejo, izvajajo ali so storili kazniva dejanja na državnem območju ene od pogodbenic in v škodo druge pogodbenice, ter informacije, ki so potrebne za boj proti terorizmu in kaznivim dejanjem, ki resno ogrožajo javno varnost;
3) izmenjavata analitično in drugo gradivo v zvezi s terorizmom;
4) izmenjavata izkušnje in znanje na področju zagotavljanja varnosti;
5) na zaprosilo ene od pogodbenic druga pogodbenica ali obe pogodbenici skupaj v skladu z notranjim pravom izvajata operativne in druge ukrepe.
3. člen
Za boj proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami pogodbenici:
1) se obveščata o osebah, vpletenih v nedovoljen promet s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, skrivališčih, transportnih sredstvih in načinih storitve, izvornem in namembnem kraju prepovedanih drog, psihotropnih snovi in predhodnih sestavin in drugih pomembnih podrobnostih takšnih kaznivih dejanj, če so potrebne za boj proti tem kaznivim dejanjem;
2) se obveščata o načinih mednarodnega nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter o drugih pomembnih dejstvih;
3) izmenjavata izsledke kriminalističnih in kriminoloških raziskav na področju prometa s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami;
4) si po potrebi dajeta na razpolago vzorce prepovedanih drog, psihotropnih snovi in predhodnih sestavin;
5) izmenjavata izkušnje v zvezi z nadzorom nad zakonitim prometom s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami;
6) na zaprosilo ene od pogodbenic druga pogodbenica ali obe pogodbenici skupaj v skladu z notranjim pravom izvajata operativne in druge ukrepe.
4. člen
Za boj proti hujšim kaznivim dejanjem, zlasti organiziranemu kriminalu si pogodbenici:
1) izmenjavata informacije o osebah, vpletenih v organizirani kriminal, njihovi povezanosti, strukturi kriminalnih organizacij in skupin, dejstvih o primerih (zlasti čas, kraj in način storitve), napadenih objektih, izvedenih ukrepih in drugih pomembnih podrobnostih, če so nujne za boj proti takšnim kaznivim dejanjem;
2) izmenjavata informacije in izkušnje o načinih storitve in novih oblikah čezmejnega organiziranega kriminala;
3) izmenjavata izsledke kriminalističnih in kriminoloških raziskav, izkušnje o preiskovalnih tehnikah ter uporabi delovnih metod in opreme;
4) na zaprosilo dajeta na razpolago informacije o predmetih, ki izvirajo iz kaznivih dejanj ali so bili uporabljeni za njihovo storitev, in njihove vzorce;
5) izmenjavata strokovnjake za skupno ali vzajemno usposabljanje zaradi pridobivanja višje stopnje strokovnega znanja in skupnega proučevanja najnovejših dosežkov na področju preiskovalnih tehnik, opreme in metod, ki se uporabljajo v boju proti kriminalu;
6) na zaprosilo ene od pogodbenic druga pogodbenica ali obe pogodbenici skupaj v skladu z notranjim pravom izvajata operativne in druge ukrepe.
5. člen
1. Za izvajanje določb tega sporazuma pristojni organi pogodbenic,
za Republiko Slovenijo:
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, in
za Republiko Latvijo:
Ministrstvo za notranje zadeve, Državna policija, Varnostna policija, Državna mejna straža, Državna davčna služba,
neposredno sodelujejo v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.
2. Pristojni organi pogodbenic lahko podrobneje določijo konkretna področja sodelovanja in načine komuniciranja v ločenih protokolih.
3. Pogodbenici se po diplomatski poti uradno obvestita o informacijah, potrebnih za medsebojno komuniciranje.
4. Pogodbenici se brez odlašanja po diplomatski poti uradno obvestita o katerih koli spremembah seznama pristojnih organov pogodbenic iz prvega odstavka tega člena.
5. Če ni dogovorjeno drugače, se za komuniciranje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi pogodbenic uporablja angleški jezik.
6. člen
Ob upoštevanju notranjega prava pogodbenic veljajo za varstvo osebnih podatkov, posredovanih med sodelovanjem, naslednji pogoji:
1) pogodbenica, ki prejme podatke, jih sme uporabiti samo za namen in pod pogoji, ki jih določi pogodbenica, ki jih je posredovala;
2) na zaprosilo pogodbenice, ki je podatke posredovala, jo pogodbenica, ki je podatke prejela, obvesti o uporabi posredovanih podatkov in doseženih rezultatih;
3) osebni podatki se smejo pošiljati samo pristojnim organom pogodbenic za boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter drugim hujšim kaznivim dejanjem. Drugim organom pa se smejo podatki pošiljati le s predhodnim pisnim dovoljenjem pogodbenice, ki je podatke posredovala;
4) pogodbenica, ki posreduje podatke, zagotovi, da so posredovani podatki točni, in ugotovi, če je posredovanje potrebno in če ustreza namenu. Če se naknadno ugotovi, da so bili posredovani netočni podatki ali podatki, ki ne bi smeli biti posredovani, je treba pogodbenico, ki je prejela podatke, nemudoma obvestiti. Pogodbenica, ki je podatke prejela, popravi napake ali uniči podatke, če ti ne bi smeli biti posredovani;
5) upravičeni osebi se na njeno zahtevo dajo vsi zaprošeni podatki o njej in informacije o njihovi obdelavi. Glede dajanja informacij o osebnih podatkih prevlada notranje pravo pogodbenice, ki je podatke posredovala;
6) pri posredovanju podatkov pogodbenica, ki posreduje podatke, v skladu s svojim notranjim pravom obvesti pogodbenico, ki je podatke prejela, o roku za njihov izbris. Ne glede na to je treba podatke, ki se nanašajo na konkretno osebo, izbrisati takoj, ko niso več potrebni. Pogodbenica, ki je podatke posredovala, mora biti obveščena o izbrisu posredovanih podatkov in razlogih za izbris. Ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma je treba vse podatke, prejete na njegovi podlagi, uničiti;
7) pogodbenici vodita evidenco o posredovanju, prejemu in izbrisu podatkov;
8) pogodbenici učinkovito varujeta posredovane osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem in objavo.
7. člen
1. Pogodbenici varujeta zaupnost informacij, ki jih je ena od pogodbenic v skladu s svojim notranjim pravom označila za zaupne, če tako zahteva notranje pravo pogodbenice, ki jih je posredovala.
2. Gradivo, informacije in tehnično opremo, posredovano skladno s tem sporazumom, je mogoče poslati nepogodbenici tega sporazuma le s predhodnim pisnim dovoljenjem pogodbenice, ki jih je posredovala.
8. člen
1. Za spodbujanje in vrednotenje sodelovanja po tem sporazumu pogodbenici ustanovita skupno komisijo. Pogodbenici se po diplomatski poti uradno obvestita o imenovanih članih skupne komisije.
2. Skupna komisija se na predlog katere koli pogodbenice sestaja po potrebi. Skupna komisija se sestaja izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Latviji.
9. člen
Katera koli pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni pomoč ali sodelovanje ali postavi pogoje za ugoditev zaprosilu za pomoč ali sodelovanje, če bi to ogrožalo njeno nacionalno suverenost, varnost ali temeljne interese ali kršilo njeno notranje pravo.
10. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na izvajanje določb drugih dvostranskih ali večstranskih mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili Republika Slovenija ali Republika Latvija.
11. člen
Pogodbenici lahko spremenita in dopolnita sporazum v obliki protokolov, ki postanejo sestavni del tega sporazuma. Spremembe in dopolnitve tega sporazuma začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom 12. člena tega sporazuma.
12. člen
1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici po diplomatski poti uradno obvestita o dokončanju notranjih postopkov, ki so potrebni za uveljavitev tega sporazuma.
2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadar koli pisno odpove po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati devetdeseti dan po prejemu takega uradnega obvestila.
Sestavljeno v Rigi dne 13. septembra 2005 v dveh izvirnikih v slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Dimitrij Rupel l.r.
 
Za Vlado
Republike Latvije
Artis Pabriks l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON CO-OPERATION IN COMBATING TERRORISM, ORGANIZED CRIME, ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND PRECURSORS AND OTHER SERIOUS CRIMES
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as "the Parties"),
Guided by the endeavor to contribute to the development of their bilateral relations;
Convinced of the substantial importance of the co-operation in combating crime, especially terrorism, organized crime and illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
Aiming to increase their joint efforts for combating terrorism;
Desiring to harmonize their actions against internationally organized crime;
Taking into consideration the relevant international treaties;
have agreed as follows:
Article 1
1. Taking into consideration the national legislation of the Parties and pursuant to the provisions of the present Agreement, the Parties shall co-operate in combating terrorism, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and other serious crimes.
2. The Parties shall co-operate especially in cases wherein crimes or their preparations are carried out in the territory of the state of one of the Parties, and information obtained refers to the territory of the state of the other Party.
Article 2
For combating terrorism, the Parties:
1) shall exchange information on the planned or committed acts of terrorism, those who participate in such crimes, the methods of commission and the devices used;
2) shall exchange information on terrorist groups and the members of the groups planning, committing or having committed criminal acts in the territory of the state of one of the Parties and to the disadvantage of either Party, as well as information which is necessary for combating terrorism and crimes seriously threatening the public safety;
3) shall exchange analytic and other materials related to terrorism;
4) shall exchange experience and knowledge in the field of ensuring security;
5) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one of the Parties, the other Party or both Parties jointly shall carry out operational and other measures.
Article 3
For combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, the Parties:
1) shall inform each other on persons involved in the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors; on hiding places, means of transport and methods of commission; on the place of origin and destination of the narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, as well as of any other relevant details of such crimes, in so far as they are necessary for combating these crimes;
2) shall inform each other on the methods of illicit international trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, and of other relevant facts;
3) shall exchange the results of criminalistic and criminological research on illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
4) shall put at each other’s disposal samples of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, if necessary;
5) shall exchange experience in controlling the legal trade of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
6) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one of the Parties, the other Party or both Parties jointly shall carry out operational and other measures.
Article 4
For combating serious crimes, especially organized crime, the Parties:
1) shall inform each other on persons involved in organized crime, their connections, the structure of criminal organizations and groups, the facts of the cases (especially the time, location and method of commission), the attacked facilities, the measures taken, as well as any other relevant details, in so far as they are necessary for combating such crimes;
2) shall exchange information and experience on methods of commission and new forms of transnational organized crime;
3) shall exchange the results of criminalistic and criminological research, the experience on investigation techniques and application of the working methods and equipment;
4) shall, upon request, put at each other’s disposal information on and samples of objects resulting from criminal acts or used for committing crimes;
5) shall exchange experts for joint or mutual training in order to obtain a higher level expertise and to study mutually the newest achievements in investigation techniques, equipment and methods used in combating crime;
6) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one of the Parties, the other Party or both Parties jointly shall carry out operational and other measures.
Article 5
1. In order to implement the provisions of the present Agreement, the competent authorities of the Parties, on the part of the Republic of Slovenia:
the Ministry of the Interior, the Police;
and on the part of the Republic of Latvia:
the Ministry of the Interior, the State Police, the Security Police, the State Border Guard, the State Revenue Service;
shall, within their powers and competence, co-operate with each other directly.
2. The competent authorities of the Parties may specify the definite fields of co-operation and the forms of communication in separate Protocols.
3. The Parties shall notify each other through diplomatic channels on the information necessary for mutual communication.
4. The Parties shall promptly notify each other through diplomatic channels of any changes in the list of the competent authorities of the Parties referred to in paragraph 1 of this Article.
5. In the absence of other agreement, the English language shall be used in communication and exchange of information between the competent authorities of the Parties.
Article 6
Taking into consideration the national legislation of the Parties for the protection of personal data transmitted in the course of the co-operation, the following conditions shall apply:
1) the receiving Party may use the data solely for the purpose and under the conditions determined by the transmitting Party;
2) upon the request of the transmitting Party, the receiving Party shall give information on the utilization of the data transmitted and the results thus achieved;
3) personal data may be forwarded solely to the competent authorities of the Parties combating terrorism, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and other serious crimes. Data may be forwarded to other authorities only upon prior written permission of the transmitting Party;
4) the transmitting Party shall undertake to ensure that the transmitted data are correct and shall ascertain whether the transmission is necessary and corresponds to the intended purpose. In case it is subsequently ascertained that incorrect or unauthorised data have been transmitted, the receiving Party must be informed immediately. The receiving Party shall correct the errors or, in case the data should not have been transmitted, destroy them;
5) upon request by an entitled person all requested data about him/her, as well as information on processing thereof shall be given to such person. With respect to giving information on personal data, the national legislation of the transmitting Party shall prevail;
6) when transmitting the data, the transmitting Party shall inform the receiving Party of the deadline for the deletion thereof in accordance with the national legislation of the transmitting Party. Regardless of the deadline, the data relating to the person concerned must be deleted as soon as they cease to be needed. The transmitting Party must be informed about the deletion of the transmitted data and about the reasons for the deletion. In the event of termination of the present Agreement, all data received on its basis must be destroyed;
7) the Parties shall keep a record of the transmission, receipt and deletion of data;
8) the Parties shall protect effectively the personal data transmitted against unauthorized access, change and publication.
Article 7
1. The Parties shall protect the secrecy of information classified as such by any of the Parties in accordance with the national legislation of the Parties in so far as this is required on the basis of the national legislation of the transmitting Party.
2. Documents, data and technical equipment transmitted pursuant to the present Agreement shall be forwarded to a non-Party of the present Agreement only upon prior written permission of the transmitting Party.
Article 8
1. In order to promote and evaluate the co-operation pursuant to the present Agreement, the Parties shall set up a Joint Commission. The Parties shall notify each other of their members designated to the Joint Commission through the diplomatic channels.
2. The Joint Commission shall hold meetings when necessary, at the initiative of either Party. The Joint Commission shall hold its meetings alternately in the Republic of Slovenia and in the Republic of Latvia.
Article 9
Either Party may reject in whole or in part or may condition to comply with the request for assistance or co-operation in case it would threaten its national sovereignty, endanger its security or basic interests, or violate its national legislation.
Article 10
The provisions of the present Agreement do not affect the implementation of the provisions of other bilateral or multilateral international treaties concluded by the Republic of Slovenia or the Republic of Latvia.
Article 11
The Parties may make amendments and supplements to the present Agreement in the form of protocols, which become an integral part of the present Agreement. The amendments and supplements to the present Agreement shall enter into force in accordance with paragraph 1 of Article 12 of the present Agreement.
Article 12
1. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the last of the notifications through diplomatic channels by which the Parties notify each other of the completion of the internal procedures necessary for the present Agreement to enter into force.
2. The present Agreement is concluded for an unlimited period of time. Each Party may at any time terminate the present Agreement by giving the other Party a written notice to that effect through the diplomatic channels. Termination of the present Agreement shall enter into force on the ninetieth day following the date of receipt of such notice.
Done at Riga on the 12th day of September 2005 in two originals in the Slovenian, Latvian and English language, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
dr. Dimitrij Rupel (s)
 
For the Government
of the Republic of Latvia
Artis Pabriks (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/06-53/1
Ljubljana, dne 7. marca 2006
EPA 704-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
* Besedilo sporazuma v latvijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti