Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1372. Program priprave Prostorskega reda Mestne občine Kranj, stran 3551.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – ZUreP-1) in 45. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj dne 16. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Prostorskega reda Mestne občine Kranj
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda Mestne občine Kranj
 
1. Ocena stanja in razlogi
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 morajo občine sprejeti prostorske rede najkasneje v treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. julija 2007.
Prostorski red Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: PR MOK) bo predstavljal nov operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev. Nadomestil bo del vsebine dosedanjih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana ter vsebino prostorskih ureditvenih pogojev. Priprava prostorskega reda je potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije. Razlogi za pripravo so tudi nove strateške usmeritve prostorskega razvoja Mestne občine Kranj ter pobude in predlogi za spremembo namenske rabe prostora pravnih in fizičnih oseb.
 
2. Pravna podlaga
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek),
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
 
3. Celovita presoja vplivov na okolje
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) z odločbo št. 35409-7/2006 z dne 24. 2. 2006 Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: MOK) predpisalo, da je v postopku priprave PR MOK treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
Okoljsko poročilo, v katerem bodo opredeljeni vplivi na okolje ter izdelana presoja sprejemljivosti na varovana območja bo hkrati izdelano za Strategijo prostorskega razvoja MOK in PR MOK.
 
II. Predmet in programska izhodišča prostorskega reda
1. Predmet
Predmet PR MOK je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
PR MOK bo v skladu s Strategijo prostorskega razvoja MOK ter ob upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določil: namensko rabo prostora; merila in pogoje za urejanje prostora; členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti; merila in pogoje za varovanje prostora; ukrepe za izvajanje prostorskega reda; podlage za pripravo občinskih lokacijskih načrtov; lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege na območjih, ki se ne urejajo z lokacijskimi načrti.
 
2. Programska izhodišča:
– zgoščevanje poselitve v nepozidanih območjih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji razvoj območij);
– usmerjanje poselitve v obstoječa naselja ter spodbujanje prenove in dopolnjevanja stavb v okviru obstoječih poselitvenih površin;
– s podrobnejšimi merili in pogoji opredeliti posege v starem mestnem jedru;
– izvajanje širitev naselij z dopolnjevanjem in zaokroževanjem na njihovem robu;
– preprečevanje nadaljnje razpršene gradnje;
– dopuščanje gradnje novih kmetij izven oziroma na robovih ureditvenih območij naselij, v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet kulturne krajine;
– preprečevanje zlivanja naselij in vzdolžne razpotegnjene gradnje ob komunikacijah;
– varovanje obvodnega prostora vodotokov in hkrati varovanje krajinsko zaključenih in s posegi še ne načetih območij pred novimi posegi;
– ohranjanje kompleksov kmetijskih zemljišč za primarno rabo izven urbanističnih zasnov Kranja in Golnika;
– usmerjanje dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja območja, v območja, kjer ti vplivi ne bodo negativno vplivali na razvoj drugih dejavnosti;
– načrtovanje širitev naselij v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe infrastrukturne opreme;
– oblikovati izhodišča za postavitev enostavnih objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Na podlagi izsledkov, ki so jih deloma že, deloma pa jih bodo še podale strokovne podlage, ter na osnovi poznavanja prostora občine se bo poselitev pretežno usmerja znotraj urbanističnih zasnov, omejevala pa se bo (stanovanjska in druga) gradnja na območjih, naravnih vrednot.
 
III. Območje urejanja
PR MOK se izdela za celotno območje Mestne občine Kranj.
 
IV. Nosilci urejanja prostora
Pripravljavec PR MOK je Mestna občina Kranj. Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo PR MOK, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter drugi nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega reda in so določeni s tem programom priprave. Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom ZUreP-1, podajo smernice v 30 dneh vloge, sicer se šteje da smernic nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi PR MOK so dovoljena odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
Na izdelan usklajen – dopolnjen predlog PR MOK morajo nosilci urejanja prostora, v 30 dneh od prejema vloge, izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer pripravljavec njegove odločitve ni dolžan upoštevati. Pri izdaji mnenja se preverja, kako je načrtovalec upošteval smernice. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in bodo sodelovali pri pripravi PR MOK, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostora, ARSO, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za ypravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – področje kulture in kulturnih dejavnosti;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj – področje varstva kulturne dediščine;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj – področje varstva narave;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva;
10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj – področje gozdarstva;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana – področje obrambe;
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica;
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture;
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva;
16. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške infrastrukture;
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje prometa;
18. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva;
19. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
20. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
Drugi udeleženi, ki bodo sodelovali pri pripravi PR MOK:
21. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
22. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
23. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
24. Komunala Kranj d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj – področje vodovoda in kanalizacije;
25. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj – področje mestnega plinovoda;
26. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
27. Mestna občina Kranj, OGJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj – področje lokalnih cest;
28. Župan MOK, Svet MOK, odbori občinskega sveta, strokovne službe občinske uprave.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave PR MOK izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
 
V. Strokovne podlage in način pridobitve geodetskih podlag
Za pripravo PR MOK se upoštevajo oziroma izdelajo naslednje strokovne podlage:
1. Smiselno se uporabijo že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.
2. Uporabijo se strokovne podlage, izdelane pri pripravi Strategije prostorskega razvoja MOK, ki se jih glede na podrobnost obdelave v PR MOK ustrezno dopolni.
3. Strokovne podlage v skladu s Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/03) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
4. Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave PR MOK ugotovi, da so pomembne pri obravnavi posamezne tematike.
5. Pridobijo se tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage in geodetske podlage zagotovi pripravljavec.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se pridobijo v fazi pridobivanja smernic.
Za pripravo PR MOK in strokovnih podlag pripravljavec pridobi geodetske podlage v ustreznem merilu.
 
VI. Postopek in roki priprave
Priprava PR MOK bo ob sodelovanju nosilcev urejanja predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca – 8. marec 2006,
– program priprave – marec 2006,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – april 2006,
– druga prostorska konferenca – julij 2006,
– prva obravnava predloga PR MOK na Svetu MOK – september 2006,
– javna razgrnitev in javna obravnava predloga PR MOK – oktober 2006,
– stališča do pripomb in predlogov – november 2006,
– priprava dopolnjenega predloga PR MOK – december 2006 in januar 2007,
– pridobitev mnenj – februar, marec 2007,
– druga obravnava dopolnjenega predloga na Mestnem svetu MOK – maj 2007.
Pred objavo odloka o PR MOK mora pripravljavec sprejeti prostorski akt poslati ministru za okolje. Minister za okolje s sklepom potrdi njegovo skladnost z ZUreP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države in Strategije prostorskega razvoja MOK. Sklep o potrditvi mora minister izdati najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge. Odlok o PR MOK se objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o njegovi potrditvi.
Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v tem programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.
 
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo PR MOK in pripravo strokovnih podlag ima pripravljavec zagotovljena v proračunu Mestne občine Kranj, razporejena na obdobje dveh let (2006 in 2007).
 
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0013/2005-48/01
Kranj, dne 16. marca 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti