Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1370. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen, stran 3546.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 33. redni seji dne 27.02.2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za izbiro in vrednotenje javnih kulturnih programov, prireditev in projektov izvajalcev redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih projektov ostalih izvajalcev, ki izkažejo vsebinsko upravičenost projekta s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, ki jih Občina Komen v ta namen zagotavlja v vsakoletnem proračuna in se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostore in objekte ter za nakup osnovnih sredstev in opreme.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (instrumentalno glasbena, vokalno glasbena, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video idr.) izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
Kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu (na področju glasbene, uprizoritvene, vizualne, intermedijske umetnosti, kulturne dediščine ipd.)
Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
3. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)
Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo naslednji izvajalci:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi, ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,
– zavodi in neprofitne ustanove,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisni v poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– druge pravne osebe (gospodarske družbe), zasebniki,
– ostale neprofitne organizacije.
Našteti upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijaviti se morajo na javni razpis oziroma na javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– imeti morajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Komen,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Komen,
– izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo,
– kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
– s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Komen v tekočem letu.
4. člen
Izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna Občine Komen, so dolžni v svojih promocijskih gradivih na ustrezen način predstavljati Občino Komen.
II. POSTOPEK
5. člen
(javni razpis/javni poziv)
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa oziroma javnega poziva, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Javni razpis oziroma javni poziv se objavi najmanj v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Komen oziroma na drug krajevno običajen način.
Rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni.
6. člen
Besedilo objave javnega razpisa oziroma javnega poziva mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa oziroma javnega poziva;
– jasno navedbo, da gre za javni razpis oziroma javni poziv za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in/ali kulturnih projektov;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa oziroma javnega poziva;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
– navedbo meril in kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih programov in/ali projektov;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa oziroma javnega poziva;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom oziroma pozivom;
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je zainteresiranim na razpolago;
– navedbo razpisnega oziroma pozivnega roka;
– predvideni datum odpiranja vlog;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida javnega razpisa oziroma javnega poziva.
7. člen
(strokovna komisija)
Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis oziroma javni poziv prispelih vlog. Tričlansko strokovno komisijo sestavljajo član odbora Občinskega sveta Občine Komen, pristojnega za družbene dejavnosti, svetovalka za družbene dejavnosti Občinske uprave Občine Komen in strokovnjak oziroma poznavalec razpisnega področja.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni poziv oziroma javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz tega pravilnika;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predloga razdelitve sredstev;
– posredovanje predloga o izboru in razdelitvi sredstev posameznim izvajalcem županu.
Strokovna komisija lahko Občinskemu svetu Občine Komen predlaga tudi spremembe in dopolnitve meril za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.
8. člen
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog so v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani predlagatelji vlog ne dopolnijo v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva k dopolnitvi, se vloge s sklepom zavržejo kot nepopolne. S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po preteku pozivnega oziroma razpisnega roka. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.
9. člen
Občinska uprava izda odločbo, s katero vse izbrane predlagatelje obvesti o predmetu in višini sofinanciranja.
Predlagatelji, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v 8 dneh od prejema obvestila, vložijo pisno pritožbo pri županu. Župan pozove komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega pa pritožbi ugodi ali jo zavrne.
10. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene župan pisno pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbeni stranki (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka transakcijskega računa in drugi podatki);
– predmet in način sofinanciranja;
– višina dodeljenih sredstev;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbenih obveznosti;
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občinsko upravo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– obveznost poročanja izvajalca občinski upravi.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju. O preostanku oziroma neporabljenih sredstvih pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
Sofinanciranje kulturnih projektov in prireditev, ki so bili finančno ovrednoteni, se praviloma izvede po njihovi realizaciji, ko izvajalci z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
Za sofinanciranje programov redne kulturne dejavnosti pa se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih deležih preko celega koledarskega leta.
12. člen
Občinski organ, pristojen za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ima pravico, da kadarkoli med letom pregleda dokumentacijo izvajalca, kateremu so bila dodeljena sredstva, iz katere lahko ugotavlja namensko porabo proračunskih sredstev.
13. člen
Izvajalci morajo občinski upravi v pogodbenem roku dostaviti:
– pisno poročilo o izvedbi programov, prireditev in projektov za katere so prejeli proračunska sredstva;
– ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva;
– načrt aktivnosti za naslednje leto.
14. člen
Izjemoma lahko župan izda sklep o sofinanciranju posameznega javnega kulturnega programa oziroma projekta brez javnega razpisa oziroma javnega poziva, če se financira iz sredstev splošne proračunske rezervacije (102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo), če se ugotovi poseben pomen programa oziroma projekta in je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
15. člen
Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis oziroma javni poziv, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani izvajalci in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
16. člen
(kulturni programi redne dejavnosti)
Sofinancirajo se kulturni programi, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat na teden in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati redne vadbe vsaj enkrat letno predstavljeni občinstvu v domači občini.
17. člen
Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov (redne ljubiteljske kulturne dejavnosti) kulturnih društev, drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, zvez kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva in programov javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, v delu, ki presega obvezne vzgojno-izobraževalne programe, se izvede v skladu z določili iz Tabele 1, ki je obvezni sestavni del tega pravilnika (Priloga 1).
Izvajalci redne ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo dodatne točke glede na število nastopov na javnih prireditvah, v skladu z naslednjimi elementi točkovanja:
– vsak nastop na javni prireditvi (ustrezno evidentiran) v domačem kraju ali v občini – 2 točki,
– vsak nastop na pregledni območni, medobmočni, regijski ali državni reviji oziroma srečanju – 10 točk,
– vsak samostojni oziroma celovečerni nastop (koncert, razstava, premiera ipd.) – 20 točk.
Točke iz Tabele 1 in točke po posameznih elementih se seštevajo.
18. člen
Izvajalci redne ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo dodatne točke za dosežene izjemne individualne in/ali skupinske rezultate/uvrstitve v preteklem koledarskem letu.
+------------------+------------------------------+---------------------+
|   Doseženi   |      Območna      |  Meddržavna    |
|  rezultati/  | medobmočna /regijska/državna |   raven      |
|  uvrstitve   |      raven       |(skupine/posamezniki)|
|         |  (skupine/posamezniki)   |           |
+------------------+------------------------------+---------------------+
|1. mesto     |      15 točk      |  30 točk     |
+------------------+------------------------------+---------------------+
|2. mesto     |      10 točk      |  25 točk     |
+------------------+------------------------------+---------------------+
|3. mesto     |      5 točk      |  20 točk     |
+------------------+------------------------------+---------------------+
19. člen
(javne kulturne prireditve)
Kulturno društvo in drugo društvo, ki ima v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, pridobi dodatne točke, če samostojno organizira ali soorganizira in izvede javno kulturno prireditev v Občini Komen. Prireditve se vrednotijo po naslednjih elementih točkovanja:
Izvajalec samostojno organizira in izvede prireditev:
– 20 točk za vsako samostojno organizirano prireditev.
Izvajalec soorganizira prireditev:
– 10 točk za vsako soorganizacijo prireditve.
Število nastopajočih izvajalcev:
– po 2 točki na vsako različno skupino oziroma izvajalca, vendar največ 20 točk.
Delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev:
– do 40% – 5 točk,
– nad 40% do 70% – 10 točk,
– nad 70% – 15 toč.
Točke posameznih elementov se seštevajo.
20. člen
(ostali kulturni projekti)
Iz sredstev proračuna Občine Komen se na podlagi kandidature na javni razpis oziroma javni poziv sofinancirajo tudi posamezni kulturni projekti, ki so v celoti in v svojih delih namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in/ali ohranjanju kulturne dediščine Občine Komen.
Projekte iz prvega odstavka tega člena lahko prijavijo izvajalci iz 3. člena tega pravilnika, če izkažejo neprofitnost projekta, vsebinsko vezanost na območje Občine Komen in širši interes.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja.
21. člen
Projekti se vrednotijo v skladu z naslednjimi elementi točkovanja:
Povezanost projekta z zgodovinsko, kulturno-umetniško, ljubiteljsko kulturno dediščino kraja v Občini Komen ali izvajalca – do 10 točk.
Vsebina projekta in ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen – do 15 točk.
Izvirnost, inovativnost, kakovost projekta – do 5 točk.
Delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev:
– do 40% – 5 točk,
– nad 40% do 70% – 10 točk,
nad 70% – 15 točk.
Točke posameznih elementov se seštevajo. Podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije. Posamezen projekt pridobi največ do 45 točk.
22. člen
(udeležba na mednarodnem tekmovanju)
Kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja prijavijo kot kulturni projekt tudi udeležbo na mednarodnem tekmovanju s področja kulturnih dejavnosti. Za vsako udeležbo na mednarodnem tekmovanju pridobi posamezni izvajalec 50 točk za promocijo Občine Komen v tujini.
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v letu 2006, za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 93/01).
Št. 610-01/06-4
Komen, dne 27. februarja 2006
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost