Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1373. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija, stran 3553.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na 33. seji dne 21. 3. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Litija
1. člen
V Statutu Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) se v 16. členu besedilo desete alineje spremeni tako, da se glasi:
»odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana.«.
2. člen
V drugem odstavku 34. člena se besedilo desete alineje spremeni tako, da se glasi:
»imenuje in razrešuje podžupana,«.
3. člen
V 37. členu se besedilo prvega stavka drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.«.
4. člen
V 40. členu se drugi odstavek črta.
5. člen
V drugem odstavku 42. člena se črta besedilo »ter drugih organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev«.
6. člen
V 47. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.«.
7. člen
V 52. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave se zagotavlja v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo naloge, če ni z odlokom drugače določeno.«.
8. člen
Besedilo drugega odstavka 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravni posli, ki jih sklenejo mestna in krajevne skupnosti brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar se lahko v odloku o proračunu občine določi, kateri pravni posli in do katere višine lahko sklenejo mestna in krajevne skupnosti ter so le-ti veljavni brez predhodnega soglasja župana.«.
Tretji odstavek 63. člena se črta.
9. člen
V 81. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dneva vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v petnajstih dneh.«.
10. člen
V 93. členu se črta besedilo šeste alineje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Določbe 2., 3. in 4. člena se začnejo uporabljati po potrditvi mandatov članov občinskega sveta in župana, izvoljenih na rednih lokalnih volitvah 2006.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-4/2003
Litija, dne 21. marca 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost