Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1375. Odlok o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija, stran 3556.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na 33. seji dne 21. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija (v nadaljevanju: odlok) se ureja usmerjevalni sistem na območju Občine Litija, ki obsega izbor izvajalca, pogoje za postavitev usmerjevalnega sistema, obliko in vsebino sistema in nadzor nad izvajanjem postavitve tega sistema.
Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na urgentne mestne, ulice in druge javne funkcije (zdravstveni dom, železniška postaja, šola, javni zavodi, podjetja in podobno), morajo biti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, prometni znaki nimajo komercialnega značaja.
Obvestilne in usmerjevalne table, ki so namenjene vodenju prometa do stavb in posameznikov, ki opravljajo svojo dejavnost, imajo komercialni značaj.
2. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na zakonsko obvezne uradne napise in označbe sedežev pravnih oseb, drugih subjektov in njihovih poslovnih prostorov, nameščenih na objektih in funkcionalnih zemljiščih zgradb, kjer je sedež oziroma poslovni prostor, kakor tudi ne na reklamne napise v zaprtih prostorih (izložbenih oknih, avlah), ki se nanašajo na blago, ki se v teh prostorih prodaja, ali na dejavnost, ki se v objektu izvaja.
3. člen
Za postavitev usmerjevalnega sistema se izbere izvajalec preko javnega naročila. Za izvedbo javnega naročila je zadolžena občinska uprava Občine Litija.
Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba. Izbrani izvajalec opravlja dejavnost na način in pod pogoji določenimi v tem odloku ter v skladu s sklenjeno pogodbo.
Izvajalec mora postaviti usmerjevalni sistem v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe sicer se pogodba enostransko prekine ter izvedejo postopki za izbiro novega izvajalca.
4. člen
Izvajalec usmerjevalnega sistema je dolžan zagotoviti naslednje:
1. izdelati usmerjevalne in obvestilne table,
2. upravljati usmerjevalni sistem (postavitev sistema, namestitev, zamenjava in odstranitev usmerjevalnih in obvestilnih tabel),
3. voditi evidenco usmerjevalnih in obvestilnih tabel in ažurno posredovati podatke Občini Litija,
4. druge pravice in obveznosti, določene s tem odlokom in sklenjeno pogodbo.
5. člen
Javni razpis za postavitev usmerjevalnega sistema mora vsebovati:
1. število lokacij za postavitev usmerjevalnega sistema,
2. morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
4. izklicno ponudbo višine nadomestila v SIT,
5. naslov, kamor se pošlje ponudba,
6. rok za oddajo ponudb,
7. čas in kraj odpiranja ponudb,
8. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan izmed zaposlenih v občinski upravi Občine Litija. Komisija po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Izvajalca dejavnosti izbere župan Občine Litija z upravno odločbo. Župan se lahko odloči, da ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne izbere izvajalca dejavnosti.
Z izbranim izvajalcem sklene župan pogodbo o izvajanju (v nadaljevanju: pogodba), s katero se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank.
II. POSTAVLJANJE USMERJEVALNEGA SISTEMA
6. člen
Usmerjevalni sistem se lahko postavi na nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija in na drugih nepremičninah, ki so v lasti ostalih fizičnih in pravnih oseb, na podlagi pridobljenega dokumenta (pogodbe o najemu, služnostne pogodbe ali drugega ustreznega dokumenta).
V varovalnem pasu občinskih in državnih cest in v ostalih varovalnih območij določenim z zakonom je možna postavitev usmerjevalnega sistema pod pogojem, da se pridobi ustrezen dokument iz prejšnjega odstavka tega člena ter soglasje pristojnega organa za posege v varovalno območje.
Stroški pridobitve dokumentacije bremenijo izvajalca.
7. člen
Usmerjevalni sistem mora biti postavljen tako, da ne ovira ali ogroža prometa, da ne poškoduje zemljišč, na katerih bo postavljen usmerjevalni sistem, ter občinskih in državnih cest. Postavljeni morajo biti tako, da vplivi okolja (svetloba, senca, vejevje, itd.) ne motijo zaznavnosti in razpoznavnosti usmerjevalnega sistema.
Usmerjevalni sistem mora biti postavljen tako, da lahko udeleženci v prometu pravočasno razpoznajo označbe in se lahko odločijo o nadaljevanju vožnje brez ogrožanja varnosti v cestnem prometu.
8. člen
Usmerjevalni sistem se lahko postavi na priključke stranskih cest in javnih poti na glavno cesto, če njihova postavitev ne ogroža varnosti v cestnem prometu.
Usmerjevalni sistem ni dovoljeno namestiti na:
1. pločnike in zelenice, kjer bi njihova postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
2. površine, ki služijo kot interventne poti,
3. starejše objekte z značilno arhitekturno tipiko,
4. energetske naprave, ograje in drevesa.
9. člen
Likovna vsebina usmerjevalne in obvestilne table je tridelna. Levi (ali desni) rob zavzema puščica, ki označuje smer, osrednji del je namenjen imenu, desni (ali levi) rob pa zavzema simbol (kulturna ali naravna dediščina, center, pokopališče itd.).
Podlaga usmerjevalnih in obvestilnih tabel je bela z črnimi napisi.
Podlaga usmerjevalne in obvestilne table za označitev smeri za:
a) Občino Litija, krajevne skupnosti in mestno skupnost, je bela puščica na sivi podlagi.
b) Državni organi, je bela puščica na sivi podlagi.
c) Osebe javnega prava, je bela puščica na sivi podlagi.
d) Kulturne in druge znamenitosti, je bela puščica na rjavi podlagi.
e) Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, je bela puščica na temno zeleni podlagi.
f) Ulice, je bela s črnimi napisi.
Na usmerjevalne in obvestilne table pa je poleg črnega napisa dovoljen tudi barvni logotip gospodarske družbe, samostojnega podjetnika posameznika in drugih pravnih oseb.
Po barvi in simbolih lahko odstopajo iz zgoraj navedenega odstavka tudi nekateri turistični in drugi obvestilni znaki, vendar morajo biti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
10. člen
Višina usmerjevalne in obvestilne table za obveščanje o smeri, v kateri so kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ter pomembnejši objekt in naprava znotraj območja znamenitosti ali naselja, je največ 15 cm. V ostalih primerih je višina usmerjevalne in obvestilne table lahko največ 30 cm.
Višina usmerjevalne table za ulični sistem je 10 cm.
11. člen
Za vse osebe javnega prava (javni zavodi, javno podjetje), katere ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, se za namestitev usmerjevalnega sistema zagotovijo finančna sredstva v proračunu Občine Litija.
Za usmerjevalni sistem se plačuje komunalna taksa, ki se obračuna v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Litija (Uradni list RS, 60/01). Obveznost plačila komunalne takse nastane z dnem postavitve usmerjevalnega sistema, preneha pa z dnem njegove odstranitve.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja medobčinski inšpektor in uradna pooblaščena oseba.
13. člen
Pristojni upravni organ občine izda odločbo o takojšnji odstranitvi usmerjevalne in obvestilne table, če ugotovi:
1. da je izvajalec oglaševanja postavil usmerjevalne ali obvestilne table v nasprotju s 4. členom tega odloka,
2. da izvajalec oglaševanja ali stranka ne plača komunalne takse po preteku treh mesecev od dneva zapadlosti.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
V primeru, da izvajalec usmerjevalne ali obvestilne table ne odstrani v roku, določenem v odločbi, inšpektor za izvršitev odločbe določi drugo pravno ali fizično osebo, ki odstrani usmerjevalno ali obvestilno tablo na stroške izvajalca.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ne upravlja usmerjevalnega sistema (2. točka 4. člena),
2. ne vodi evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel in podatkov ne posreduje Občini Litija (3. točka 4. člena),
3. namesti usmerjevalni sistem brez ustrezne dokumentacije (6. člen),
4. namesti usmerjevalni sistem tako, da ovira ali ogroža promet oziroma se poškodujejo občinska cesta in javne poti (prvi odstavek 7. člena).
Z globo 50.000,00 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Z globo 50.000,00 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka 14. člena.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Javno naročilo za izbiro izvajalca za postavitev usmerjevalnega sistema se izvede najkasneje v 60-tih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Po vzpostavitvi usmerjevalnega sistema v Občini Litija se v roku šest mesecev obstoječe table odstranijo in prestavijo na enotno urejena mesta na stroške predlagatelja usmerjevalne table.
17. člen
Do organiziranja nadzora iz 12. člena tega odloka, opravlja nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-2/2006
Litija, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost