Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1393. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2006, stran 3577.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 29. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |      V SIT|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/ podskupina kontov NAMEN             |  Proračun leta|
|                             |       2006|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         | 1.013.116.661,83|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |  753.294.994,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                  |  568.901.772,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček          |  442.807.000,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje              |  75.484.772,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve       |  50.610.000,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki                  |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                 |  184.393.222,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |  27.147.196,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine             |   2.070.000,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni                 |   1.845.000,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     |  11.626.670,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki            |  141.704.356,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                |  147.141.519,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog           |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega|  147.141.519,00|
|    |premoženja                    |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                 |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov       |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine          |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                |  112.680.148,83|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih |  112.680.148,83|
|    |institucij                    |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           | 1.013.116.661,83|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                  |  315.416.856,83|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       |  51.503.494,65|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  |   7.509.982,21|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve         |  247.728.162,07|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti            |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve                    |   8.675.217,90|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                 |  325.526.959,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |410 subvencije                  |   8.700.000,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |411 transferi posameznikomin gospodinjstvom    |  171.752.750,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |412 transferi neprofitnim organizacijam in    |  37.477.153,00|
|    |ustanovam                     |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |413 drugi tekoči domači transferi         |  107.597.056,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |414 tekoči transferi v tujino           |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI               |  261.129.394,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      |  261.129.394,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |  111.043.452,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim osebam    |  85.333.452,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim     |  25.710.000,00|
|    |uporabnikom                    |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.)    |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |                         |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA     |       0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil         |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev          |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije       |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |       0,00|
|    |(440+441+442)                   |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila                 |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb    |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       |       0,00|
|    |privatizacije                   |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE   |       0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                   |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje              |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)               |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                  |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga           |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH    |       0,00|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            |         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |       0,00|
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      |       0,00|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2005      |       0,00|
+----------------------------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. okoljska dajatev in
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 5.065.583,31 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 ne sme zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2006 ne morejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
Določbe iz 1. in 2. odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za uporabnike proračunskih sredstev.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2006
Ig, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost